“Dolgozva tanulj!” TÁMOP 2.3.4.B-13/1 A gyakornoki programot érintően a fenntartási szakaszban (2015. december 1. és 2018. november 30. között) Baranya megye illetékességi területén a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa, Piacsek László látja el a mentori feladatokat (Email: ; Tel: 72/507-141).

További segítség a programmal kapcsolatosan a HelpDesk rendszeren keresztül vehető igénybe.

Gyakorlati oktatók módszertani képzése – A alprojekt

A 2011. évi szakképzési törvény 92 .§ (17) értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati oktatóként 2015. szeptember 1. után csak olyan személy alkalmazható, aki mestervizsgával rendelkezik.

Azon gyakorlati oktatók, akik nem mesterszakmában oktatnak, vagy 1995 előtt szereztek mestercímet, a 100%-ban támogatott 60 órás képzéssel pedagógiai, pszichológiai, jogi és szakmódszertani ismereteket sajátíthatnak el, valamint megismerik az iskolarendszerű szakképzés dokumentációs rendszerét, tanügy-igazgatási feladatokat, a gyakorlati képzés megszervezésének elveit és a szakképzési kerettanterv, a szakmai program és a gyakorlati képzés tartalmi kapcsolatát.

A képzés helyszíne: Pécs

A támogatás elbírálása a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében történik. (A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 35 fő gyakorlati oktató képzésére kapott támogatást a projekt keretein belül!)

Mesterképzés, mestervizsga – B alprojekt

Mesterlevéllel rendelkező gyakorlati oktató foglalkozhat a tanulókkal a gyakorlati képzőhelyeken 2015. szeptember 1. után!

Dolgozva tanulj! – TÁMOP-2.3.4.B-13/1 projekt

A szakképzés reformintézkedései közül a hároméves szakiskolai képzés, illetve ezzel összefüggésben az átjárható, egymásra épülő és egymást kiegészítő, duális jellegű rendszer kialakítása a munkaerőpiac igényei tekintetében a hatékonyságot, a foglalkoztathatóságot szolgálja. A szakképzési rendszer ilyen irányú átalakítása jelentősen támaszkodik a gazdálkodó szervezetek aktív és minőségi részvételére, ahol elengedhetetlen a pedagógiailag és módszertanilag felkészült szakoktatók jelenléte.

A 2011. évi szakképzési törvény 92 .§ (17) értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati oktatóként 2015. szeptember 1. után csak olyan személy alkalmazható, aki mestervizsgával rendelkezik.

Ezen célok megvalósítását szem előtt tartva a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001.projekt jelentős, 80%-os támogatást nyújt a gyakorlati képzőhelyek szakoktatóinak a mestercím megszerzésére.

Kik kaphatnak támogatást?

Együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói, akik vállalják, hogy a mesterképzés képzési és vizsga költségeit a képzőnek és a vizsgahelynek történő befizetéssel megfelelő önrésszel egészítik ki.

A jelentkezés során előnyben részesülnek azon gazdálkodó szervezetek szakoktatói

 • akik eddig is több tanulóval /magas óraszámban/ évek óta foglalkoztak iskolai rendszerű gyakorlati képzéssel
 • a hiányszakképesítésre készítenek fel
 • a gazdálkodó szervezet tanulószerződés keretében foglalkoztatja a tanulókat
 • a támogatás elbírálása a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében történik. (A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 145 fő mester képzésére kapott támogatást a projekt keretein belül!)

Mely szakmák támogatottak?

Azon szakképesítések, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit.

Mik a pénzügyi feltételei a képzésnek?

A teljes költség 300 000.-Ft, melyből a támogatás 240 000.-Ft. A résztvevő által fizetett önerő 60 000.-Ft.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

 1. Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány.
 2. Adott esetben: eredményesen letett szakirányú technikus/mérnöki vizsgabizonyítvány/oklevél, illetve egyéb beszámítható vizsgák bizonyítványai.
 3. Adott esetben: 1996-tól letett mestervizsgát igazoló bizonyítvány vagy egyes mestervizsga-részek letételét igazoló bizonyítvány(ok).
 4. Vállalkozói igazolvány.
 5. A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolások a munkaadótól.

A bizonyítványokkal és igazolásokkal nem megfelelően ellátott jelentkezéseket nem vesszük figyelembe. A hiányzó dokumentumok pótlását szolgáló ügyintézésre a kamara külön kezelési költséget számíthat fel.

Hiteles másolatnak fogadható el a kamarai ügyintéző által, az eredetiről készített és aláírásával, kamarai pecséttel ellátott fénymásolat is.

Gyakornoki program – C alprojekt

A pályakezdők gyakorlat megszerzését támogatja az a program, melynek keretében 9 hónap bér és támogatás, havi 54.000 Ft. oktatói és adminisztrációs díj, és a pályázati keret 25%-ig eszközbeszerzést tesz lehetővé.

