Új szerepvállalás és szemléletváltás szükséges: szorosabb együttműködés a szakképző iskolákkal, (az elméleti és gyakorlati képzés nincs szétválasztva, megállapodáson alapul, hogy ki mit tanít meg, hány órában) nagyobb rugalmasságot ad.

A duális partner:

 • kezdeményezi – nyilvántartás hiányában – a kamarai nyilvántartásba vételt,
 • biztosítja a szakirányú oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
 • a szakképző intézménnyel közösen kidolgozza szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programot, a tanuló/képzésben résztvevő személy értékelésére és minősítésére vonatkozó szempontokat
 • minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel,
 • biztosítja az Szakképzési törvényben meghatározott juttatásokat,
 • a szakirányú oktatásról foglalkozási naplót vezet a Kréta rendszerben, mely tartalmazza
  • Szakmai tevékenység leírását (oktatott tananyag) és az arra fordított idő mértékét,
  • Tanuló/képzésben résztvevő személy mulasztását
  • Tanuló/képzésben résztvevő személy értékelését
 • a tanuló/képzésben résztvevő személy javára felelősségbiztosítást köt,
 • biztosítja a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot,
 • biztosítja a tűz-munkavédelmi oktatást,
 • kapcsolatot tart a kamarával, szakképző intézménnyel, szülőkkel.

Képzési program

A képzési program kialakításánál a duális képzőhely és a szakképző intézmény a szakirányú oktatás tananyagát egymás között megosztják.

Szakmánként, az adott szakma képzési és kimeneti követelményeihez és a szakképző intézmény szakmai programjához igazodóan tartalmazza

 • a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és az erre fordítandó képzési óraszámot
 • ehhez kapcsolódóan az elméleti ismereteket,
 • a felügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat,
 • a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait,
 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelésére és minősítésére vonatkozó, a duális képző által kidolgozott értékelési és minősítési kritériumokat.

Lehetőség: Duális képzőhely akár a teljes szakirányú oktatást magára vállalhatja.

Duális képzőhely együttműködhet más gazdálkodó szervezettel. A Közreműködő igénybevétele oktatási szolgáltatásra szakképzési munkaszerződés időtartamának 49 %-áig terjedhet (Szkt. 83. § (5) c)). Így a bevont közreműködővel lehet biztosítani hiányzó személyi és tárgyi feltételeket. polgárjogi szerződés alapján (tárgyi feltétel biztosítása – bérleti szerződéssel, személyi feltétel biztosítása – megbízási jogviszonnyal). A Közreműködő szakmai oktatási tevékenységéért az őt bevonó duális képző tartozik felelősséggel. A Közreműködő gazdálkodó szervezet duális képzőhelykénti nyilvántartásba vétele nem szükséges.

A képzési program elkészítéséhez segítségül ajánljuk az MKIK sablonját és útmutatóját.

https://dualis.mkik.hu/szakmai-anyagok

Új szemlélet alapján új módszertan a szakirányú oktatás tervezésében, szervezésében, követésében és értékelésében.

Tanulási Eredmény Alapú oktatás (TEA):

 • A szakképzés fő célja a szakmai cselekvőképesség kialakítása.
 • A tanulással, a tanulási szakasz végére elérhető kimeneti követelmények leírása. Meghatározza, hogy
  • a tanuló / képzésben résztvevő személy mit tud,
  • mit ért és
  • önállóan mire képes, miután lezárt egy tanulási folyamatot.