A felnőttképzés új rendszere

2020. szeptember elsejétől a célirányos kompetenciafejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló, oktatások, képzések, tanfolyamok, vagy tréningek a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak.

Forrás: pixabay.com

Felnőttképzési tevékenység bejelentés alapján, vagy engedély birtokában végezhető.

A felnőttképzési tevékenység definíciója:

Felnőttképző által célirányosan kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló – a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó intézmény alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe nem tartozó oktatás és képzés:

aa) üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, vagy

ab) – ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által a vonatkozó törvénnyel összhangban, bármilyen formában vezetett nyilvántartás mellett, vagy

ac) belső képzésként

történő megszervezése, valamint

b) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás.

A felnőttképzésről szóló törvény hatálya nem terjed ki, tehát, a vonatkozó törvényt nem kell alkalmazni:

1. az igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó, igazságszolgáltatásban jogszabály alapján közreműködő, illetve ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül kapcsolódó más személyek részére ilyen minőségükben jogszabály rendelkezése vagy felhatalmazása alapján történő oktatás, képzés,

2. az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott felnőttképző által a vallási tevékenység folytatásával összefüggésben történő oktatás, képzés,

3. a munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatás, képzés,

4. a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény szerinti reintegrációs program keretében történő oktatás, képzés

megszervezésére.

A belső képzés: olyan oktatás és képzés, amelyet a munkáltató

a) nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,

b) a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés kivételével – összesen hat óra időtartamot meghaladó mértékben, vagy

c) a saját, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2)-(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozás, valamint a munkáltató beszállítójának, illetve a munkáltató által igénybe vett közreműködő foglalkoztatottja (ideértve a kölcsönzött munkavállalót is, ha a munkaerő-kölcsönzésre kötött megállapodás tartalmazza az arra vonatkozó kitételt, hogy a kölcsönvevő vállalja a kölcsönzött munkavállaló oktatását, képzését is) részére szervez.

Jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés: jogszabály által valamely tevékenység folytatásának, munkakör betöltésének, illetve magasabb fizetési besorolás alkalmazásának feltételéül meghatározott olyan oktatás és képzés, amelynek legalább célját, tartalmát és megszervezésének általános feltételeit, továbbá az oktatás, képzés eredményes elvégzésének igazolási módját vagy ahhoz kapcsolódóan szervezett vizsga letételére vonatkozó követelményt jogszabály vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában közjogi szervezetszabályozó eszköz határozza meg, ide nem értve a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó intézmény alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe tartozó, valamint a szakképzettségre, szakképesítésre felkészítő oktatást és képzést.

Felnőttképzőkké az alábbi 2 formában válhatnak a vállalkozók, vállalkozások.

Felnőttképzés folytatásához a vállalkozónak, vállalkozásnak rendelkeznie kell a tevékenységei között a 8559-es TEÁOR-ral, vagy 855901 ÖVTJ-vel (http://www.teaorszamok.hu/8559/ , https://www.ksh.hu/ovtj_kereso).

 

1. bejelentésköteles felnőttképzés

Minden olyan felnőttképzési tevékenység esetén, amely nem engedélyköteles bejelentési eljárást kell kezdeményezni a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél. (https://far.nive.hu/kezdolap)

A bejelentési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő nyolc nap. Az eljárás díjköteles. Az eljárásért eljárási illetéket kell fizetni (15.000.-Ft), amelyet a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni. Az illeték megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • felnőttképző megnevezése,
 • székhely,
 • levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
 • képviseletre jogosult személy családi és utóneve,
 • adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító),
 • felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése.

A felnőttképzésről szóló törvény 11. §-a:

1) A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége bejelentéshez kötött, a működése során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a) a képzésben részt vevő személlyel a 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést kell kötnie (lehet szóban is), valamint gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,

b) eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségnek, a 17. § a) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének, továbbá hirdetéseinek és tájékoztatóinak meg kell felelnie a 17/A. §-ban foglaltaknak.

 

2. engedélyköteles felnőttképzés

A másik lehetőség, ha a vállalkozó, vállalkozás szakképzést (rész-szakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy programkövetelmény alapján szakképesítésre felkészítő szakmai képzést), illetve olyan képzést kíván szervezni, ami költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból valósul meg, úgy a felnőttképzési tevékenységét engedélyeztetnie kell.

Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő hatvan nap. Az eljárás díjköteles. Az eljárásért eljárási illetéket kell fizetni (214.000.-Ft), amelyet a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni. Az illeték megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.

A kérelem az alábbi adatokat, dokumentumok kell, hogy tartalmazza:

 • felnőttképző megnevezése,
 • székhely,
 • levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
 • képviseletre jogosult személy alapadatai,
 • cégjegyzékét vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezése, cégjegyzékszáma vagy nyilvántartásba vételi száma,
 • adószám,
 • felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése,
 • szakmai vezetőre vonatkozó adatok,
 • nyilatkozat,
 • csatolandó dokumentumok, melyek az alábbiak:
 • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat,
 • felnőttképzési szakmai vezető okleveleinek másolata,
 • a vagyoni biztosítékkal (min. 1.000.000.-Ft) való rendelkezést bizonyító szerződés,
 • nyilatkozat arról, hogy
 • nem áll fenn a céggel szemben az engedély megszerzését kizáró ok,
 • rendelkezik a cég megfelelő minőségirányítási rendszerrel, és
 • biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket.

