Heti jogász 2018. 51 – 52. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 51. héten a Magyar Közlöny 201-211., az 52. héten a 212-217. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/201.

Megjelent: 2018. 12. 17.

 

Új jogszabályok

 

245/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. és II. melléklete módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 12. 18., 2019. 01. 01.

 

246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

247/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

248/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 25.

 

249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 18.

 

250/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

251/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 18.

 

45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 07. 01.

 

46/2018. (XII. 17.) MNB rendelet

az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

47/2018. (XII. 17.) MNB rendelet

egyes MNB rendeletek szerinti kötelezettségeknek való megfelelés eltérő szabályairól

Hatályos: 2018. 12. 18.

 

15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Hatályos: 2018. 12. 25.

 

6/2018. (XII. 17.) NVTNM rendelet

a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Miniszterelnökség és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 25., 2019. 01. 01.

 

41/2018. (XII. 17.) EMMI rendelet

a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 18.

 

33/2018. (XII. 17.) ITM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 25.

 

Kúria Knk.VII.38.031/2018/2. végzése

népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálatáról

 

1684/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfejlesztéséről

 

1685/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokról

 

1686/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programjáról

 

1687/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről

 

1688/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a 2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1689/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kiemelt humánpolitikai célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló egyes intézkedésekről

 

1690/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek hazai gyártású kézi lőfegyverrel való ellátásáról

 

1691/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképp megfogalmazott intézkedésekről

 

1692/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a terrorellenes feladatok megvalósításához szükséges létszámfejlesztés finanszírozásáról

 

1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről

 

1694/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a 2019. évi Felnőtt Öttusa Világbajnokság és Laser Run Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1695/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások támogatásáról

 

1696/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

az intermodális csomópont projektek megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a települési önkormányzat támogatásáról, egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról és intézmény átadás-átvételhez kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1698/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások finanszírozásának időszerű feladatairól

 

1699/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

az irodalmi művek és a kottában rögzített zeneművek elektronikus haszonkölcsönzése után járó jogdíjak biztosítása céljából történő forrásbiztosításról

 

1700/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Filmarchívumban és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Archívumában őrzött audiovizuális kulturális javak analóg állományának egységes elhelyezését szolgáló raktározással összefüggő forrásbiztosításról

 

1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a magyarországi cserkészet támogatásáról

 

1702/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a Nemzeti Várprogram részét képező egri vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról

 

1703/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában működő, egyes országos közgyűjtemények vidéki elhelyezéséről és az általuk nyújtott vidéki szolgáltatások fejlesztéséről

 

1704/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében a 2018. évben szükséges forrásigény átcsoportosításáról

 

1705/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Németh László Gimnázium, Általános Iskola felújítása és bővítése beruházásának megvalósítása érdekében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő támogatás biztosításáról

 

1706/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola épületének felújításához szükséges forrás biztosításáról

 

1707/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 azonosító számú (“Kaposvár, Közép-észak-nyugati iparterület közvetlen gyűjtő utak és bekötőút gazdaságélénkítő infrastruktúra fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1708/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a TOP-6.6.1-15-PC1-2016-00001 azonosító számú (“Kertvárosi rendelő kialakítása” című) és a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosító számú (“A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1709/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a “Közvetítői szerződés pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására a GINOP-8.2.7-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program Tőkeprogram végrehajtásának biztosítása érdekében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról

 

1710/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

kulturális, valamint sportcélú kormányhatározatok módosításáról

 

1711/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a kárpátaljai egyházi líceumok működéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

148/2018. (XII. 17.) ME határozat

az Európai Unió egyes tagállamainak kormányai közötti beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló kétoldalú megállapodások felmondásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

149/2018. (XII. 17.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló, Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány közötti Megállapodás módosításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

Módosítja: 247/2018. (XII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

az állatkísérletekről

Módosítja: 248/2018. (XII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 25.

 

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

Módosítja: 249/2018. (XII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 18.

 

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Módosítja: 250/2018. (XII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 251/2018. (XII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 18.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 6/2018. (XII. 17.) NVTNM r.

Hatályos: 2018. 12. 25., 2019. 01. 01.

 

11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet

a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

Módosítja: 41/2018. (XII. 17.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 12. 18.

 

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja: 33/2018. (XII. 17.) ITM r.

Hatályos: 2018. 12. 25.

 

1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1710/2018. (XII. 17.) Korm. h.

 

2038/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő egyes további intézkedésekről

Módosítja: 1710/2018. (XII. 17.) Korm. h.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

34/2016. (II. 26.) Korm. rendelet

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény II. melléklete módosításának kihirdetéséről

 

Hatályon kívül helyezi: 245/2018. (XII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

400/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

 

Hatályon kívül helyezi: 245/2018. (XII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

 

Hatályon kívül helyezi: 45/2018. (XII. 17.) MNB r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet

a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

 

Hatályon kívül helyezi: 46/2018. (XII. 17.) MNB r.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1101/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokról

 

Visszavonta: 1685/2018. (XII. 17.) Korm. határozat.

 

1001/2015. (I. 15.) Korm. határozat

az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről

 

Visszavonta: 1687/2018. (XII. 17.) Korm. határozat.

 

1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 

Hatályon kívül helyezi: 1688/2018. (XII. 17.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1194/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

 

Visszavonta: 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat.

 

2020/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

Visszavonta: 1695/2018. (XII. 17.) Korm. határozat.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/202.

Megjelent: 2018. 12. 17.

 

 

Új jogszabályok

 

252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről

Hatályos: 2018. 12. 25.

 

253/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 18.

 

515/2018. (XII. 17.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

 

1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

 

1713/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a felsőoktatási intézmények alaptevékenysége finanszírozásával összefüggő többlettámogatás biztosításáról

 

1714/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer finanszírozása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 

1715/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásához kapcsolódó költségek biztosításáról

 

1716/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1717/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1802/2017. (IX. 8.) Korm. határozat módosításáról

 

1718/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Göd város területén megvalósuló erdőtelepítési feladatok támogatásáról

 

1719/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Bibó István Szakkollégium épületének berendezéséhez szükséges intézkedésekről és források biztosításáról

 

1720/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Müpa Budapest Nonprofit Kft. szakmai feladatai ellátásának támogatásáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 252/2018. (XII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 25.

 

389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról

Módosítja: 253/2018. (XII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 18.

 

1802/2017. (XI. 8.) Korm. határozata

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Módosítja: 1717/2018. (XII. 17.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/203.

Megjelent: 2018. 12. 18.

 

 

Új jogszabályok

 

254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

255/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos, az új alapkezelő kijelölése miatt lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

256/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 21., 2019. 01. 01.

