Heti jogász 2019. 40 – 42. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 40. héten a Magyar Közlöny 161-164, a 41. héten a 165. és a 42. héten a 166-169. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/161.

Megjelent: 2019. 09. 30.

 

Új jogszabályok

 

33/2019. (IX. 30.) MNB rendelet

új alapanyagú 100 forintos címletű érme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

22/2019. (IX. 30.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

37/2019. (IX. 30.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 10. 01., 2020. 01. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 22/2019. (IX. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja: 22/2019. (IX. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 37/2019. (IX. 30.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 01., 2020. 01. 01.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 37/2019. (IX. 30.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 37/2019. (IX. 30.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja: 37/2019. (IX. 30.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 01

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/162.

Megjelent: 2019. 09. 30.

 

Új jogszabályok

 

229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01.

 

230/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

1559/2019. (IX. 30.) Korm. határozat

az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú üzletrészének az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

 

1560/2019. (IX. 30.) Korm. határozat

a Nemzetközi Távközlési Egyesület rendezvényei átmeneti elhelyezésének felajánlására és a tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

 

1561/2019. (IX. 30.) Korm. határozat

az Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi fejlesztések forrásának biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Módosítja: 229/2019. (IX. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 09. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 230/2019. (IX. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/163.

Megjelent: 2019. 10. 01.

 

Új jogszabályok

 

a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozatai

 

411/2019. (X. 1.) KE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

 

412/2019. (X. 1.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról és ismételt kinevezéséről

 

413/2019. (X. 1.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

 

KE határozatok állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

111/2019. (X. 1.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/164.

Megjelent: 2019. 10. 04.

 

Új jogszabályok

 

231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 10. 05., 2020. 01. 01., 2019. 12. 31.

 

232/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

233/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet

a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

17/2019. (X. 4.) NVTNM rendelet

a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

46/2019. (X. 4.) AM rendelet

a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról, valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 07.

 

10/2019. (X. 4.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

13/2019. (X. 4.) PM rendelet

a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjról

Hatályos: 2019. 10. 12.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5018/2019/4. határozata

Az önkormányzati rendelet normakontrolljára irányuló indítványnak tartalmaznia kell a bírói álláspont indokait, és teljeskörűen a törvényellenesség megállapítása iránti igényt alátámasztó bizonyítékokat is ebben kell szerepeltetni.

 

KE határozat kitüntetés adományozásáról

 

1562/2019. (X. 4.) Korm. határozat

az Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdításáról

 

1563/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a 2020. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Junior Grand Prix megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1564/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése II. ütemének megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

 

1565/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímmel történő kiegészítéséről

 

1566/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejlesztéséhez szükséges többlettámogatás biztosításáról

 

1567/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr belterületi szakasz szabályozása érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról

 

1568/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztéseinek támogatásáról

 

1569/2019. (X. 4.) Korm. határozat

az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges többlet forrásigény biztosításáról

 

1570/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 03.

 

Módosított jogszabályok

 

295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól

Módosítja: 231/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet

a közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési támogatásáról

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról

Módosítja: 232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet

a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 233/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 17/2019. (X. 4.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 46/2019. (X. 4.) AM r.

Hatályos: 2019. 10. 07.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 10/2019. (X. 4.) HM r.

Hatályos: 2019. 10. 05.

 

1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

Módosítja: 1570/2019. (X. 4.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 11. 03.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 231/2019. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/165.

Megjelent: 2019. 10. 07.

 

Új jogszabályok

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5021/2019/4. határozata

A Jszr.-ben foglalt formai jogalkotásra vonatkozó előírások megsértése az önkormányzati rendelet teljes normaszövegének hatályon kívül helyezését vonja maga után.

 

418/2019. (X. 7.) KE határozat

a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről

 

KE határozat kitüntetés adományozásáról

 

KE határozatok állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/166.

Megjelent: 2019. 10. 14.

 

Új jogszabályok

 

47/2019. (X. 14.) AM rendelet

az agrártámogatások 2019. évi mértékének megállapításáról, valamint az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 15.

 

48/2019. (X. 14.) AM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 15.

 

14/2019. (X. 14.) PM rendelet

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 22.

 

KE határozatok magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetek kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

1571/2019. (X. 14.) Korm. határozat

“A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés” című regionális konferenciáról szóló, levélváltás útján létrejövő megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1572/2019. (X. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1573/2019. (X. 14.) Korm. határozat

a Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1574/2019. (X. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1575/2019. (X. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Biskeki Nagykövetségének megnyitásához szükséges intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

31/2018. (X. 15.) AM rendelet

az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról

Módosítja: 47/2019. (X. 14.) AM r.

Hatályos: 2019. 10. 15.

 

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja: 48/2019. (X. 14.) AM r.

Hatályos: 2019. 10. 15.

 

28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról

Módosítja: 14/2019. (X. 14.) PM r.

Hatályos: 2019. 10. 22

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/167.

Megjelent: 2019. 10. 15.

 

Új jogszabályok

 

234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Hatályos: 2019. 10. 16.

 

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 10. 18., 2019. 12. 01., 2020. 01. 01.

 

236/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 23., 2019. 10. 31., 2020. 01. 01.

 

35/2019. (X. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2020. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Hatályos: 2019. 10. 16., 2020. 01. 01.

