A felnőttképzés új rendszere

2020. szeptember elsejétől a célirányos kompetenciafejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló, oktatások, képzések, tanfolyamok, vagy tréningek a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak.

Forrás: pixabay.com

Felnőttképzési tevékenység bejelentés alapján, vagy engedély birtokában végezhető.

A felnőttképzési tevékenység definíciója:

Célirányosan kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló – a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, a felsőoktatási intézmény, illetve törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó intézmény alapfeladatába nem tartozó – oktatás és képzés

aa) üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,

ab) – a belső képzés kivételével – ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által a vonatkozó törvénnyel összhangban, egyedi azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen formában vezetett nyilvántartás mellett, vagy

ac) belső képzésként

történő megszervezésére (a továbbiakban: felnőttképzési tevékenység), valamint

b) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás.

A munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre a felnőttképzésről szóló törvény előírásait nem kell alkalmazni, ahogyan az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott felnőttképző által a vallási tevékenység folytatásával összefüggésben szervezett oktatásra, képzésre sem.

A belső képzés: olyan oktatás és képzés, amelyet a munkáltató

a) nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,

b) – a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés kivételével – összesen hat óra időtartamot meghaladó mértékben,

c) a saját, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2)-(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozás, illetve beszállítójának foglalkoztatottja részére szervez.

Felnőttképzőkké az alábbi 2 formában válhatnak a vállalkozók, vállalkozások.

Felnőttképzés folytatásához a vállalkozónak, vállalkozásnak rendelkeznie kell a tevékenységei között a 8559-es TEÁOR-ral (http://www.teaorszamok.hu/8559/ , https://evok.hu/tevekenyseg/855901/mns-egyeb-oktatas/).

1. bejelentésköteles felnőttképzés

Minden olyan felnőttképzési tevékenység esetén, amely nem engedélyköteles bejelentési eljárást kell kezdeményezni a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél. (https://far.nive.hu/kezdolap)

A bejelentési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő nyolc nap. Az eljárás díjköteles. Az eljárásért eljárási illetéket kell fizetni (15.000.-Ft), amelyet a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni. Az illeték megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • felnőttképző megnevezése,
 • székhely,
 • levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
 • képviseletre jogosult személy családi és utóneve,
 • adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító),
 • felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése.

A felnőttképzésről szóló törvény 11. §-a:

1) A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége bejelentéshez kötött, a működése során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a) a képzésben részt vevő személlyel a 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést kell kötnie (lehet szóban is), valamint gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,

b) eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségnek, a 17. § a) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

 

2. engedélyköteles felnőttképzés

A másik lehetőség, ha a vállalkozó, vállalkozás szakképzést (rész-szakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy programkövetelmény alapján szakképesítésre felkészítő szakmai képzést), illetve olyan képzést kíván szervezni, ami költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból valósul meg, úgy a felnőttképzési tevékenységét engedélyeztetnie kell.

Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő hatvan nap. Az eljárás díjköteles. Az eljárásért eljárási illetéket kell fizetni (214.000.-Ft), amelyet a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni. Az illeték megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.

A kérelem az alábbi adatokat, dokumentumok kell, hogy tartalmazza:

 • felnőttképző megnevezése,
 • székhely,
 • levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
 • képviseletre jogosult személy alapadatai,
 • cégjegyzékét vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezése, cégjegyzékszáma vagy nyilvántartásba vételi száma,
 • adószám,
 • felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése,
 • szakmai vezetőre vonatkozó adatok,
 • nyilatkozat,
 • csatolandó dokumentumok, melyek az alábbiak:
 • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat,
 • felnőttképzési szakmai vezető okleveleinek másolata,
 • a vagyoni biztosítékkal (min. 1.000.000.-Ft) való rendelkezést bizonyító szerződés,
 • nyilatkozat arról, hogy
 • nem áll fenn a céggel szemben az engedély megszerzését kizáró ok,
 • rendelkezik a cég megfelelő minőségirányítási rendszerrel, és
 • biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket.

 A felnőttképzésről szóló törvény 11. §-a:

2) A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége engedélyhez kötött, a működése során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a) felnőttképzési tevékenységét az általa szervezett képzésre vonatkozóan

aa) felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programnak megfelelően és

ab) a Kormány rendeletében meghatározott feltételek biztosításával kell folytatnia,

b) a képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítania,

c) a képzésben részt vevő személlyel a 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést kell kötnie, valamint gondoskodnia kell a személyes adatok  21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,

d) a 14. § szerinti minőségirányítási rendszert és annak részeként ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói minősítési rendszert kell működtetnie és gondoskodnia kell a minőségirányítási rendszer külső értékeléséről,

e) eleget kell tennie a 17. §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének,

f) vezetnie kell a képzés megvalósításával összefüggésben a 16. §-ban meghatározott dokumentumokat,

g) eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § és a 15/A. § alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségnek.

(3) A felnőttképző a felnőttképzési tevékenység végzésére – a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével – más jogalannyal nem állapodhat meg.

 

Megjelent a felnőttképzési rendszer változásait részletesen bemutató tájékoztató dokumentum is, amely az alábbi csatolt mellékletben elérhető:

2020.10.01. ITM Felnőttképzés tájékoztató

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 11/2020. (II. 7.) kormányrendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról
 • 30/2020 (VII. 23.) ITM rendelet

 

További információ:

Piacsek László Zoltán felnőttképzési szakmai vezető
Tel: 20/264-6668
e-mail cím:

Kamarai Oktatási Központ

E/2020/000151

B/2020/006151