TÁMOP-2.3.4.A-13/1. „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban”

1. 2013. június 13-án jelent meg a módosítása (NFÜ honlapján, www.nfu.hu, közlemények), könnyített feltételek:

 • továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatás időtartamának felére, azaz 4,5hónapra csökkent
 • már nem feltétel, hogy 18 hónapon belül szerezte szakképesítését a gyakornok
 • ha a gyakornok korábban tanulószerződéses volt, nem feltétel, csak előnyt jelent (kicsit magasabb támogatási intenzitást)

2. A szakképző iskolában szerzett középszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdők támogatása:

 • Egyszerűsített, automata pályázat (benyújtani is, lebonyolítani is könnyebb)!
 • Foglalkoztatásuk ösztönzése bér- és járuléktámogatással, cégen belüli mentorálással, a konvergencia régiókban (azaz ha a munkavégzés helye nem a közép-magyarországi régióban van)
 • Cél: közvetlen munkahelyteremtés, az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulása, pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, foglalkoztathatóságuk növelése.
 • A pályázat a gyakornokok béréhez, valamint az őket betanító támogató munkahelyi mentor bérpótlékához és a gyakornok foglalkoztatásához kötődő eszközfejlesztéshez nyújt támogatást.
 • 25 évesnél fiatalabb, középfokú szakképesítéssel rendelkező gyakornokokra nyújtható be.
 • 9 hónap támogatás + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás

Keret: 8,5 Mrd Ft

A kiírás 2013. februárban jelent meg és 2014. május 31-ig pályázható!

3. A pályázható támogatás

De minimis támogatásra jogosultak esetében :

 • gyakornok 9 havi bérköltségének 50-100%-a min. a garantált bérminimum, max. a garantált bérminimum 1,5-szerese, járulékokkal
 • gyakornokok száma x havi 54.000 Ft x 9 hónap: a mentor havi költsége általános, adminisztratív havi költségekre
 • eszközbeszerzés, felújítás: összesen maximum a fentiek összegének 25%-a

De minimis támogatásra nem jogosultak esetében:

 • kizárólag bértámogatásra pályázhatnak, hátrányos helyzetű vagy fogyatékos gyakornok esetén
 • A bér- és bérköltségtámogatás mértéke 35-66,5%
 • A bértámogatás mértéke a következőktől függ:
 • új munkahelyre vagy meglévő státuszra alkalmazzák
 • saját tanulója volt-e a gyakornok
 • a gyakornok hátrányos helyzetű vagy fogyatékos

Korábbi kiírás:

TÁMOP-2.3.4.A-13/1 kiírás keretében azok a képzőhelyek, akik tanulószerződés keretében tanulót képeznek, és azt továbbfoglalkoztatni szándékoznak, vagy másnál végzett tanulót foglalkoztatnak pályakezdőként, jelentős támogatást kaphatnak a pályázat keretében.Pályázhatnak mikro-, kis- és középvállalkozások.

Támogatható tevékenységek:

 • Gyakornokok foglalkoztatása
 • Mentori tevékenység
 • Adminisztrációs feladatok
 • Gyakornoki munkahely kialakításához beszerzések, felújítás, átalakítás

Gyakornok foglalkoztatásának feltételei:

 • 25 évesnél fiatalabb,
 • legfeljebb 18 hónapja szerezte meg első nappali iskolai rendszerű középszintű (középfokú, OKJ-s) szakképesítését,
 • legalább 6 hónapig tanulószerződéses volt a megszerzett szakképesítésével összefüggésben,
 • a szakképesítés vizsgáját követően nem volt (és nincs) olyan munkavégzésre irányuló jogviszonya, munkaköre amelyet a szakképesítéssel tölt be; /korábban csak olyan munkakörben lehetett jogviszonya, ahol nem hasznosította szakképesítését/,
 • a pályakezdő, szakképesítésének megszerzése óta kedvezményezettel nem állt munkaviszonyban

Mentori tevékenység:
A pályázónak egy szakembert kell kijelölnie, aki mentorként segítő, értékelő szerepkört tölt be a fiatal mellett.

Feltétele: a gyakornok munkakörével megegyező szakirányú, legalább középfokú végzettségű és min. 5 év szakmai tapasztalatú szakember, aki szakmailag segít, fejleszt, értékel és dokumentál.

A támogatás mértéke: 100% lehet.
A projekt megvalósítása: a megkezdéstől számítva minimum 9, maximum 14 hónap.

A támogatás összege:
Az igényelhető támogatás összege: legalább 460.350 Ft, legfeljebb 30.000.000 Ft

A. a gyakornok 9 havi bérköltsége járulékokkal növelve (minimum a garantált bérminimum, maximum a garantált bérminimum másfélszerese)
B. a gyakornokok száma x havi 54.000 Ft x 9 hónap: ebből 54.000 forintonként maximum 46.000 Ft a mentor havi költsége, illetve max. 8.000 Ft fordítható egyéb általános, adminisztratív havi költségekre
C. kötelező nyilvánosság költsége: összesen max. 50.000 Ft
D. ERFA típusú költségek (eszközbeszerzés, felújítás): összesen maximum A+B+C x 0,25

A pályázónak vállalnia kell, a támogatással megegyező idejű kötelező továbbfoglalkoztatást.

Könnyített elbírálású pályázat, nincs lehetőség hiánypótlásra, de benyújtási határidőn belül ismételt benyújtásnak nincs akadálya.

A benyújtás és elbírálás folyamatos.

A pályázatok benyújtása 2013.02.15-től 2014.04.30-ig lehetséges.

A részleteket az alábbi linket olvashatják.

TÁMOP-2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására

Projekt szerződéses költségvetése: 49 565 308 Ft
Projekt megvalósulásához elnyert támogatás összege: 49 565 308 Ft
Projekt megvalósulásához biztosított kamarai önerő összege: – Ft
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma