Heti jogász 2021. 43 – 44. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 43. héten a Magyar Közlöny 195 – 198., a 44. héten 199 – 200. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/195.

Megjelent: 2021. 10. 26.

 

Új jogszabályok

 

1749/2021. (X. 26.) Korm. határozat

a Ruandai Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/196.

Megjelent: 2021. 10. 27.

 

Új jogszabályok

 

  1. évi CV. törvény

a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 10. 28. – kivétellel.

 

  1. évi CVI. törvény

a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 10. 28. – kivétellel.

 

  1. évi CVII. törvény

a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 10. 28. – kivétellel.

 

  1. évi CVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 10. 28. – kivétellel.

 

  1. évi CIX. törvény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 10. 28. – kivétellel.

 

592/2021. (X. 27.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

593/2021. (X. 27.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet és a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 28.

 

594/2021. (X. 27.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 28.

 

595/2021. (X. 27.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 28.

 

596/2021. (X. 27.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 28.

 

40/2021. (X. 27.) AM rendelet

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról

Hatályos: 2021. 11. 04.

 

36/2021. (X. 27.) BM rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkaköreinek meghatározásával, valamint a Készenléti Rendőrség objektumvédelmi tevékenységével összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30., 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése.

 

37/2021. (X. 27.) BM rendelet

egyes képzési tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26., 2022. 01. 01.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5022/2021/6. határozata

A helyi építési szabályzatban zöldterületbe sorolt közpark, vagy közkert – az ingatlan-nyilvántartási megnevezésétől függetlenül – a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozik, ezáltal a helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezi.

 

1750/2021. (X. 27.) Korm. határozat

Magyarország közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséről és komplex rendezéséről

 

1751/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. július-augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1752/2021. (X. 27.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. július-augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1753/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1754/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról

 

1756/2021. (X. 27.) Korm. határozat

egyes vízkárelhárítással összefüggő előkészítési feladatok elvégzéséhez, valamint a Keszeg-ér vízminőség-védelmi kotrásához szükséges forrás biztosításáról

 

1757/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Kúria Werbőczy István Országbíró Kutatóintézete feladatainak előkészítéséhez és megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

 

1758/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Királyhágómelléki Református Egyházkerület hegyközszentmiklósi beruházásának és a nagyváradi iskolakomplexum felújításának támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 

1759/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség tulajdonát képező Orsolya-rendi kolostorban működő Ady Endre Elméleti Líceum felújítási munkálatainak kiegészítő támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 

1760/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1010/2020. (I. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

1761/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1762/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Békéscsabai Sportcentrumban megvalósuló városi sportuszoda tervezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 

1763/2021. (X. 27.) Korm. határozat

az új körmendi sportcsarnok beruházással kapcsolatos további intézkedésekről

 

1764/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a mosonmagyaróvári multifunkcionális sportkomplexum megépítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 

66/2021. (X. 27.) ME határozat

a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

67/2021. (X. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

68/2021. (X. 27.) ME határozat

a Magyar-Ománi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2021. 10. 28.

 

69/2021. (X. 27.) ME határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 592/2021. (X. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 593/2021. (X. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 28.

 

429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek meghatározásáról

Módosítja: 593/2021. (X. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 28.

 

479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 594/2021. (X. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 28.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 594/2021. (X. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 28.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 594/2021. (X. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 28.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 595/2021. (X. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 28.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 596/2021. (X. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 28.

 

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 36/2021. (X. 27.) BM r.

Hatályos: 2021. 10. 30., 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése.

 

68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 37/2021. (X. 27.) BM r.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

2/2013. (I. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

Módosítja: 37/2021. (X. 27.) BM r.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

39/2016. (X. 6.) BM rendelet

a rendfokozati vizsgáról

Módosítja: 37/2021. (X. 27.) BM r.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

4/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról

Módosítja: 37/2021. (X. 27.) BM r.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

26/2021. (VIII. 9.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankjáról, valamint rendfokozati vizsgájáról

Módosítja: 37/2021. (X. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1010/2020. (I. 30.) Korm. határozat

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1760/2021. (X. 27.) Korm. h.

 

1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programokról

Módosítja: 1761/2021. (X. 27.) Korm. h.