 

36/2019. (X. 15.) BM rendelet

az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről

Hatályos: 2019. 10. 16.

 

37/2019. (X. 15.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 23.

 

23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 20.

 

38/2019. (X. 15.) ITM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 30.

 

1576/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

 

1577/2019. (X. 15.) Korm. határozat

egyes beruházások transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

 

1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

 

1579/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Zánkai és Fonyódligeti Erzsébet-táborok infrastrukturális fejlesztéséről és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor teljes körű megújításához szükséges forrás biztosításáról

 

1580/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1581/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat módosításáról

 

1582/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1583/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról szóló 1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat módosításáról, valamint az egyes állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai Központ részére történő ingyenes átruházásáról szóló 1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozat visszavonásáról

 

1584/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 16.

 

112/2019. (X. 15.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja: 235/2019. (X. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 235/2019. (X. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 236/2019. (X. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 23., 2019. 10. 31., 2020. 01. 01.

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 236/2019. (X. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 23.

 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

Módosítja: 37/2019. (X. 15.) BM r.

Hatályos: 2019. 10. 23.

 

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 23/2019. (X. 15.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 10. 20.

 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Módosítja: 38/2019. (X. 15.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 30.

 

1368/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

egyes beruházások közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1577/2019. (X. 15.) Korm. h.

 

1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről

Módosítja: 1579/2019. (X. 15.) Korm. h.

 

1828/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Módosítja: 1579/2019. (X. 15.) Korm. h.

 

1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1580/2019. (X. 15.) Korm. h.

 

1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséről, valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1580/2019. (X. 15.) Korm. h.

 

1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Módosítja: 1581/2019. (X. 15.) Korm. h.

 

1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1582/2019. (X. 15.) Korm. h.

 

1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról

Módosítja: 1583/2019. (X. 15.) Korm. h.

 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1584/2019. (X. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 10. 16.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Hatályon kívül helyezi: 234/2019. (X. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 16.

 

237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 235/2019. (X. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 18.

 

28/2018. (X. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Hatályon kívül helyezi: 35/2019. (X. 15.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai Központ részére történő ingyenes átruházásáról

Visszavonta: 1583/2019. (X. 15.) Korm. határozat.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/168.

Megjelent: 2019. 10. 16.

 

Új jogszabályok

 

237/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

240/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

241/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

242/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

427/2019. (X. 16.) KE határozat

rektori megbízásról

 

1585/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020-2021. évekre szóló intézkedési tervéről

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

1586/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági Központhoz való magyar csatlakozásról

 

1587/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzéséről

 

1588/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a 2021. évi Európai Unió Természettudományos Diákolimpia és a 2022. évi Európai Lány Matematikai Diákolimpia megvalósításáról

 

1589/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1590/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a 2022. évi vagy a 2023. évi Férfi Labdarúgó Európa-liga döntő megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1592/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1593/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Hungarikum Liget beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1594/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósítása érdekében szükséges 2019. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás biztosításáról

 

1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról

 

1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról

 

1597/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

1598/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

1599/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Karmelhegyi Boldogasszony templom és rendház, Kármel kertje felújításának és a Marton Marcell Emlékház létrehozásának befejezéséhez szükséges további támogatásról

 

1600/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének a 2019. évben ellátandó kutatási feladataihoz szükséges támogatás biztosításáról

 

1601/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1602/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal kapcsolatos egyes Korm. határozatok módosításáról

 

1603/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Budapesti Operettszínház támogatásáról

 

1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

1605/2019. (X. 16.) Korm. határozat

református templomok és gyülekezeti ház felújításának és építésének támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1606/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

113/2019. (X. 16.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

 

114/2019. (X. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 240/2019. (X. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 241/2019. (X. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja: 242/2019. (X. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1591/2019. (X. 16.) Korm. h.

 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1591/2019. (X. 16.) Korm. h.

 

1539/2018. (X. 30.) Korm. határozat

a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett pszichiátriai intézmény fejlesztésére irányuló beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1591/2019. (X. 16.) Korm. h.

 

1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1591/2019. (X. 16.) Korm. h.

 

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1591/2019. (X. 16.) Korm. h.

 

1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

Módosítja: 1594/2019. (X. 16.) Korm. h.

 

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1597/2019. (X. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1598/2019. (X. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1602/2019. (X. 16.) Korm. h.

 

1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról

Módosítja: 1602/2019. (X. 16.) Korm. h.

 

1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről

Módosítja: 1602/2019. (X. 16.) Korm. h.

 

2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

Módosítja: 1604/2019. (X. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet

a 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Hatályon kívül helyezi: 237/2019. (X. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

312/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről

Hatályon kívül helyezi: 238/2019. (X. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 17.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/169.

Megjelent: 2019. 10. 17.

 

Új jogszabályok

 

34/2019. (X. 17.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 18.

 

35/2019. (X. 17.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 18.

 

4/2019. (X. 17.) MK rendelet

a Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásának rendjéről

Hatályos: 2019. 10. 18.

 

Módosított jogszabályok

 

45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Módosítja: 34/2019. (X. 17.) MNB r.

Hatályos: 2019. 10. 18.

 

48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

Módosítja: 35/2019. (X. 17.) MNB r.

Hatályos: 2019. 10. 18

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/2018. (X. 11.) MK rendelet

a Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 4/2019. (X. 17.) MK r.

Hatályos: 2019. 10. 18.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.