 

4/2018. (XII. 18.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

13/2018. (XII. 18.) PM rendelet

az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

14/2018. (XII. 18.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

KE határozatok bírói felmentésekről és bírói kinevezésekről, valamint KE határozat módosításáról

 

1721/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a NATO Iraki Missziójában történő magyar katonai szerepvállalásról

 

1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó, a 2019-2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokról

 

1723/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a 2019. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

 

1724/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

Magyarország konzuli szolgálatának igénybe vétele esetén felmerülő ügyfél-várakozási idő csökkentése, illetve a schengeni vízumeljárás versenyképességet javító fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

 

1726/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

 

1727/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a nagy nemzetközi teniszversenyek megrendezésére alkalmas teniszközpont létrehozásának előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1728/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges 2018. évi finanszírozás biztosításáról

 

1729/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről

 

1730/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

az “Ovis labdaprogram” megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról

 

1732/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a csengeri ipari parkhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés megvalósításáról

 

1733/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a Romhány község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1734/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar bajai campusának fejlesztéséről

 

1735/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a Szent László lovagkirály-zarándokút intézményes kereteinek megteremtéséről és a kapcsolódó célkitűzések megvalósításáról

 

1736/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

1737/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról szóló 1515/2018. (X. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás felhasználásáról

 

1738/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.1., a KEHOP-2.1.2., a KEHOP-2.1.3. és a KEHOP-2.2.2. azonosító jelű felhívások keretében megvalósuló egyes projektek 15%-ot meghaladó költségnövekményeinek jóváhagyásáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

150/2018. (XII. 18.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

151/2018. (XII. 18.) ME határozat

a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

152/2018. (XII. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 254/2018. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 254/2018. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 256/2018. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

Módosítja: 256/2018. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 21., 2019. 01. 01.

 

1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 4/2018. (XII. 18.) TNM r.

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

Módosítja: 13/2018. (XII. 18.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

33/2007. (XII. 23.) PM rendelet

ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 13/2018. (XII. 18.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról

Módosítja: 13/2018. (XII. 18.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet

az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól

Módosítja: 13/2018. (XII. 18.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 14/2018. (XII. 18.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2034/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú gazdálkodó szervezetek megközelíthetőségét elősegítő beruházásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Módosítja: 1731/2018. (XII. 18.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1738/2018. (XII. 18.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1635/2016. (XI. 17.) Korm. határozat

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról

Visszavonta: 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat.

 

1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról

Visszavonta: 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

 

1013/2017. (I. 11.) Korm. határozat

az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti szakaszának fejlesztéséről

Visszavonta: 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat.

 

1240/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat.

 

1441/2017. (VII. 4.) Korm. határozat

egyes közlekedési tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Visszavonta: 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat.

 

2004/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

egyes térségi kerékpáros útvonalak megvalósításához és előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat.

 

2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 1736/2018. (XII. 18.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/204.

Megjelent: 2018. 12. 18.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi C. törvény

a független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

2018. évi CI. törvény

a 2021. évi népszámlálásról

Hatályos: 2018. 12. 26.

 

2018. évi CII. törvény

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi CIII. törvény

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi CIV. törvény

egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi CV. törvény

a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

2018. évi CVI. törvény

egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 26., 2020. 03. 01.

 

2018. évi CVII. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi CVIII. törvény

Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között kőolajkészletezési szerződések tárgyában kötött megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 01. 01. – kivétellel.

 

2018. évi CIX. törvény

a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 01. 01. – kivétellel.

 

257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

259/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

a sport tárgyú kormányrendeletek olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

16/2018. (XII. 18.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

17/2018. (XII. 18.) MvM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

18/2018. (XII. 18.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

19/2018. (XII. 18.) MvM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

41/2018. (XII. 18.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet új előirányzatokkal, valamint egyes előirányzatok felhasználási szabályainak változásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 19., 2019. 01. 01.

 

42/2018. (XII. 18.) EMMI rendelet

az elektronikus vénnyel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

43/2018. (XII. 18) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

34/2018. (XII. 18.) ITM rendelet

egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 18.

 

15/2018. (XII. 18.) PM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 18.

 

 

Módosított jogszabályok

 

2010. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2018. évi CII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2018. évi CIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2018. évi CIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2018. évi CIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CLXX. törvény

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

Módosítja: 2018. évi CIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1990. évi XII. törvény

a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról

Módosítja: 2018. évi CIV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CLXXXVII. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2018. évi CIV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2018. évi CIV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2018. évi CIV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2018. évi CIV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1991. évi XVI. törvény

a koncesszióról

Módosítja: 2018. évi CV. tv.

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

1995. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja: 2018. évi CVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 26.

 

1997. évi CXL. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja: 2018. évi CVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 26.

 

2011. évi CIX. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról

Módosítja: 2018. évi CVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 26.

 

2013. évi CCXLII. törvény

a Városliget megújításáról és fejlesztéséről

Módosítja: 2018. évi CVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 26., 2020. 03. 01.

 

2004. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2018. évi CVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

Módosítja: 258/2018. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja: 259/2018. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Módosítja: 259/2018. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

az olimpiai járadékról

Módosítja: 260/2018. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a Nemzet Sportolója Címről

Módosítja: 260/2018. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1/2013. (I. 8.) KIM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

Módosítja: 16/2018. (XII. 18.) MvM r.

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 17/2018. (XII. 18.) MvM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 19/2018. (XII. 18.) MvM r.

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 41/2018. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2018. 12. 19., 2019. 01. 01.

 

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja: 42/2018. (XII. 18.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet

a területi védőnői ellátásról

Módosítja: 42/2018. (XII. 18.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról

Módosítja: 42/2018. (XII. 18.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 12. 19.

 

5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról

Módosítja: 43/2018. (XII. 18) EMMI r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet

a szabadalmi ügyvivői vizsgáról

Módosítja: 34/2018. (XII. 18.) ITM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 34/2018. (XII. 18.) ITM r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 18.

 

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 15/2018. (XII. 18.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 18.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2009. évi CXXXIX. törvény

a 2011. évi népszámlálásról

Hatályon kívül helyezi: 2018. évi CI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 26.

 

14/2016. (V. 25.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

Hatályon kívül helyezi: 257/2018. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/205.

Megjelent: 2018. 12. 19.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi CX. törvény

egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

2018. évi CXI. törvény

egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 31., 2019. 01. 15., 2021. 01. 01.

 

2018. évi CXII. törvény

filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 19., 2020. 07. 01.

 

261/2018. (XII. 19.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 20.

 

14/2018. (XII. 19.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 19.

 

42/2018. (XII. 19.) AM rendelet

a Dorogi mészkőbánya felső barlangja védettségének feloldásáról

Hatályos: 2018. 12. 27.

