A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha megfelelő képzőhely biztosított és így köthető tanulószerződés, a tanuló gyakorlati képzése a szakközépiskola vagy szakiskola 9. évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően, kizárólag ennek keretében szervezhető meg.

Ki köthet tanulószerződést?

Tanulószerződést az a tanuló köthet, aki

 • iskolai rendszerű szakképzésben vesz részt,
 • a szakképzés megkezdéséhez szükséges előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

Miért jó a tanulószerződés?

 • A tanulónak, mert munkaerő-piaci igényekre épülő szakképzésben részesül, valamint rendszeres havi díjazást kap.
 • A tanuló a társadalombiztosítási szabályok szerint biztosítottá válik – a tanulóévek szolgálati időnek számítanak.
 • A gyakorlat során a cégeknek lehetőségük nyílik a fiatalok megismerésére és szakember utánpótlás nevelésére.

Milyen jogszabály alapján köthető?

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján.

A tanulót megillető juttatások

Havi rendszeres pénzbeli juttatás

A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni, mely a tanítási szünetek alatt is megilleti a tanulót. A kezdő összeget a gazdálkodó szervezetek sikeres tanulmányi félévenként emelik.

Egyéb juttatások

A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti – kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz illetik meg. A tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások is adhatók.

Kötelezettségek

A tanulószerződésben a tanuló arra vállal kötelezettséget, hogy

 • a gazdálkodó szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,
 • a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,
 • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,
 • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a Szervezet jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Megjegyzés:

A tanulószerződést a gazdálkodó szervezet köti a tanulóval, de csak a Kamara iktatásával és ellenjegyzésével érvényes.

További felvilágosítás

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Humánerőforrás Fejlesztési Projektiroda duális képzési tanácsadói nyújtanak:

Nyomtatványok

tanulószerződés

Tanulók után igénybe vehető adókedvezmények 2021. január 1-től

Tanulószerződések utáni elszámolás

A duális képzés támogatásának a szabályai 2022. január 1-jével  átkerültek a szociális hozzájárulási adóról szóló törvénybe.

A Szocho tv. 36/D. § a kifutó képzésekre kötött tanulószerződések és az együttműködési megállapodások esetén is lehetővé teszi az adókedvezmény igénybevételét.

A fizetendő szociális hozzájárulási adót meghaladó, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles adóalanyok (pl. KATA, KIVA) az adókedvezményt visszaigénylés keretében érvényesíthetik.

A 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítésekre kötött tanulószerződések esetén kifutó rendszerben az elszámolásnál az új számítási módot kell alkalmazni.

A havonta igénybe vehető kedvezmény összege:

 • az arányosított önköltség / munkanapok száma * képzési napok (a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével az adóév munkanapjai)

 • Az arányosított önköltség:

  önköltség költségvetési törvény szerinti összege (1.200.000 Ft/fő/év) * szakképesítés súlyszorzó

  A szakképesítés súlyszorzót Szkr. 4/A. melléklete szerint kell figyelembe venni.

 • Munkanapok száma 2022-ben 254, 2023-ban 251.

Figyelem! 2023. augusztus 1-től az adókedvezmény (arányosított önköltség egy munkanapra vetített mértéke) a képzőhelyen teljesített gyakorlati óraszámra vehető igénybe, az Mt. szerinti napi 8 óra munkaidőhöz arányosítva.

Az adókedvezmény az  olyan munkanapra nem számolható el, amire tekintettel a tanuló munkabérre nem jogosult (táppénz, az igazolatlanul mulasztott nap, a tanulói jogviszony szüneteltetésének időszaka).

A napi elszámolható összegeket tartalmazó segédtáblázatunk:

tanulószerződések utáni napi normatívák 2023

tanulószerződések utáni napi normatívák 2022

20%-os „sikerdíj”

A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképzési munkaszerződésre és a tanulószerződésre is tekintettel az igénybe vett adókedvezmény 20 százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tett.

Figyelmükbe ajánljuk a duális képzőhelyek számára készült MKIK Normatíva– és költségkalkulátorát:

normatíva- és költségkalkulátor

Figyelem: a szociális hozzájárulási adó bevallása havi szintű, korrekcióra csak önrevízióval van lehetőség. A tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell bevallani, tehát mind a napi normatívát, mind a sikeres szakmai vizsga után járó összeget!

NAV  Információs füzet 2024 – 49. A szociális hozzájárulás adó 2024

NAV  Információs füzet 2023 – 49. A szociális hozzájárulás adó

 

Együttműködési megállapodás

Az együttműködési megállapodásokra igénybe vehető a szociális hozzájárulási adó bruttó kötelezettségét csökkentő adókedvezmény:

A  Szocho  tv. 17/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mérték 70 %-val csökkentheti bruttó kötelezettségét a gyakorlati képzést folytató szervezet a kamara által ellenjegyzett együttműködési megállapodásokra tekintettel. Az adóév munkanapjai közül csak azon napok vehetőek figyelembe, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi 7 órát. Az alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1,0.

