Személyi feltételek vizsgálata: (Szakképzési törvény 31., 32, §-a alapján):

 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • szakirányú végzettséget igazoló bizonyítványok bemutatása az oktatni kívánt szakképesítés tekintetében,
 • gyakorlati oktatói vizsga megléte,
  vagy szakirányú mesterlevél,
  vagy szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlat,
  vagy szakirányú szakképesítés és felsőfokú végzettség, valamint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlat,
  vagy betöltött 60. életév,
 • NAV/OEP/Nyugdíjfolyósító által kiállított hivatalos igazolás amellyel igazolja az 5 éves gyakorlati idő meglétét az oktatni kívánt szakképesítésben.

A Szakképzési törvény 60. és 61. §. alapján az alábbi dokumentumok előkészítését és bemutatását vizsgálják a szakértők:

 • a képzőhely (telephely) szakhatóság által kiadott működési, illetve telephelyengedélye, vagy bejelentési kötelezettség teljesítésének igazolása, amennyiben tevékenysége miatt szükséges;
 • alapító okirat vagy cégjegyzék bemutatása, oktatni kívánt szakképesítés TEÁOR-ja szerepel-e tevékenységi körei között,
 • oktatni kívánt szakmához tartozó szakmai és vizsgakövetelmény,
 • kerettanterv/gyakorlati képzés tematikájának bemutatása;
 • megfelelően előkészített foglalkozási napló, munka-, balesetvédelmi napló;
 • az oktatni kívánt szakmához szükséges eszközök, felszerelések (gépek, berendezések, szerszámok) vizsgálata az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott eszköz-és felszerelési jegyzéke szerint;
 • a tanulók képzésénél használt eszközök megfelelő műszaki állapotának biztonságtechnikai előírásoknak való megfelelőségének vizsgálata meglévő bizonylatok (érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv) vagy szemrevételezés alapján.

Előzetes értesítés és időpontegyeztetést követően történik a képzőhelyek ún. köztes ellenőrzése, ahol a képzés jogszabályi megfelelőségét vizsgálja a kamara.

A köztes ellenőrzés során az alábbi dokumentumok eredeti példányát kell bemutatni a szakértőknek, ha bármi hiányzik, hiánypótlást rendelünk el a szakképzési törvény 60-62. §. alapján.

 • Foglalkozási napló (az oktató által az iskola helyi programja alapján vezetve havi értékelésekkel és a hiányzások vezetésével)
 • Munkavédelmi-, tűzvédelmi napló (tanulók által aláírva)
 • Tanulói bérjegyzék (a tanulók által aláírva)
 • Kedvezményes étkezés biztosításának dokumentuma (tanulók által aláírva)
 • Munkaruha és egyéni védőeszközök biztosításának, átadásának dokumentuma (tanulók által aláírva)
 • Érvényes felelősségbiztosítási kötvény, mely kiterjed a szakképzésben részt vevő tanulókra is
 • A tanulók érvényes foglalkozás-egészségügyi vizsgálatáról szóló igazolás (üzemorvos)
 • Gyakorlati képzéssel megbízott személy/ek
  • jogviszonyát igazoló okirata,
  • szakirányú képesítését igazoló okiratok (szakmunkás és/vagy OKJ-s bizonyítvány, mesterlevél, technikusi bizonyítvány, felsőfokú végzettségek)
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben új gyakorlati oktató bevonására került sor) bemutatása vagy az oktató nyilatkozata (jegyzőkönyv aláírása, amennyiben a nyilvántartásban már szerepel) a büntetlen előéletről,
  • NAV/OEP/Nyugdíjfolyósító által kiállított hivatalos igazolás, amellyel igazolja az 5 éves gyakorlati idő meglétét az oktatni kívánt szakképesítésben.

Az Szt. 43.§ (7) bekezdése kimondja, hogy egyéni vállalkozó, valamint mikro- vagy kisvállalkozás egyidejűleg legfeljebb tizenkettő hatályos tanulószerződéssel rendelkezhet, melybe nem számít bele a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóval kötött tanulószerződés.

Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a tanulók elhelyezése, a képzőhelyek száma, vagy területi elhelyezkedése miatt akadályba ütközik, úgy a nyilvántartást vezető szerv igazolást állíthat ki további tanulószerződések megkötésére a képzőhelyek személyi-tárgyi feltételei alapján meghatározott mértékig.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elkötelezett a duális szakképzési rendszer folyamatos fejlesztésében, minőségének folyamatos emelésében. Emiatt a szakképzési szakértőkkel történt megállapodás alapján 2019-től bevezetésre került az alábbi gyakorlat:

 • a képzőhelyeken egy (az Szt. 31-32. § előírásainak megfelelő) oktató egyidejűleg szakmától függően maximum 1-4 tanuló képzését végezheti,
 • az oktatható tanulók létszámát csökkenti az oktató foglalkoztatására irányuló jogviszonyának formája (pl. megbízásos jogviszony, vagy 4-6 órás munkaviszony),
 • egy oktató maximum 2 szakképesítésben oktathat, ebben az esetben is egyidejűleg összesen csak 1-4 főt, amennyiben rendelkezik megfelelő végzettségekkel, igazolt szakirányú szakmai gyakorlattal és pedagógiai képesítéssel,
 • a kizárólag képzési célt szolgáló tanműhelyekben a tanulói létszám oktatónként 8-12 főben korlátozódik.

További információért forduljon tanulószerződéses tanácsadójához.

Igen. A nyilvántartásba szereplő adatokban bekövetkezett változást a gyakorlati képzést szervező szervezet köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a nyilvántartást vezető szervnek bejelenteni.

Milyen változásokat köteles bejelenteni?

 • Adószám változása
 • Székhely nevének, és/vagy címének változása
 • Telephely változása – amennyiben ez érinti a tanulók képzését is – ismételten kérni kell a nyilvántartásba vételt. (lásd. Fentebb Bevezető ellenőrzés rész)

A változás/nyilvántartásba vételi bejelentőt innen tudja letölteni.