 

31/2018. (XII. 19.) BM rendelet

az egyes lakhatási támogatásokkal, valamint egyéb belügyi feladatokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01

 

32/2018. (XII. 19.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 20.

 

44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet

egyes, a sürgősségi ellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet

az egészségügyi ellátások igénybevételét érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 20., 2018. 12. 27.

 

46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

31/2018. (XII. 19.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

32/2018. (XII. 19.) IM rendelet

az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

35/2018. (XII. 19.) ITM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

6/2018. (XII. 19.) KKM rendelet

a konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

16/2018. (XII. 19.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

 

Módosított jogszabályok

 

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2018. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2018. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2009. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja: 2018. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2018. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja: 2018. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2018. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2013. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2018. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2013. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

Módosítja: 2018. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

1997. évi XLVI. törvény

az Országos Magyar Vadászkamaráról

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2004. évi XVIII. törvény

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31., 2019. 01. 15., 2021. 01. 01.

 

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2012. évi XXX. törvény

a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2012. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2012. évi CCXIX. törvény

a hegyközségekről

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2013. évi CII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31., 2019. 01. 15.

 

2017. évi LVI. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2017. évi LXIV. törvény

az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2004. évi II. törvény

a mozgóképről

Módosítja: 2018. évi CXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 19., 2020. 07. 01.

 

2007. évi LXXIV. törvény

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

Módosítja: 2018. évi CXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 19.

 

2010. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2018. évi CXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

Módosítja: 261/2018. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 20.

 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 14/2018. (XII. 19.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 01. 19.

 

40/2000. (XII. 12.) BM rendelet

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól

Módosítja: 31/2018. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja: 31/2018. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 31/2018. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 31/2018. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja: 32/2018. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2018. 12. 20.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 44/2018. (XII. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 44/2018. (XII. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja: 44/2018. (XII. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja: 44/2018. (XII. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja: 44/2018. (XII. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 45/2018. (XII. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 12. 20.

 

46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet

a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól

Módosítja: 45/2018. (XII. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 12. 27.

 

10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet

a PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről

Módosítja: 45/2018. (XII. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 12. 20.

 

4/2008. (I. 16.) EüM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről

Módosítja: 46/2018. (XII. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

16/2001. (X. 26.) IM rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

Módosítja: 31/2018. (XII. 19.) IM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről

Módosítja: 31/2018. (XII. 19.) IM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet

az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról

Módosítja: 32/2018. (XII. 19.) IM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról

Módosítja: 35/2018. (XII. 19.) ITM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet

a konzuli védelem részletes szabályairól

Módosítja: 6/2018. (XII. 19.) KKM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról

Hatályon kívül helyezi: 31/2018. (XII. 19.) IM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

az egyéni vállalkozói igazolványról

Hatályon kívül helyezi: 31/2018. (XII. 19.) IM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 16/2018. (XII. 19.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/206.

Megjelent: 2018. 12. 20.

 

 

Új jogszabályok

 

262/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

a kormányablakok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 21., 2019. 01. 01.

 

265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 04.

 

266/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

267/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

268/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 12. 21. – kivétellel.

 

269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 12. 21., 2019. 02. 16.

 

20/2018. (XII. 20.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

43/2018. (XII. 20.) AM rendelet

egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

44/2018. (XII. 20.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

19/2018. (XII. 20.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 04.

 

17/2018. (XII. 20.) PM rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők, az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 20.

 

18/2018. (XII. 20.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 30., 2019. 01. 01., 2019. 01. 02.

 

1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos intézkedésekről

 

1740/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Magyarországot népszerűsítő nemzetközi kulturális produkciók 2019. évi megrendezéséről és finanszírozásának támogatásáról

 

1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről és visszahívásáról

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

1742/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

 

1743/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentéséről

 

1744/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

az anyakönyvi kivonatokhoz kapcsolódó uniós formanyomtatványoknak az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban történő kiállítása érdekében az elektronikus anyakönyvi nyilvántartási rendszer és az elektronikus ügyintézési felület fejlesztéséhez szükséges pénzügyi források biztosításáról

 

1745/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

az arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és irodatechnikai eszközök alkalmazásával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

 

1746/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Határtalanul! program átadás-átvételéről és a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1747/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

 

1749/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti beruházási előirányzat-átcsoportosításról, valamint a működtetési kiadásoknak a XIV. Belügyminisztérium fejezet részére tartós jelleggel történő biztosításáról

 

1750/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1751/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása alcím, 23. Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport, 6. Rákóczi Szövetség támogatása jogcím címrendi besorolásának megváltoztatásáról

 

1752/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról

 

1753/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

1755/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlan Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról

 

1756/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház rekonstrukciójának további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1757/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Trianon Múzeum Alapítvány múzeumfejlesztési programjának, ingatlanfejlesztésének, valamint működésének támogatásáról

 

1758/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról

 

1759/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet fejlesztésére irányuló beruházás megvalósítása érdekében szükséges ingatlanszerzéshez történő támogatás biztosításáról

 

1760/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Budapesti Corvinus Egyetem új kollégiuma megvalósításához és az új működési modell szerinti működésre történő felkészüléséhez szükséges támogatás biztosításáról

 

1761/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a “Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” megvalósításához szükséges további intézkedésekről

 

1762/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról szóló 1716/2017. (X. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáról

 

1763/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a kóser zöldségtermesztéssel és -feldolgozással kapcsolatos fejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1903/2017. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1764/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügy ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról szóló 2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

 

1765/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 263/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kormányablakokról

Módosítja: 264/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 264/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 265/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 04.

 

294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 265/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 04.

 

359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 265/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 04.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 265/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 04.

 

282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 266/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 267/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 269/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 16.

 

354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet

a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről

Módosítja: 269/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 269/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 16.

 

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 20/2018. (XII. 20.) MvM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 43/2018. (XII. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Módosítja: 43/2018. (XII. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 44/2018. (XII. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről

Módosítja: 19/2018. (XII. 20.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 04.

 

44/2013. (X. 8.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről

Módosítja: 18/2018. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

Módosítja: 18/2018. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2018. 12. 30.

 

12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 18/2018. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

9/2016. (III. 25.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Módosítja: 18/2018. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2018. 12. 30.

 

11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 18/2018. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

a vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 18/2018. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1183/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

Módosítja: 1741/2018. (XII. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

1214/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnoka megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásról

Módosítja: 1755/2018. (XII. 20.) Korm. h.

 

1553/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről

Módosítja: 1759/2018. (XII. 20.) Korm. h.

 

1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a “Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” elindításáról

Módosítja: 1761/2018. (XII. 20.) Korm. h.

 

1903/2017. (XII. 5.) Korm. határozat

a kóser zöldségtermesztéssel és -feldolgozással kapcsolatos fejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1763/2018. (XII. 20.) Korm. h.