 

1767/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a körmendi sportcsarnok bővítésére irányuló beruházás előkészítésének támogatásáról

Módosítja: 1763/2021. (X. 27.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

14/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában folytatott tanulmányokat és végzettséget tanúsító okiratok, valamint tudományos fokozatok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi CIX. tv.

Hatályos: az Egyezmény 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott naptól.

 

29/1998. (IV. 30.) FM rendelet

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról

Hatályon kívül helyezi: 40/2021. (X. 27.) AM r.

Hatályos: 2021. 11. 04.

 

1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozata

Magyarország közúti határátkelőhelyeinek átfogó fejlesztéséről

Visszavonta: 1750/2021. (X. 27.) Korm. határozat.

 

129/2019. (XI. 19.) ME határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Visszavonta: 69/2021. (X. 27.) ME határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/197.

Megjelent: 2021. 10. 28.

 

Új jogszabályok

 

597/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a munkahelyek koronavírus elleni védelméről

Hatályos: 2021. 11. 01., 2021. 11. 15.

 

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2021. 11. 01., 2021. 11. 15.

 

1765/2021. (X. 28.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök és gyógyszerek egyes határon túli egészségügyi intézmények számára történő adományozásáról

 

Módosított jogszabályok

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 597/2021. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/198.

Megjelent: 2021. 10. 29.

 

Új jogszabályok

 

600/2021. (X. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében kijelölt nemzeti kapcsolattartó szerv kijelölésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

601/2021. (X. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

602/2021. (X. 29.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

603/2021. (X. 29.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

604/2021. (X. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

7/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

8/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtói díjszabásról

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

9/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

10/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

11/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

12/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

13/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolók névjegyzékéről

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

15/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

16/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

17/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

12/2021. (X. 29.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

41/2021. (X. 29.) AM rendelet

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

46/2021. (X. 29.) EMMI rendelet

a kollegiális védőnői mentorrendszer működésével összefüggő rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

560/2021. (X. 29.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

 

1766/2021. (X. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia 2030 elfogadásáról

 

1767/2021. (X. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti e-Egészségügyi Kapcsolattartó Ponttal összefüggő feladatokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről

 

1768/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az országos szúnyoggyérítési program végrehajtásához szükséges intézkedésekről

 

1769/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az űrkutatási együttműködést célzó stratégiai együttműködési megállapodások megkötéséről

 

1770/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról szóló 1380/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról és a Higiéniai Munkacsoportról szóló 1373/2013. (VI. 27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

1771/2021. (X. 29.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat, valamint az Országos Villamos Teherelosztó ingatlan revitalizációjáról, a Magyar Nemzeti Levéltár főépületének felújításáról és északnyugati szárnyának rekonstrukciójáról szóló 1990/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1772/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú (“Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című) kiemelt projektben új konzorciumi tag bevonásáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

1773/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00080 azonosító számú (“Lakhatási célú beruházások megvalósítása Sárosdon” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1774/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00100 azonosító számú (“Szegregált élethelyzetek felszámolását szolgáló infrastrukturális fejlesztések Somogyváron” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1775/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16 azonosító jelű (“A köznevelés támogató szerepének erősítése” című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 

1776/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosító számú (“Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

Módosított jogszabályok

 

381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

Módosítja: 600/2021. (X. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól

Módosítja: 600/2021. (X. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 601/2021. (X. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 602/2021. (X. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja: 603/2021. (X. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 604/2021. (X. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja: 604/2021. (X. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 12/2021. (X. 29.) MvM r.

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

Módosítja: 41/2021. (X. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

6/2011. (I. 14.) VM rendelet

a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 41/2021. (X. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

az iskola-egészségügyi ellátásról

Módosítja: 46/2021. (X. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja: 46/2021. (X. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet

a területi védőnői ellátásról

Módosítja: 46/2021. (X. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

1380/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról

Módosítja: 1770/2021. (X. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1771/2021. (X. 29.) Korm. h.

 

1990/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

az Országos Villamos Teherelosztó ingatlan revitalizációjáról, a Magyar Nemzeti Levéltár főépületének felújításáról és északnyugati szárnyának rekonstrukciójáról

Módosítja: 1771/2021. (X. 29.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1772/2021. (X. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1776/2021. (X. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1373/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

a Higiéniai Munkacsoportról

Hatályon kívül helyezi: 1770/2021. (X. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 10. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/199.

Megjelent: 2021. 11. 02.

