Az Együttműködési Megállapodás a tanuló gyakorlati képzésére az iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között jön létre. A gyakorlat típusa szempontjából alapvetően két esetet különböztetünk meg:

A, szorgalmi időre (szeptember 1. – június 15.) kötött együttműködési megállapodás: az iskolai gyakorlatot kiegészítő gyakorlati képzésre kötődik a szorgalmi időszakban.

B, összefüggő nyári gyakorlatra (június 16. – augusztus 31.): ez esetben kizárólag a szorgalmi időszakot követő, összefüggő nyári gyakorlatra jön létre az együttműködési megállapodás. A gyakorlat időtartama a nappali munkarendben tanulóknál általában 4 hét, esti munkarendben kevesebb. A pontos óraszámról az iskola tájékoztatja a gazdálkodókat.

Juttatások

A gazdálkodót terhelő kötelezettségek szempontjából az a különbség a két gyakorlattípus között, hogy a szorgalmi időszakban megvalósuló gyakorlatokra nem kell pénzbeli juttatást adni a tanulónak, csak az egyéb kötelező juttatásokat. Az összefüggő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatásokon kívül minden esetben pénzbeli juttatást is kell biztosítani a NAPPALI munkarendben tanulóknak. A pénzbeli juttatás havi mértéke a minimálbér 15 %-a szorozva 1,3 – mal, ami 26.910,- Ft.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. A pénzbeli juttatás heti összege a juttatás havi összegének egynegyed része, tehát 6.728 Ft 2018-ban. (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 65. § (1) bekezdése szerint.) A 2018. évi együttműködési megállapodás nyomtatványon is ezt a heti összeget kell feltüntetni.

A tanulónak járó bért az utolsó gyakorlati napot követően kell kifizetni. A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt. Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára befizetéssel történő teljesítést. Az ESTI munkarendben tanulóknak az összefüggő nyári gyakorlatra sem kell pénzbeli juttatást biztosítani.

Egyéb, kötelező tanulói juttatások

Gyakorlati képzőhely biztosítja:

  • munkaruha és egyéni védőfelszerelés (abban az esetben, ha az adott szakmában van munkaruha/védőfelszerelés előírás; ha van iskolai munkaruhája a tanulóknak, az is megfelelő)
  • étkezés vagy étkezési hozzájárulás (a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani. Mértéke jogszabályban nem rendezett, ajánlott 300-350 Ft/nap összegű juttatás adása)
  • munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás (A gazdálkodó szervezet munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretében köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók a gyakorlati képzés megkezdése előtt elsajátítsák a biztonságos munkavégzés általános szabályait.)
  • tisztálkodási eszközök (gyakorlati képzőhely biztosítja: ugyanúgy, mint a többi munkavállalónak)

Iskola vagy fenntartója biztosítja:

  • felelősségbiztosítás
  • rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

Általános tudnivalók

A Foglalkozási naplót minden együttműködési megállapodással rendelkező gazdálkodó szervezetnek vezetni kell!

OEP bejelentés: Az 1997. évi LXXX tv. 5. § (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. (Tehát a bruttó összeg ugyanannyi, mint a nettó.)

SZJA fizetés: Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA mentes bevétel.

Munkaügyi ellenőrzésről: Az Együttműködési Megállapodás dokumentuma már a tanuló első munkanapjától legyen a gyakorlati helyen, illetve a Jelenléti ívet minden nap írja alá a tanuló, mert a Munkaügyi Felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat.

Figyelemmel kell lenni a tanuló életkorára, mert ez befolyásolja a munkanapok számát: fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

Fontos tudnivaló, hogy csak azon tanulók után lehet érvényesíteni a támogatás mértékét, akinek gyakorlati foglalkoztatására a gyakorlati képzőhely a szakképző intézménnyel együttműködési megállapodást kötött, s azt a kamara a hivatalos nyilvántartásba vette, s aláírásával ellenjegyezte. Ennek hiányában a vállalkozás nem jogosult semmilyen támogatás igénybevételére.

Fontos azonban, hogy a gazdálkodók, csak és kizárólag olyan tanuló után érvényesíthetnek havi csökkentő tételt, aki NAPPALI munkarendben tanul és aki után az iskola is állami képzési támogatást kap. A gazdálkodók ennek ellenőrzése érdekében kérjenek a képzőktől a tanulók iskolai státuszáról (államilag támogatott, vagy nem támogatott) és munkarendjéről minden esetben igazolást. A kamara az ellenjegyzéssel sem a tanulók munkarendjére sem a tanulók támogatott státuszára vonatkozóan, nem vállal semmilyen felelősséget!

Szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételei

Együttműködési megállapodás alapján az összefüggő nyári szakmai gyakorlatra elszámolható támogatás mértéke tanulónként (A kalkulált összegek tájékoztató jellegűek.)

Igénybe vehető normatíva összege tanuló/nap (480 000 Ft/130): 3 692 Ft (3692,3 Ft)
105 órás gyakorlatra járó támogatás napi 7 óra munka esetén: 55 380 Ft
140 órás gyakorlatra járó támogatás napi 8 óra munka esetén: 66 456 Ft
140 órás gyakorlatra járó támogatás napi 7 óra munka esetén: 73 840 Ft
160 órás gyakorlatra járó támogatás napi 8 óra munka esetén: 73 840 Ft

2016.01.01-től változott a Szakképzési hozzájárulási törvény:

  • Az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett, aki CSAK együttműködési megállapodással fogad tanulókat, a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét a fenti táblázat szerinti normatíva alapján csökkentheti (nincs visszaigénylési lehetőség).
  • Azon szakképzési hozzájárulásra kötelezett kis- és középvállalkozások, akik együttműködési megállapodás mellett tanulószerződéssel vagy duális képzés keretében hallgatói munkaszerződéssel is fogadnak tanulókat, ők a tanulószerződéseken és hallagatói munkaszerződéseken túl, az együttműködési megállapodások után is teljes összegben érvényesíteni tudják a támogatást, adott esetben vissza is igényelhetik.
  • amennyiben nem minősül kis- és középvállalkozásnak és az alap és kiegészítő csökkentő tételek összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, úgy legfeljebb a tanulószerződéses tanulók és a duális képzés keretében szervezett gyakorlati képzés után és csak az alapcsökkentő tételt igényelheti vissza.
  • 2018. január 1-től bizonyos ágazatokban az egyéb szervezeteknek is lehetőség nyílt a képzési normatíva igénybevételére együttműködési megállapodás esetén is. További információ az egyéb szervezetekkel kapcsolatban.

Egyéb kedvezmény

Egyéni vállalkozó az Szja törvény 49.§ (6) bekezdés a pontja szerint csökkentheti vállalkozói bevételét a szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24 százalékával, ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést, minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12 százalékával.

Gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadótól szóló törvény 7. § i.) szerint az iskolarendszerű szakképzésben közreműködő adózónál adóalap-csökkentő tétel is figyelembe vehető:
„az iskolai rendszerű szakképzésben közreműködő adózónál tanulónként minden megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24 százaléka, ha az adózó a szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzését jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján végzi, illetve 12 százaléka, ha az iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi”.

Nyomtatványok