 

1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről

Módosítja: 1764/2018. (XII. 20.) Korm. h.

 

2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról

Módosítja: 1764/2018. (XII. 20.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

Hatályon kívül helyezi: 263/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

134/2002. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán lévő közúti határhidak üzemeltetéséről és fenntartásáról szóló, Zágrábban, 2001. április 19-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 268/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

39/2008. (XII. 31.) PM rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 17/2018. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 20.

 

9/2016. (III. 25.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 18/2018. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 02.

 

1377/2015. (VI. 9.) Korm. határozat

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről

Visszavonta: 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozat.

 

2214/2002. (VII. 24.) Korm. határozat

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó felmentéséről és új kormányzók kinevezéséről

Visszavonta: 1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozat.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

2047/2004. (III. 4.) Korm. határozat

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzók és helyettes kormányzók felmentéséről és új kormányzók és helyettes kormányzók kinevezéséről

Visszavonta: 1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozat.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

2285/2004. (XI. 13.) Korm. határozat

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről

Visszavonta: 1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozat.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

2135/2005. (VII. 8.) Korm. határozat

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről

Visszavonta: 1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozat.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

2208/2006. (XI. 30.) Korm. határozat

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről

Visszavonta: 1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozat.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

2040/2008. (III. 29.) Korm. határozat

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről

Visszavonta: 1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozat.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

1089/2011. (IV. 13.) Korm. határozat

a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökségnél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

Visszavonta: 1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozat.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

1197/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről

Visszavonta: 1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozat.

Hatályos: 2018. 12. 21

 

1796/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banknál Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről

Visszavonta: 1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozat.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/207.

Megjelent: 2018. 12. 20.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi CXIII. törvény

egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

2018. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

2018. évi CXV. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 02., 2019. 02. 01.

 

2018. évi CXVI. törvény

a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi CXVII. törvény

egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

2018. évi CXVIII. törvény

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 15.

 

2018. évi CXIX. törvény

egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 23., 2019. 01. 01.

 

2018. évi CXX. törvény

a Hungary Helps Programról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi CXXI. törvény

egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 21., 2019. 01. 01., 2019. 01. 05., 2019. 01. 20., 2019. 04. 01., 2019. 07. 01., 2019. 06. 01., 2020. 01. 01.

 

2018. évi CXXII. törvény

egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi CXXIII. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 31., 2020. 01. 01.

 

2018. évi CXXIV. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 05.

 

271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

272/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 03. 01.

 

33/2018. (XII. 20.) BM rendelet

a polgári célú robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának rendőrségi engedélyezési eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

Hatályos: 2019. 01. 20.

 

34/2018. (XII. 20.) BM rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 31., 2019. 01. 01.

 

1766/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényben szereplő egyes feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításáról

 

153/2018. (XII. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

154/2018. (XII. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

155/2018. (XII. 20.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

2003. évi CXIII. törvény

az Európai Parlament tagjainak választásáról

Módosítja: 2018. évi CXIII. tv.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

2013. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2018. évi CXIII. tv.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

2013. évi CCXXXVIII. törvény

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról

Módosítja: 2018. évi CXIII. tv.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

2003. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 2018. évi CXIV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1991. évi XXXVIII. törvény

a használati minták oltalmáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1993. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1995. évi XXXII. törvény

a szabadalmi ügyvivőkről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1995. évi CVII. törvény

a büntetés-végrehajtási szervezetről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01

 

1996. évi XLV. törvény

a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01

 

1997. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 02., 2019. 02. 01.

 

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1997. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1999. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2001. évi XLVIII. törvény

a formatervezési minták oltalmáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2003. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2003. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2004. évi CXXIII. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2007. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2007. évi CLII. törvény

egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2009. évi L. törvény

a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2011. évi LXXV. törvény

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2011. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2011. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2011. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2011. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2012. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2012. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2016. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2018. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi LXXXVI. törvény

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

Módosítja: 2018. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1992. évi LXXXIV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1993. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1997. évi CLIII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1998. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

2004. évi CXXIII. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2005. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2006. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

2011. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1991. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 15.

 

1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2005. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2006. évi XCVII. törvény

az egészségügyben működő szakmai kamarákról

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2006. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi XXXVIII. törvény

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2015. évi CXXIII. törvény

az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2018. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2018. 12. 23.

 

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2018. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2018. 12. 23.

 

1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2018. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CLXVII. törvény

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Módosítja: 2018. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2018. 12. 23.

 

2012. évi CXII. törvény

az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2018. 12. 23.

 

2014. évi XC. törvény

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról

Módosítja: 2018. évi CXX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 06. 01.

 

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 04. 01., 2019. 07. 01.

 

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 18., 2019. 06. 01.

 

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 21., 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1995. évi CVII. törvény

a büntetés-végrehajtási szervezetről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 04. 01.

 

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 04. 01., 2019. 07. 01.

 

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 03.

 

1998. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 04. 01.

 

1999. évi LXIII. törvény

a közterület-felügyeletről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 06. 01.

 

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 03.

 

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2005. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

2007. évi XXXVI. törvény

a szabálysértési jogsegélyről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2009. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CLXV. törvény

a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 06. 01.

 

2012. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 06. 01.

 

2012. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi CLXVI. törvény

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2013. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2013. évi LXVII. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

2013. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2015. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2015. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 06. 01., 2020. 01. 01.

 

2017. évi CXXXIV. törvény

a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

2018. évi LVII. törvény

a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

2011. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CLXI. törvény

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CLXIII. törvény

az ügyészségről

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi CLXXXI. törvény

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi CCXXIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2018. évi CXXIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

2017. évi CXXV. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

Módosítja: 2018. évi CXXIII. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2017. évi CLXXIX. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: 2018. évi CXXIII. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2017. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXXIII. tv.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2018. évi CXXIV. tv.

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 272/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 272/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

Módosítja: 273/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja: 273/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról

Módosítja: 273/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

Módosítja: 273/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

Módosítja: 273/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 273/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 273/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Módosítja: 273/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

Módosítja: 34/2018. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 34/2018. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja: 34/2018. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja: 34/2018. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról

Módosítja: 34/2018. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja: 34/2018. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2018. 12. 31., 2019. 01. 01.

 

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja: 34/2018. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2018. 12. 31., 2019. 01. 01.

 

35/2015. (VI. 16.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Módosítja: 34/2018. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

38/2015. (VI. 18.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról

Módosítja: 34/2018. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2018. 12. 31.

 

54/2016. (XII. 22.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

Módosítja: 34/2018. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

56/2016. (XII. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

Módosítja: 34/2018. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

410/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról

Hatályon kívül helyezi: 270/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2018. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/208.

