Békéltető testületi álláspályázati felhívás

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testületnél

békéltető testületi tag / elnök tisztség betöltésére.

Amennyiben békéltető testületi tagi és elnöki pozícióra is jelentkezik, két pályázat benyújtása szükséges a megpályázott tisztség egyértelmű megjelölésével!

Iktatószám: KABINET/74-1/2023

A jogviszony időtartama: 4 év határozott idő, 2024. január 1-jétől

Foglalkoztatás jellege: megbízási szerződés

A munkavégzés helye: A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület székhelyén (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.) vagy annak illetékességi területén az 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Ellátandó feladatok: A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén.

 

A békéltető testületi tag főbb feladata:

 • a rendelkezésre álló iratanyagok alapján felkészülés a jogvita eldöntése érdekében,
 • online vagy személyes meghallgatás megtartása, levezetése vagy azon történő részvétel,
 • döntéshozatal egyedül vagy közös döntéshozatal esetén javaslattétel az eljáró tanács tagjaként,
 • a meghozott döntés írásba foglalása.

 

A békéltető testület elnökének feladata:

 • a testület elnöklésével összefüggő feladatok, így különösen:
 • a testületi munka szervezése,
 • szakmai feladatok összehangolása,
 • kommunikáció,
 • a testületi feladatok menedzselése,
 • szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,
 • országos szakmai üléseken történő részvétel

+    a testületi tagi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

A békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó kiválasztási eljárás szabályairól és a békéltető testületi elnökök és tagok díjazásáról, képzéséről és a békéltető testületi alapvizsga szabályairól, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 5 /2023. (VI.19.) IM rendelet az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a megpályázott tisztség megjelölését és amelyben a tagjelölt pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okirat vagy annak másolata,
 • az Fgytv. 22. § (4) bekezdése a) pontja szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek kiadása iránti kérelem benyújtásának igazolása, (Kizárólag olyan speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány megfelelő, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem állnak fenn vele szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kizáró okok.), részletes tájékoztatás ügyfélkapu használata esetén a https://mo.hu/szuf_ugyleiras?id=67579a9f-23f6-4a02-8d2e-e652c2ce1424 hivatkozáson érhető el;
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatása arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás a https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el. Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul, Adatkezelési nyilatkozat békéltetés
 • amennyiben a tagjelölt a békéltető testület illetékességi területén bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület által javasolt, szükséges csatolni a tagjelölt erre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát.

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen!

 

Szükséges nyelvtudás: előny az angol nyelvtudás

 

A tisztség betöltésének kezdő időpontja: 2024. január 1-je.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 26. (kedd)

 

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Laczkóné dr. Csécsi Ildikó, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara jogi vezetője nyújt, a 06-72/507-165 telefonszámon és a e-mail címen.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara részére elektronikus úton a e-mail címem keresztül lehet benyújtani.

 

Kiegészítő adatkezelési tájékoztató