Számítása: 1.200.000 Ft/év × 1,0 / 254 munkanap × 0,7 = 3.307 Ft / gyakorlati nap

A Szocho tv. 36/D. § a kifutó képzésekre kötött tanulószerződések és az együttműködési megállapodások esetén is lehetővé teszi az adókedvezmény igénybevételét.

A fizetendő szociális hozzájárulási adót meghaladó, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles adóalanyok (pl. KATA, KIVA) az adókedvezményt visszaigénylés keretében érvényesíthetik.

Figyelem: a szociális hozzájárulási adó bevallása havi szintű, korrekcióra csak önrevízióval van lehetőség. A tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell bevallani, tehát mind a napi normatívát, mind a sikeres szakmai vizsga után járó összeget!

NAV  Információs füzet 2022 – 49. A szociális hozzájárulás adó

Tájékoztató az Együttműködési megállapodásról

A tanuló gyakorlati képzésére az iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között jön létre. A gyakorlat típusa szempontjából alapvetően két esetet különböztetünk meg:

A, szorgalmi időre (szeptember 1. – június 15.) kötött együttműködési megállapodás

Az iskolai gyakorlatot kiegészítő gyakorlati képzésre kötődik a szorgalmi időszakban.

B, összefüggő nyári gyakorlatra (június 16. – augusztus 31.):

Ez esetben kizárólag az szorgalmi időszakot követő, összefüggő nyári gyakorlatra jön létre az együttműködési megállapodás. A gyakorlat időtartama a nappali munkarendben tanulóknál általában 4 hét, esti munkarendben kevesebb. A pontos óraszámról az iskola tájékoztatja a gazdálkodókat.

A gazdálkodót terhelő kötelezettségek szempontjából az a különbség a két gyakorlattípus között, hogy a szorgalmi időszakban megvalósuló gyakorlatokra nem kell pénzbeli juttatást adni a tanulónak, csak az egyéb kötelező juttatásokat.

Az összefüggő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatásokon kívül minden esetben pénzbeli juttatást is kell biztosítani a NAPPALI munkarendben tanulóknak. A pénzbeli juttatás havi mértéke a minimálbér 19,5 %-a, ami 2022-ben 39.000,- Ft.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. A pénzbeli juttatás heti összege a juttatás havi összegének egynegyed része, tehát 9.750,- Ft 2022-ben. (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 65. § (1) bekezdése szerint.) Az együttműködési megállapodás nyomtatványon is ezt a heti összeget kell feltüntetni.

A tanulónak járó bért az utolsó gyakorlati napot követően kell kifizetni. A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt. Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára befizetéssel történő teljesítést. Az ESTI munkarendben tanulóknak az összefüggő nyári gyakorlatra sem kell pénzbeli juttatást biztosítani.

 

Egyéb, kötelező tanulói juttatások

 Gyakorlati képzőhely biztosítja:

 • munkaruha és egyéni védőfelszerelés (abban az esetben, ha az adott szakmában van munkaruha/védőfelszerelés előírás; ha van iskolai munkaruhája a tanulóknak, az is megfelelő)
 • étkezés vagy étkezési hozzájárulás (a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani. Mértéke jogszabályban nem rendezett, ajánlott 300-350 Ft/nap összegű juttatás adása)
 • munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás (A gazdálkodó szervezet munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretében köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók a gyakorlati képzés megkezdése előtt elsajátítsák a biztonságos munkavégzés általános szabályait.)
 • tisztálkodási eszközök (gyakorlati képzőhely biztosítja: ugyanúgy, mint a többi munkavállalónak)

Iskola vagy fenntartója biztosítja:

 • felelősségbiztosítás
 • rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

Általános tudnivalók

A Foglalkozási naplót minden együttműködési megállapodással rendelkező gazdálkodó szervezetnek vezetni kell!

OEP bejelentés: Az 1997. évi LXXX tv. 5. § (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. (Tehát a bruttó összeg ugyanannyi, mint a nettó.)

SZJA fizetés: Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA mentes bevétel.

 

Munkaügyi ellenőrzésről: Az Együttműködési Megállapodás dokumentuma már a tanuló első munkanapjától legyen a gyakorlati helyen, illetve a Jelenléti ívet minden nap írja alá a tanuló, mert a Munkaügyi Felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat.

Figyelemmel kell lenni a tanuló életkorára, mert ez befolyásolja a munkanapok számát: fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.