Megjelent: 2018. 12. 21.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

 

2018. évi CXXVI. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 01. 01., 2019. 01. 13., 2019. 01. 15., 2019. 03. 31., 2019. 07. 01., 2019. 09. 14., 2019. 12. 31., az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követő év január 1-től.

 

2018. évi CXXVII. törvény

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 22., 2019. 01. 01.

 

2018. évi CXXVIII. törvény

az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről

Hatályos: 2018. 12. 22., 2019. 01. 01., 2019. 12. 31., 2019. 07. 01.

 

2018. évi CXXIX. törvény

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi CXXX. törvény

a közigazgatási bíróságokról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

2018. évi CXXXI. törvény

a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2018. évi CXXXII. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 15., 2019. 04. 16.

 

2018. évi CXXXIII. törvény

az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 07. 01.

 

2018. évi CXXXIV. törvény

egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 12. 31.

 

2018. évi CXXXV. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 07. 01.

 

274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 10. 01.

 

275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

276/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények által nyújtott várható nyugdíjszolgáltatás előrejelzésére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2019. 01. 13.

 

277/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes migrációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 09. 01.

 

278/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24., 2019. 01. 06.

 

279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 22., 2019. 01. 01.

 

280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 12. 31.

 

281/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

282/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

7/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet

a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 22., 2019. 01. 01.

 

35/2018. (XII. 21.) BM rendelet

egyes migrációs tárgyú és más kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1767/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program megvalósításával kapcsolatos feladatokról

 

1768/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a gyermekek otthongondozási díjának, valamint az ápolási díj összegének a 2020-2022. években megvalósuló emeléséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

2010. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2010. évi CXXVI. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1991. évi XXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1991. évi XXXVIII. törvény

a használati minták oltalmáról

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1994. évi törvény

a bírósági végrehajtásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1995. évi XXXII. törvény

a szabadalmi ügyvivőkről

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1996. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2004. évi I. törvény

a sportról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2004. évi CXXIII. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2010. évi LXXV. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2011. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2012. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2013. évi CLV. törvény

a támogatott döntéshozatalról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2016. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2016. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2017. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

 

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

2001. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 01. 01., 2019. 01. 15.

 

2003. évi XXIII. törvény

a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

2007. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 13.

 

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 01. 01., 2019. 03. 31., 2019. 12. 31.

 

2009. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 07. 01.

2009. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 03. 31., 2019. 09. 14.

2009. évi CLXII. törvény

a fogyasztónak nyújtott hitelről

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 03. 31.

 

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 01. 01., 2019. 01. 13., 2019. 01. 15., az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követő év január 1-jétől

 

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 01. 01., 2019. 01. 15., 2019. 03. 31., 2019. 12. 31.

 

2014. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 01. 01.

 

2014. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 01. 01., 2019. 01. 13.

 

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

2005. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

2001. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVIII. tv.

Hatályos: 2018. 12. 22., 2019. 01. 01., 2019. 12. 31.

 

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

 

Módosítja: 2018. évi CXXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 07. 01.

 

2012. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi CXC. törvény

egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2013. évi CXXXV. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

 

Módosítja: 2018. évi CXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CCVI. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXII. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15., 2019. 04. 16.

 

1993. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2001. évi XLVI. törvény

a konzuli védelemről

 

Módosítja: 2018. évi CXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2003. évi LXXX. törvény

a jogi segítségnyújtásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2007. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 07. 01.

 

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 07. 01.

 

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

Módosítja: 2018. évi CXXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 12. 31.

 

1999. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 12. 31.

 

2004. évi I. törvény

a sportról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 07. 01.

 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 277/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 

Módosítja: 277/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

 

Módosítja: 277/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 277/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 09. 01.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 277/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 09. 01.

 

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 277/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

 

Módosítja: 278/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 06.

 

43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól

 

Módosítja: 278/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 24.

 

436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról

 

Módosítja: 278/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 24.

 

39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a sportfegyelmi felelősségről

 

Módosítja: 279/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

a sportrendezvények biztonságáról

 

Módosítja: 279/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról

 

Módosítja: 279/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a doppingellenes tevékenység szabályairól

 

Módosítja: 279/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról

 

Módosítja: 279/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

 

Módosítja: 279/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 22., 2019. 01. 01.

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 

Módosítja: 280/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 12. 31.

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

Módosítja: 280/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

 

Módosítja: 280/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a tervpályázati eljárásokról

 

Módosítja: 280/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

Módosítja: 281/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

 

Módosítja: 281/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

 

Módosítja: 282/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

 

Módosítja: 7/2018. (XII. 21.) NVTNM r.

Hatályos: 2018. 12. 22., 2019. 01. 01.

 

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 35/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

26/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól

 

Módosítja: 35/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

 

Módosítja: 35/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről

 

Módosítja: 35/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

 

Módosítja: 35/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

 

Módosítja: 35/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

29/2013. (VI. 28.) BM rendelet

a menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról

 

Módosítja: 35/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 35/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 

Módosítja: 35/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

57/2016. (XII. 22.) BM rendelet

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről

 

Módosítja: 35/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

 

Hatályon kívül helyezi: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

2013. évi CLV. törvény

a támogatott döntéshozatalról

 

Hatályon kívül helyezi: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2016. évi LII. törvény

az állami tisztviselőkről

 

Hatályon kívül helyezi: 2018. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

 

Hatályon kívül helyezi: 274/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/209.

Megjelent: 2018. 12. 21.

 

 

Új jogszabályok

 

283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről

 

Hatályos: 2019. 01. 21.

 

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

 

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

285/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a vizsgaközpont kijelölésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 03. 15.

 

286/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a 48. számú főút Debrecen lakott terület határa, 3+500 km szelvény és Nyírábrány (Országhatár) 30+006 km szelvény közötti szakasz nyomvonalának megállapításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 02. 09., 2019. 04. 01.

 

288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 26., 2019. 01. 01.

 

289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 29., 2018. 01. 02., 2019. 01. 21., 2019. 01. 30.

 

290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes informatikai és elektronikus ügyintézési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

291/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

292/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 22., 2019. 01. 01.

 

295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Komoró, valamint Fényeslitke külterületén vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

296/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

297/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az Andrássy Emlékmúzeum megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletnek, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendeletnek a robbanóanyag-prekurzorok visszaélésszerű felhasználásának megelőzését célzó azonnali lépésekről szóló 2017. október 18-i 2017/1936 (EU) bizottsági ajánlásra tekintettel történő módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

36/2018. (XII. 21.) BM rendelet

vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

19/2018. (XII. 21.) PM rendelet

a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Hatályos: 2019. 01. 21.

