Gyorsítják a bértámogatás kiutalását

Amit eddig utólag folyósítottak, azt februárban előlegként fogják megkapni a vállalkozók.

2021. február 3-án módosult a bértámogatásról szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (43/2021. (II. 2.) Korm). A lényegi módosítás a támogatás utalásának időpontját érinti, vagyis a rendelet szerint nem utólag, hanem előre fogják megkapni az azt igényló vállalkozások.

Azt azonban jelenleg nem tudjuk, hogy pontosan hogyan érinti ez az igénylés folyamatát, az új nyomtatványok még nem jelentek meg, illetve időben mennyivel lesz a folyamat gyorsabb. Van olyan vállalkozás, akik a novemberi és a decemberi bértámogatást január végén kapták meg.

Fontos azt is megjegyezni, hogy a kommunikációval ellentétben nem NEM CSAK a vendéglásokra igaz a változás, hanem minden, a bértámogatást igénybe vevő vállalkozásra.

Az (5) bekezdés szerint nem változott az időintervallum: 2020. november, december, 2021. január, február, de nincs benne a március, amely a jelenlegi információk alapján szintén veszélyhelyzeti időszak.

A kérdésekkel kapcsolatban egyeztetünk a Kormányhivatallal és amint választ kapunk tájékoztatjuk a vállalkozásokat!

A rendelet változásait alább pirossal jeleztük:

  1. Bértámogatás igénybevétele

14. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti és a munkaerőpiaci program szerinti személyek az ezen alcím szerinti rendelkezéseket alkalmazhatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást nyújtó a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben

  1. a) a munkaadó vállalja, hogy a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig felmondással vagy közös megegyezéssel a munkavállaló jogviszonyát nem szünteti meg, és
  2. b) a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

(3) A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be.

(4) A főváros és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt.

(4a) Ha a határozattal megállapított támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult, azt – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

(5) A támogatás legfeljebb 2020. év november és december hónapjára, valamint 2021. év január és február hónapjára nyújtható. A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint utólag támogatási előlegként kerül folyósításra.

(5a) A munkaadó a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – igazolja, hogy a részére folyósított támogatásra jogosult volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem, vagy csak részben igazolja a támogatásra való jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell fizetnie.

(5b) Ha a munkaadó a fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított visszafizetési kötelezettségének a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig eleget tesz, részére további, a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó szankció nem kerül megállapításra.”

(6) A támogatásra az Flt. és a végrehajtási rendeleteinek szabályait a jelen alcímben és a munkaerőpiaci programban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(7) A támogatás a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcímből nyújtható.

(7a) Az e § szerinti támogatás a 2021. évben a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 4. Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcímből nyújtható. Ezen előirányzat teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzat összegétől.

(8) A támogatás az átmeneti közlemény 3. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.

(9) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, és az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.

(10) A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

  1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok által 3. alcím szerinti határozattal már megítélt bértámogatást – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – támogatási előlegként kell a munkaadó részére folyósítani.

 

Bértámogatási előlegigénylés részletei