PREAMBULUM

Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van, a gazdasággal összefüggő közfeladatok egy részének, a gazdálkodó szervezetek által köztestületi formában történő ellátására. A magyar nemzetgazdaság korszerű piacgazdasággá való átalakulásának egyik előfeltétele, hogy a gazdaság szereplői által alakított, önkormányzattal rendelkező köztestületek működjenek, amelyek törvényi felhatalmazással végzik a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek előmozdításával, az Európai Uniós integrációval, a regionális fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységüket.

A kamara hivatása, hogy a kamarai törvénynek és az alapszabálynak megfelelően önkormányzati működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és önszerveződését, teremtse meg és őrizze az üzleti forgalom tartós biztonságát, a piaci magatartás tisztességét, és a gazdasági tevékenységet folytatók együttes érdekeinek érvényesülését. Ellássa a gazdaság működésével összefüggő azon közigazgatási feladatokat, amelyeket a törvény s ennek alapján az Alapszabály feladatkörébe utal.

A kamara célja, hogy a kamarai törvény által meghatározott köztestületi feladatokon túl, az érdekharmonizálás eszközével elősegítse és biztosítsa a civil szervezetek, a vállalkozók, a gazdálkodó szervezetek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést.

A kamara közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A kamara szolgáltatásait internetes honlapján, illetve saját kiadványában a Dél-Dunántúli Gazdaságban teszi közzé, mely szolgáltatásokat tagjai az itt megjelölt módon vehetik igénybe.

A kamara közhasznú szolgáltatásait tagjaihoz hasonlóan, más szervezetek, és természetes személyek is igénybe vehetik.

A kamara vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat. Bevételeit a kamarai törvény, és az Alapszabály által meghatározott közfeladatokra fordítja, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel.

Hatályos Alapszabály 2020.07.06

Adatkezelő megnevezése: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Adatkezelő képviselője: Rabb Szabolcs
Pozíció: Titkár
E-mail címe:
Telefonszáma: 72/ 507-148
Honlapja: www.pbkik.hu
Székhelye: 7625 Pécs Majorossy Imre utca 36.
Adószáma: 18304433-2-02

Adatvédelmi tisztviselők

Adatvédelmi tisztviselő neve: Pohli Krisztina
E-mail címe:
Telefonszáma: 72/ 507-149
Adatvédelmi tisztviselő neve: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó
E-mail címe:
Telefonszáma: 72/ 507-165

Általános Adatkezelési Tájékoztató