 

1769/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

az “ITU Telecom World 2019” világkonferencia szervezési és pénzügyi feltételeinek biztosításához szükséges feladatokról

 

1770/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a nemzetközi klímafinanszírozásban való állandó magyar részvételről, valamint ennek keretében a Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt első fázisaként létrehozandó Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról és a Projekt második fázisaként létrehozandó multidonor alap koncepciójáról

 

1771/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló Egyezmény 2019. évi elnökségi feladatainak ellátásával kapcsolatos események megrendezéséről és az ehhez szükséges források biztosításáról

 

1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

az új Nemzeti Energiastratégia megalapozását szolgáló döntésekről

 

1773/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

az egészségügyi alapellátás 2019-2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programjának kidolgozásáról és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervről

 

1774/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről

 

1775/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal kapcsolatos feladatokról

 

1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról

 

1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Beruházási Ügynökség 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosításáról

 

1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről

 

1779/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

az állami adó- és vámhatóság feladat- és hatáskörébe kerülő végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalásról és a központi költségvetést megillető fizetési kötelezettségek egységes és országos nyilvántartásának kialakítására vonatkozó határidő módosításáról, valamint a megvalósítás érdekében az állami adó- és vámhatóság által a 2019. évben teljesítendő feladatokról

 

1780/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatról történő átcsoportosításról

 

1781/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1782/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

az IMIR 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

 

1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről

 

1784/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a fejlesztéspolitikai intézményrendszer Európai Unió felé el nem számolható költségeinek új típusú finanszírozásáról

 

1785/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00004 azonosító számú (“Lehetőségek egy jobb élethez – Lakhatási körülmények javítása Eperjeskén” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

 

1786/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

az állami tulajdonban álló KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú (“Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

 

1787/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú (“Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása” című) projekt támogatásának ismételt növeléséről, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

1788/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1789/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1790/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 azonosító számú (“Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1791/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Debreceni Egyetem támogatási kérelmének a VP4-11.1.-11.2.-18. azonosító számú, “Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról

 

1793/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Szíriában megvalósítandó magyar-lengyel közös humanitárius projekt pénzügyi forrásának biztosításáról

 

1794/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1795/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Korcsolyázó Központ megvalósításához szükséges további intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

1796/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a külhoni magyar felsőoktatás fejlesztését és a magyar oktatók elhelyezését szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos beruházásokhoz szükséges támogatás biztosításáról

 

1797/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról

 

1798/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Szeged megyei jogú város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

 

1799/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Balatoni Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyoni és jogi helyzetének rendezéséről

 

1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő intézkedésekről

 

1801/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

az Andrássy Emlékmúzeum megvalósításának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

 

1802/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Csata Diáksport Egyesület szakmai programjának megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1803/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület további működéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1804/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Fényeslitke-Komoró intermodális közforgalmú ipari-logisztikai területen tervezett beruházás kapcsán szükséges egyes intézkedésekről szóló 1389/2016. (VII. 21.) Korm. határozat visszavonásáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

 

Módosítja: 285/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

 

Módosítja: 285/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 03. 15.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 

Módosítja: 285/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

Módosítja: 285/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

 

Módosítja: 285/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 04. 01.

 

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 09.

 

449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

 

Módosítja: 287/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

 

Módosítja: 288/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

 

Módosítja: 288/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

 

Módosítja: 288/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

 

Módosítja: 288/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

 

Módosítja: 288/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 26.

 

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról

 

Módosítja: 288/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól

 

Módosítja: 288/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 01. 21.

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 21.

 

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 02.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 01. 30.

 

355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról

 

Módosítja: 289/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 

Módosítja: 290/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

 

Módosítja: 290/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 22.

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

 

Módosítja: 290/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

 

Módosítja: 290/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

 

Módosítja: 291/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

 

Módosítja: 292/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól

 

Módosítja: 293/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 

Módosítja: 294/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 22., 2019. 01. 01.

 

111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 

Módosítja: 296/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

 

Módosítja: 298/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

 

Módosítja: 298/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről

 

Módosítja: 36/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről

 

Módosítja: 36/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

 

Módosítja: 36/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

 

Módosítja: 36/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet

a folyók mértékadó árvízszintjeiről

 

Módosítja: 36/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 

Módosítja: 36/2018. (XII. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1077/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról

 

Módosítja: 1779/2018. (XII. 21.) Korm. h.

 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 

Módosítja: 1787/2018. (XII. 21.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

az AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fényeslitke külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 295/2018. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet

a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről

 

Hatályon kívül helyezi: 19/2018. (XII. 21.) PM r.

Hatályos: 2019. 01. 21.

 

2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről

 

Visszavonta: 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat.

 

2054/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról

 

Visszavonta: 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat.

 

1607/2016. (XI. 8.) Korm. határozat

az IMIR 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 

Visszavonta: 1782/2018. (XII. 21.) Korm. határozat.

 

1932/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének lehetőségéről

 

Visszavonta: 1798/2018. (XII. 21.) Korm. határozat.

 

1389/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Fényeslitke-Komoró intermodális közforgalmú ipari-logisztikai területen tervezett beruházás kapcsán szükséges egyes intézkedésekről

 

Visszavonta: 1804/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/210.

Megjelent: 2018. 12. 21.

 

 

Új jogszabályok

 

15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet

az energetikai auditálási és energetikai szakreferensi tevékenység folytatásával összefüggő díjakról

 

Hatályos: 2019. 01. 21.

 

5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet

a miniszterelnök általános helyettese által adományozható elismerésekről

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

8/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet

az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a magyar állam képviseletéről

 

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

9/208. (XII. 21.) NVTNM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről

 

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

10/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet

az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

21/2018. (XII. 21.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 22., 2019. 01. 21., 2019. 06. 01.

 

47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel kapcsolatos módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 04. 01.

 

20/2018. (XII. 21.) PM rendelet

a pénzügyőri intézkedések és a kényszerítő eszközök alkalmazásáról, valamint az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzésének és kísérésének eljárási szabályairól

 

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

538/2018. (XII. 21.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

539/2018. (XII. 21.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

540/2018. (XII. 21.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

541/2018. (XII. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

 

542/2018. (XII. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

 

1805/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról, valamint a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezését, valamint a múzeum által jelenleg használt épület szállodai célra történő átalakítását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról szóló 1829/2017. (XI. 9.) Korm. határozat visszavonásáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

 

Módosítja: 15/2018. (XII. 21.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

 

Módosítja: 6/2018. (XII. 21.) TNM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

 

Módosítja: 10/2018. (XII. 21.) NVTNM r.

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

 

Módosítja: 21/2018. (XII. 21.) MvM r.