 A felnőttképzésről szóló törvény 11. §-a:

2) A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége engedélyhez kötött, a működése során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a) felnőttképzési tevékenységét az általa szervezett képzésre vonatkozóan

aa) felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programnak megfelelően és

ab) a Kormány rendeletében meghatározott feltételek biztosításával kell folytatnia,

b) a képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítania,

c) a képzésben részt vevő személlyel a 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést kell kötnie, a képzés elvégzésének igazolására tanúsítványt kell kiállítania, valamint gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,

d) a 14. § szerinti minőségirányítási rendszert és annak részeként ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói minősítési rendszert kell működtetnie és gondoskodnia kell a minőségirányítási rendszer külső értékeléséről,

e) eleget kell tennie a 17. §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének, továbbá hirdetéseinek és tájékoztatóinak meg kell felelnie a 17/A. §-ban foglaltaknak,

f) vezetnie kell a képzés megvalósításával összefüggésben a 16. §-ban meghatározott dokumentumokat,

g) eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § és a 15/A. § alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségnek.

(3) A felnőttképző a felnőttképzési tevékenység végzésére – a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével – más jogalannyal nem állapodhat meg.

A tanúsítvány

A belső képzés kivételével a felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít ki és azt a képzésben részt vevő személy választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja. A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén – ide nem értve a szakképző intézmény 2/A. § (3) bekezdés szerinti felnőttképzési tevékenységét – a tanúsítványt a képzésben részt vevő személy kérésére kell kiállítani.

Engedélyköteles felnőttképzés esetén a felnőttképző a kiállított tanúsítványt legkésőbb annak aláírását követő két munkanapon belül a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe feltölti.

A tanúsítvány, ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára jelentkezés feltétele.

3. A képzési program

A képzési programnak tartalmaznia kell:

– a képzés megnevezését,

– a képzés során megszerezhető kompetenciát,

– a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját,

– a tervezett képzési időt,

– a képzés tananyagegységeit, azok célját, tartalmát, a tananyagegységekhez óraszámot és a tananyagegység megvalósítása során alkalmazott képzési módszereket és munkaformákat, valamint a kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a beszámítható óraszámot is,

– a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével – a maximális csoportlétszámot,

– a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek leírását,

– a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,

– a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.

 

4. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok

A felnőttképzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie:

– a személyes jelenlétet igénylő kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket,

– a személyes jelenlétet nem igénylő kontaktórás és nem kontaktórás foglalkozások esetében a jelenlétet, a képzési tevékenység teljesítését igazoló dokumentumokat,

– a képzésben részt vevő személy személyes adatait, valamint az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,

– a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat,

– a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példányát,

– az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.

5. A felnőttképzési szerződés

A felnőttképzési szerződés tartalmazza:

a)  a képzés megnevezését és óraszámát,

b) a képzés

ba)  év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,

bb) – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével – haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését,

c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,

d) a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit,

e) a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket,

f) a képzési díj – ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését,

g) a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését,

h) a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit,

i) a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit.

6. A felnőttképző tájékoztatási kötelezettsége

A felnőttképző köteles:

a)  a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát a felnőttképzési tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, a felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos dokumentumokon feltüntetni, továbbá arról ügyfeleit és a képzésben részt vevő személyeket tájékoztatni,

b) a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a felnőttképzésért felelős miniszter részére biztosítani.

A felnőttképző:

a) hirdetéseiben és tájékoztatóiban nem használhat olyan elnevezést a képzéseire, amely

aa) megegyezik bármely, a szakképzésről szóló törvény szerinti szakma, részszakma vagy szakképesítés elnevezésével, a vonatkozó törvény 2/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott engedély alapján végzett részszakmára felkészítő szakmai oktatás vagy szakmai képzés kivételével,

ab) megegyezik bármely olyan képzés elnevezésével, amelyet kizárólag a szakképzésről szóló törvény szerinti szakképző intézmény, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény vagy a vonatkozó törvény 2. § 5a. pontjában meghatározott jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés esetén az érintett jogszabályban meghatározott felnőttképző szervezhet,

b) hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói nem tartalmazhatnak utalást az a) pontban meghatározott képzéseken megszerezhető végzettségre vagy a képzés elvégzésével betölthető tevékenységre, munkakörre.

 

Megjelent a felnőttképzési rendszer változásait részletesen bemutató tájékoztató dokumentum is, amely az alábbi csatolt mellékletben elérhető:

2020.10.01. ITM Felnőttképzés tájékoztató

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 11/2020. (II. 7.) kormányrendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról
 • 30/2020 (VII. 23.) ITM rendelet

 

További információ:

Piacsek László Zoltán felnőttképzési szakmai vezető
Tel: 20/264-6668
e-mail cím:

Kamarai Oktatási Központ

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési engedélyszáma: E/2020/000151 (2020.09.25.), felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/006151 (2020.10.21.).