A szakirányú oktatáshoz kapcsolódó adócsökkentő tételeket a szociális hozzájárulási adóból lehet kedvezményként érvényesíteni.

A Szocho tv. 17/A. §-a biztosítja a szakirányú oktatásra elszámolható adókedvezmények csökkentő tételkénti elszámolását:

 • a szakképző intézményben és szakiskolában (tanulói és felnőttképzési jogviszonyban) tanulókkal kötött szakképzési munkaszerződésre,
 • a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben résztvevőt illetően, ha duális képzőhellyel szakképzési munkaszerződést kötött,
 • a sikeres szakmai vizsgát követően igénybe vehető „sikerdíj”-ra,
 • a felsőoktatási duális és gyakorlatigényes alapképzésekre vonatkozóan.

A Szocho tv. 36/D. § a kifutó képzésekre kötött tanulószerződések és az együttműködési megállapodások esetén is lehetővé teszi az adókedvezmény igénybevételét.

A fizetendő szociális hozzájárulási adót meghaladó, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles adóalanyok (pl. KATA, KIVA) az adókedvezményt visszaigénylés keretében érvényesíthetik.

Szakképzési munkaszerződésnél alkalmazható csökkentés 2023. augusztus 1-jétől

A szakirányú oktatás arányosított önköltségének adott évfolyamra meghatározott összege az önköltségnek a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó szorzataként számított mértéke (arányosított önköltség = 1.200.000 Ft x súlyszorzó). A szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a szakmaszorzó és az évfolyami szorzó szorzataként kell meghatározni (súlyszorzó = szakmaszorzó x évfolyami szorzó).  Az önköltség szakmánként alkalmazandó és az alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó súlyszorzóját a Szakképzési törvény végrehajtási rendelete határozza meg.

Következő lépésben meg kell határozni, hogy a szakirányú oktatás az általános teljes napi munkaidőhöz (fiatalkorú munkavállaló esetén napi hét órához) viszonyítottan milyen arányban teljesül. A kedvezmény havi összege ugyanis az arányosított önköltség alapján az egy munkanapra vetített mérték és a tárgyhónap duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatással érintett napjai számának szorzataként a szakirányú oktatásnak az általános teljes napi munkaidőhöz, fiatalkorú munkavállaló esetén napi hét órához viszonyított arányában számított összege.

A kedvezmény elszámolható tehát a szakirányú oktatásban képzőhelyen teljesített órákra, szabadságra és betegszabadságra is!  Az elszámolás módszertana egységessé vált a tanulókra, a képzésben részt vevő felnőttekre (saját munkavállalóra is!) vonatkozóan.

Nem jár kedvezmény azonban az olyan munkanapra, amire

 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy munkabérre vagy távolléti díjra nem jogosult, vagy
 • mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól:
 1. a) a közismereti és az olyan oktatási napokon, amikor a szakirányú oktatáshoz kapcsolódó tananyagelemet oktatását képzési program szerint a szakképző intézmény végzi, vagy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a tanulmányi versenyre a szakképző intézmény által szervezett felkészítésben, illetve versenyen vesz részt,
 2. b) a szakképző intézmény által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló, illetve képzésben részt vevő személy részvétele kötelező,
 3. c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy vizsgája napján és a vizsgát közvetlenül megelőző három munkanapon,
 4. d) minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól,
 5. e) érettségi vizsgatárgyanként – az érettségi vizsga napját is beszámítva – négy munkanapra.

Felnőttképzési jogviszonyban 2023. július 7-től az évfolyami szorzó – a szakirányú oktatás időtartamától függetlenül – 1,00 a szakirányú oktatás teljes időtartamára.

A szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóként, a nevelés-oktatásnál figyelembe vehető súlyszorzó mértéke 1,50.

A sikerdíj kedvezményt 2023. augusztus 1-jétől csak az érvényesíthet, aki legalább hat hónapos egybefüggő időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződés alapján képzett tanulót, illetve képzésben részt vevő személyt, aki sikeres vizsgát tett. Mértéke, az ő utána jogosan érvényesített összes adókedvezmény további 20%-a.

Augusztus 1-től szakképzési munkaszerződések utáni napi normatívák 2023

NAV  Információs füzet 2023 – 49. A szociális hozzájárulás adó 2023. augusztus 1-től

_________________________________________________________________________________________________________

Az adókedvezmény meghatározása 2023. július 31-ig