Heti jogász 2023. 1 – 2. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 1. héten a Magyar Közlöny 1 – 3. számai, a 2. héten a 4 – 6. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/1.

Megjelent: 2023. 01. 02.

 

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/2.

Megjelent: 2023. 01. 04.

 

Új jogszabályok

 

1/2023. (I. 4.) Korm. rendelet

az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 05.

 

1/2023. (I. 4.) NMHH rendelet

a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 07.

 

1/2023. (I. 4.) AB határozat

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 14. §-a és 15. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

 

Módosított jogszabályok

 

359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 1/2023. (I. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 05.

 

362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja: 1/2023. (I. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 05.

 

21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról

Módosítja: 1/2023. (I. 4.) NMHH r.

Hatályos: 2023. 01. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/3.

Megjelent: 2023. 01. 08.

 

Új jogszabályok

 

1001/2023. (I. 8.) Korm. határozat

részesedésvásárláshoz szükséges állami kezességvállalásról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/4.

Megjelent: 2023. 01. 09.

 

Új jogszabályok

 

2/2023. (I. 9.) Korm. rendelet

a Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódás nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2023. 01. 10.

 

1/2023. (I. 9.) GFM rendelet

a Magyar Bormarketing Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 10.

 

Módosított jogszabályok

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 1/2023. (I. 9.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/5.

Megjelent: 2023. 01. 12.

 

Új jogszabályok

 

3/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtást érintő rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 01. 13.

 

4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2023. 01. 13.

 

5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

6/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

egyes ivóvízhasználattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

7/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 15., 2023. 06. 26.

 

1/2023. (I. 12.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus kérelmek benyújtását elősegítő kamarai meghatalmazásokkal kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2023. 01. 13., 2023. 02. 01.

 

2/2023. (I. 12.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 13.

 

1/2023. (I. 12.) BM rendelet

egyes ivóvíz-használattal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

1/2023. (I. 12.) HM rendelet

a hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő kiberbiztonsági tanúsítás keretében fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatályos: 2023. 02. 12.

 

2/2023. (I. 12.) HM rendelet

a hadiipari kutatás, fejlesztés, gyártás és kereskedelem területén megfelelőségértékelő szervezetek által teljesítendő követelményekről

Hatályos: 2023. 02. 12.

 

1/2023. (I. 12.) IM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 13.

 

4/2022. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.012/2022/12.)

a Btk. 371. § (2) bekezdése b) pont ba) alpontjában meghatározott falfirka elhelyezésével elkövetett, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálás vétségének elkövetési tárgya és a rongálással okozott kár meghatározása kérdésében

 

5/2022. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.024/2022/12.)

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5.  § 9.  pontja szerinti “helyben lakó” fogalmának értelmezéséről

 

1002/2023. (I. 12.) Korm. határozat

egy állami vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról

 

Módosított jogszabályok

 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

Módosítja: 6/2023. (I. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

Módosítja: 6/2023. (I. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Módosítja: 6/2023. (I. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 6/2023. (I. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

Módosítja: 7/2023. (I. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 15., 2023. 06. 26.

 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Módosítja: 7/2023. (I. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 1/2023. (I. 12.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 13.

 

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 1/2023. (I. 12.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 13.

 

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 1/2023. (I. 12.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 13.

 

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 1/2023. (I. 12.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 13.

 

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja: 2/2023. (I. 12.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 13.

 

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 2/2023. (I. 12.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 13.

 

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

Módosítja: 1/2023. (I. 12.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

Módosítja: 1/2023. (I. 12.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

16/2016. (V. 12.) BM rendelet

a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

Módosítja: 1/2023. (I. 12.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

Módosítja: 1/2023. (I. 12.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól

Módosítja: 1/2023. (I. 12.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 13.

 

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 1/2023. (I. 12.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 13.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 5/2023. (I. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet

az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

Hatályon kívül helyezi: 1/2023. (I. 12.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 12. 23 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/6.

Megjelent: 2023. 01. 13.

 

Új jogszabályok

 

8/2023. (I. 13.) KE határozat

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke közszolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról és új elnök kinevezéséről

 

1003/2023. (I. 13.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.