2021. január 1-jétől jelentősen megváltozott a szakképzési hozzájárulás megállapítására vonatkozó szabályok. Az új szabályrendszert a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza.

A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja, mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának másfél százaléka (bruttó kötelezettség). A szakképzési hozzájárulás teljesítésének lehetséges módja

  • a NAV által vezetett számlára történő befizetéssel, és

  • a képzésben történő részvétellel, amelyhez adókedvezmény érvényesítése párosul.

A bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezmény adó-visszaigénylés keretében érvényesíthető.

 

A képzéssel kapcsolatosan igénybe vehető adókedvezmény

2021. január 1-jétől a bruttó kötelezettség mind a hatályos és kifutó tanulószerződésekre, mind pedig az új szakképzési munkaszerződésekre vonatkozóan csökkenthető tanulónként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egynapi mérték és – a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével – az adóév napjai számának szorzataként számított összegével. Az eddigi havi normatíva számítás helyett tehát a képzési napokra arányosítva kell a kedvezmény összegét megállapítani.

Az adókedvezmény meghatározása

Az önköltség mértékét a központi költségvetésről szóló törvény, az önköltség Szakmajegyzék szerinti szakmánként, valamint kifutó rendszerben az OKJ-s szakképesítésenként alkalmazandó súlyszorzóját a szakképzési törvény végrehajtási rendelete (Szkr.) határozza meg.

Az önköltség összege a 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 1.200.000 forint/fő/év összegben határozta meg.

A kedvezmény összege:

  • az arányosított önköltség / 254 * képzési napok (a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével az adóév munkanapjai)

Változás! Az adókedvezmény 2021. július 1-től az olyan munkanapra nem számolható el, amire tekintettel a tanuló munkabérre nem jogosult (táppénz, az igazolatlanul mulasztott nap, a tanulói jogviszony szüneteltetésének időszaka).

    • Az arányosított önköltség:

önköltség költségvetési törvény szerinti összege (1.200.000 Ft/fő/év) * szakmai súlyszorzó (szakmaszorzó * évfolyami szorzó)

A szakmaszorzót és az évfolyami szorzót az Szkr. 332/A. §-a tartalmazza.

 

Számítási példa építőipar ágazatba tartozó szakmák esetén szakképzési munkaszerződéssel

Önköltség (költségvetési tv. alapján)

1.200.000 Ft

Súlyszorzó az ágazatba tartozó szakmák esetén

2,42

Évfolyam szorzó az első évfolyamon

1,20

munkanapok száma az adott hónapban

20

iskolai oktatási nap az adott hónapban

8

napi elszámolható kedvezmény

önköltség*ágazati súlyszorzó* évfolyami szorzó/254

13.720 Ft

adott hónapban elszámolható kedvezmény

napi kedvezmény * (hónap munkanapjai – iskolai oktatási nap)

164.640 Ft

Figyelmükbe ajánljuk a duális képzőhelyek számára készült MKIK Normatíva– és költségkalkulátorát:

Normatíva- és költségkalkulátor

Szakiskolában folyó részszakmára és szakképesítésre irányuló képzéseknél is köthető szakképzési munkaszerződés, az adókedvezménynél figyelembe vehető súlyszorzó mértéke egységesen 1,50.

Más munkáltató munkavállalójával kötött szakképzési munkaszerződésre vonatkozóan az igénybe vehető adókedvezmény mértéke az arányosított önköltség 50 %-a. Ezt a szabályt a 2021. július 1-t követően megkötött szakképzési munkaszerződésekre kell alkalmazni.

20%-os „sikerdíj”

A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképzési munkaszerződésre és a tanulószerződésre is tekintettel az igénybe vett adókedvezmény 20 százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tett. 2021. július 1-t követően azonban csak akkor, ha a tanulóval legalább hat hónapos időtartamban fennállt a teljes képzési időre kötött szakképzési munkaszerződés.

A KIVA adóalanya is érvényesítheti a tanulók után járó adókedvezményt visszamenőleges hatállyal a 2021. január 1-től. Bővebben.

NAV információs füzet 74. – A szakképzési hozzájárulás 2021

Figyelem! A 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítésekre kötött tanulószerződések esetén kifutó rendszerben az elszámolásnál az új számítási módot kell alkalmazni. Tanulószerződés után igénybe vehető adókedvezmény 2021. 01.01-től