Hatályos: 2018. 12. 22., 2019. 01. 21., 2019. 06. 01.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

 

Módosítja: 47/2018. (XII. 21.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

 

Módosítja: 47/2018. (XII. 21.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

 

Módosítja: 36/2018. (XII. 21.) ITM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

 

Módosítja: 36/2018. (XII. 21.) ITM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

17/2017. (V. 26.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

 

Módosítja: 36/2018. (XII. 21.) ITM r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 

Módosítja: 1805/2018. (XII. 21.) Korm. h.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

 

Hatályon kívül helyezi: 16/2018. (XII. 21.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 01. 21.

 

58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról

 

Hatályon kívül helyezi: 5/2018. (XII. 21.) TNM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

45/2002. (XII. 25.) PM rendelet

az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a Magyar Állam képviseletéről

 

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (XII. 21.) NVTNM r.

Hatályos: 2018. 12. 22.

 

31/2004. (VI. 19.) PM rendelet

a kényszerítő eszközök alkalmazásának részletes eljárási szabályairól

 

Hatályon kívül helyezi: 20/2018. (XII. 21.) PM r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

11/2009. (IV. 29.) PM rendelet

az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzésének, kísérésének részletes eljárási szabályairól

 

Hatályon kívül helyezi: 20/2018. (XII. 21.) PM r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/211.

Megjelent: 2018. 12. 23.

 

 

Új jogszabályok

 

1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről

 

1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

 

1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról

 

1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról

 

1811/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

egyházi célú támogatások biztosításáról

 

1812/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1813/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

1671/2017. (IX. 19.) Korm. határozat

a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosítja: 1806/2018. (XII. 23.) Korm. h.

 

1685/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Borkincstár Program keretében az állami tulajdonban lévő muzeális borok állagmegóvásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

 

Módosítja: 1806/2018. (XII. 23.) Korm. h.

 

1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosítja: 1806/2018. (XII. 23.) Korm. h.

 

1777/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások további finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosítja: 1806/2018. (XII. 23.) Korm. h.

 

1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

 

Módosítja: 1806/2018. (XII. 23.) Korm. h.

 

1518/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó új Bozsik Stadion fejlesztésével kapcsolatos további intézkedésekről

 

Módosítja: 1806/2018. (XII. 23.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/212.

Megjelent: 2018. 12. 27.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi CXXXVI. törvény

egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 11.

 

2018. évi CXXXVII. törvény

egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 11.

 

2018. évi CXXXVIII. törvény

az állami magasépítési beruházások megvalósításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami magasépítési beruházásokról

 

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

 

Módosított jogszabályok

 

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 11.

 

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 11.

 

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 01. 11.

 

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

 

Módosítja: 2018. évi CXXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 11.

 

1996. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 11.

 

2009. évi CXLIV. törvény

a vízitársulatokról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 11.

 

2011. évi CLXXXVII. törvény

a szakképzésről

 

Módosítja: 2018. évi CXXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 11.

2012. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 11.

 

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

 

Módosítja: 2018. évi CXXXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/213.

Megjelent: 2018. 12. 27.

 

 

Új jogszabályok

 

300/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Dohányzás Fókuszponttal, a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központtal, valamint a Nemzeti Addiktológiai Fókuszponttal kapcsolatos feladatokról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

 

Hatályos: 2019. 01. 01. – kivétellel.

 

302/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

304/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival és a foglalkoztatásukhoz nyújtható támogatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28., 2019. 01. 01.

 

305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a szociális szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28., 2019. 01. 01.

 

306/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes oktatási és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28., 2019. 01. 01.

 

310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28., 2019. 01. 01., 2019. 01. 12.

 

311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek és a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 02. 01.

 

312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Európai Területi Együttműködési Programok végrehajtásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások megnevezéséről, valamint az ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 11.

 

315/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a “Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny infrastrukturális feltételeinek biztosítására irányuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28..

 

316/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28..

 

317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

 

Hatályos: 2018. 12. 28.., 2019. 01. 01., 2019. 01. 16.

 

318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

319/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28., 2019. 01. 01.

 

1814/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 21. cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról

 

1815/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a 2019. évi FINA Női Vízilabda Világliga Szuperdöntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1816/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a 2019-es külföldi magyar kulturális évadok Dél-Koreában, Izraelben, Japánban, valamint a Kínai Népköztársaságban történő megrendezéséről és finanszírozásáról

 

1817/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a World Robot Olympiad 2019. nemzetközi verseny döntőjének magyarországi megszervezésének támogatásáról

 

1818/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a “Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny infrastrukturális feltételeinek biztosításához és lebonyolításához szükséges források biztosításáról

 

1819/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

1820/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Korcsolyázó Központ bővítése érdekében szükséges intézkedésekről

 

1821/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a “CROCODILE 2.0_HU” című, Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz révén támogatott projekt támogatásának növeléséről

 

1822/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet létrehozásához, valamint az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az Állami Alkalmazás-katalógus működtetéséhez szükséges pénzügyi források biztosításáról

 

1823/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás keretében a Ludovika Szárnyépület megvalósítása és további programelemek előkészítése, valamint a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről

 

1824/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes intézkedésekről

 

1825/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat módosításáról

 

1826/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1827/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház felújítására irányuló beruházás előkészítéséhez szükséges támogatás biztosításáról

 

1828/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében az “Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális intézményrendszerének fejlesztése” beruházás megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról

 

1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

fejlesztéspolitikai tárgyú kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről és visszavonásáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1830/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú (“Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1831/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 azonosító számú [“Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!)”] című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

156/2018. (XII. 27.) ME határozat

a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program II. végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

157/2018. (XII. 27.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

158/2018. (XII. 27.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

 

Módosítja: 300/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

 

Módosítja: 300/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

 

Módosítja: 301/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 

Módosítja: 302/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

 

Módosítja: 303/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

 

Módosítja: 303/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 

Módosítja: 303/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

 

Módosítja: 303/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

 

Módosítja: 303/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

 

Módosítja: 304/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

 

Módosítja: 304/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28., 2019. 01. 01.

 

401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről

 

Módosítja: 304/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

 

Módosítja: 305/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

 

Módosítja: 305/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

 

Módosítja: 305/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 

Módosítja: 305/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28., 2019. 01. 01.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

 

Módosítja: 305/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

 

Módosítja: 305/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 

Módosítja: 306/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

 

Módosítja: 306/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

 

Módosítja: 306/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

 

Módosítja: 307/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

 

Módosítja: 307/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

 

Módosítja: 307/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

 

Módosítja: 307/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról

 

Módosítja: 307/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról

 

Módosítja: 307/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról

 

Módosítja: 307/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

 

Módosítja: 308/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

 

Módosítja: 308/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 

Módosítja: 308/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól

 

Módosítja: 308/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

Módosítja: 309/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet

a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

Módosítja: 309/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

Módosítja: 309/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

Módosítja: 309/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

Módosítja: 309/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

Módosítja: 309/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

Módosítja: 309/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

Módosítja: 309/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

 

Módosítja: 309/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 

Módosítja: 310/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

 

Módosítja: 310/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 310/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28., 2019. 01. 01., 2019. 01. 12.