 

Új jogszabályok

 

605/2021. (XI. 2.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 03.

 

47/2021. (XI. 2.) EMMI rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 10.

 

48/2021. (XI. 2.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a népegészségügyi célú vastagbélszűréssel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 03.

 

53/2021. (XI. 2.) ITM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 05.

 

Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 16/2021. számú határozatának megváltoztatásáról

 

1777/2021. (XI. 2.) Korm. határozat

az egyedi versenyképesség-növelő támogatási programra elkülönített költségvetési forrás biztosításáról

 

1778/2021. (XI. 2.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlanoknak a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság részére versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

 

1779/2021. (XI. 2.) Korm. határozat

a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések keretében megvalósuló Mosonmagyaróvár, déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz kivitelezésének megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1780/2021. (XI. 2.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 03.

 

1781/2021. (XI. 2.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról szóló 1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 03.

 

71/2021. (XI. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a világűr békés célú kutatása terén megvalósuló “Csibisz-AI”, “Obsztanovka-2” és “Trabant” közös magyar-orosz űrmissziós projektekben való együttműködés kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

72/2021. (XI. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

73/2021. (XI. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti ifjúsági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

74/2021. (XI. 2.) ME határozat

a Belügyi Alapok monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 605/2021. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 03.

 

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

Módosítja: 47/2021. (XI. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 11. 10.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 48/2021. (XI. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 11. 03.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja: 48/2021. (XI. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 11. 03.

 

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

Módosítja: 53/2021. (XI. 2.) ITM r.

Hatályos: 2021. 11. 05.

 

1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1779/2021. (XI. 2.) Korm. h.

 

1667/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Páty települést érintő közúti beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1779/2021. (XI. 2.) Korm. h.

 

1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1780/2021. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 11. 03.

 

1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról

Módosítja: 1781/2021. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 11. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/200.

Megjelent: 2021. 11. 05.

 

Új jogszabályok

 

606/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény hiteltörlesztési moratóriummal összefüggő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 11. 06., 2021. 11. 20.

 

607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

608/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

609/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 10., 2022. 01. 27.

 

610/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

az egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

45/2021. (XI. 5.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

22/2021. (XI. 5.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 08.

 

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Hatályos: 2021. 12. 05., 2022. 02. 03.

 

55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 10., 2022. 03. 24.

 

35/2021. (XI. 5.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Kirgiz Köztársasággal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

27/2021. (XI. 5.) AB határozat

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok elutasításáról

 

28/2021. (XI. 5.) AB határozat

a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására, megsemmisítésére, valamint alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói indítvány elutasításáról

 

1782/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Adatvagyon Tanácsról

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

1783/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról

 

1785/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021-ről szóló 1270/2020. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

 

1786/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

az új szedresi kultúrház és közösségi tér építésének támogatásáról

 

Módosított jogszabályok

 

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 607/2021. (XI. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről

Módosítja: 608/2021. (XI. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 609/2021. (XI. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 10.

 

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

Módosítja: 609/2021. (XI. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 10.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 609/2021. (XI. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 10., 2022. 01. 27.

 

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Módosítja: 609/2021. (XI. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 27.

 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 610/2021. (XI. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról

Módosítja: 45/2021. (XI. 5.) MNB r.

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

Módosítja: 22/2021. (XI. 5.) HM r.

Hatályos: 2021. 11. 08.

 

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet

Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Módosítja: 54/2021. (XI. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 05.

 

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja: 55/2021. (XI. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 11. 10., 2022. 03. 24.

 

17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet

a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről

Módosítja: 55/2021. (XI. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 11. 10.

 

21/2015. (V. 4.) NFM rendelet

a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Módosítja: 55/2021. (XI. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 11. 10.

 

56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 55/2021. (XI. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 11. 10.

 

57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól

Módosítja: 55/2021. (XI. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 11. 10.

 

21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet

a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról

Módosítja: 55/2021. (XI. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 11. 10.

 

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet

a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról

Módosítja: 55/2021. (XI. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 11. 10.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 35/2021. (XI. 5.) KKM r.

Hatályos: 2021. 11. 06.

 

1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról

Módosítja: 1784/2021. (XI. 5.) Korm. h.

 

1270/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021-ről

Módosítja: 1785/2021. (XI. 5.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Hatályon kívül helyezi: 54/2021. (XI. 5.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 03.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.