 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

 

Módosítja: 310/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

 

Módosítja: 310/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28., 2019. 01. 01.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 

Módosítja: 310/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

 

Módosítja: 310/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 

Módosítja: 310/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

 

Módosítja: 311/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

 

Módosítja: 311/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 02. 01.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

 

Módosítja: 314/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 11.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

 

Módosítja: 314/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 11.

 

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

 

Módosítja: 316/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

 

Módosítja: 317/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28., 2019. 01. 01.

 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

 

Módosítja: 318/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

 

Módosítja: 319/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 

Módosítja: 48/2018. (XII. 27.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 12. 28., 2019. 01. 01.

 

1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

 

Módosítja: 1821/2018. (XII. 27.) Korm. h.

 

1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról

 

Módosítja: 1825/2018. (XII. 27.) Korm. h.

 

1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 

Módosítja: 1826/2018. (XII. 27.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 

Módosítja: 1830/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 

Módosítja: 1831/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

 

Hatályon kívül helyezi: 317/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 16.

 

1354/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 21. cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról

 

Visszavonta: 1814/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1030/2003. (IV. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Fejlesztési Terv elfogadásáról és a Kohéziós Alap Stratégiáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

2336/2004. (XII. 23.) Korm. határozat

az “ESPON (European Spatial Planning Observation Network = Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat) 2006 Program” című Közösségi Kezdeményezésben a Magyar Köztársaság Kormányának tagságával összefüggő feladatokról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

2040/2005. (III. 23.) Korm. határozat

az EMOGA Garancia részlegéből fizetendő 2005. évi közvetlen termelői támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatásról (top-up)

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

2087/2006. (IV. 28.) Korm. határozat

az európai uniós és nemzetközi megállapodások alapján, illetve a hazai költségvetésből finanszírozott programok monitoring rendszerének összehangolásáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

2032/2007. (III. 7.) Korm. határozat

a “Svájci Hozzájárulás” elnevezésű program támogatási területeiről és tárgyalási irányelveiről

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

2056/2007. (III. 31.) Korm. határozat

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2007. évi közvetlen termelői támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatás (top up) forrásáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

2196/2007. (X. 27.) Korm. határozat

a “Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramhoz kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1103/2010. (IV. 29.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.5 “Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című 2009. évi pályázatával összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1246/2011. (VII. 18.) Korm. határozat

“A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című TÁMOP 1.1.2. kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1292/2015. (V. 5.) Korm. határozat

a KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 azonosító számú (“XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez, kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1358/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a KEOP-2015-4.11.0 azonosító számú (“Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1360/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. és 5. prioritásának keretében pályázati felhívás meghirdetéséhez, a pályázati felhívásokra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Programmal összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1363/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű (“Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1367/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a KEOP-2015-5.4.0 azonosító számú (“Távhő-szektor energetikai fejlesztése” című) pályázati felhívásra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződésük megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1416/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-1.5.0/15-2015-0001 azonosító számú (“Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása a népegészségügyben” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1466/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű (“Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1467/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű (“Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1508/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú (“Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című) kiemelt projekt felhívással összefüggő egyes kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1558/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 7. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1584/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű (“Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról, továbbá a KEOP-2012-5.6.0 jelű (“Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1591/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű (“Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek többlettámogatása vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1627/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KEOP-2015-4.10.0/U jelű (“Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című) kiemelt felhívás meghirdetéséről, azzal összefüggésben kiemelt projektként történő előzetes nevesítésről a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1652/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a TIOP-4.1.2-11/B-2011-0001 azonosító számú (“A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program intézkedéseivel kapcsolatos 2011-2015. évi kommunikációs feladatok ellátása” című) projekt támogatásának növeléséről és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1662/2015. (IX. 16.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.A1-15/1 azonosító számú (“Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra-fejlesztés” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1664/2015. (IX. 16.) Korm. határozat

a TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú [“Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című] kiemelt projekt és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú (“Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú (“Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” című) projekt támogatásának csökkentéséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1691/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0003 azonosító számú (“Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program” című) projekt támogatásának növeléséről

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1692/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú (“Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című) projekt támogatásának növeléséről

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1697/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

egyes, a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú (“Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című) kiemelt projekt felhívással összefüggő kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1775/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a TÁMOP-5.3.8-B-12/1-2012-0001 azonosító számú (“A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1812/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a KEOP-5.6.0/12-2013-0033 azonosító számú (“Energiahatékonysági fejlesztés az állami fenntartású képző intézményekben a leghátrányosabb helyzetű térségekben” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1813/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a KEOP-3.1.4/15-2015-0002 azonosító számú (“A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, a KEOP-3.1.4/15-2015-0005 azonosító számú (“A kápolnásnyéki Dabasi Halász-kastély történeti kertjének rekonstrukciója” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1818/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [“Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1846/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú (“A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1848/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2015-0001 azonosító számú (“Kunmadaras volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, a KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0008 azonosító számú (“A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepüléseinek felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1878/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pénzügyi eszközök alkalmazásával összefüggő intézkedésekről, a program 1-3. prioritása keretében támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1879/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú (“Fotovoltaikus erőmű létesítése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1880/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1890/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1922/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a KEOP-5.6.0/E/15-2015-0044 azonosító számú (“Energiamegtakarítást célzó beruházás az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1923/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról, valamint a TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 azonosító számú (“Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című) projekt támogatásának növeléséről

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1997/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a KEOP-5.6.0/12-2013-0041 azonosító számú (“Az ELTE Ferenciek terén lévő épületének energetikai korszerűsítése” című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályon kívül helyezi: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

2349/1999. (XII. 21.) Korm. határozat

a SAPARD Program keretében nyújtott közösségi agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevétele érdekében tett intézkedésekről, az intézményi háttér megteremtéséről

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2157/2000. (VII. 7.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról és kihirdetéséről

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1082/2001. (VII. 20.) Korm. határozat

az ISPA támogatással megvalósuló vasúti projektek társfinanszírozását célzó hitelfelvételről

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2017/2001. (I. 26.) Korm. határozat

az Európai Unió ISPA programja keretében 2000-ben támogatásra elfogadott projektek hazai társfinanszírozásának a biztosításáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2123/2001. (V. 30.) Korm. határozat

az Európai Unió által az ISPA program keretében 2000-ben elfogadott vasúti beruházási projektek hazai társfinanszírozásának forrásairól

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2162/2002. (V. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Alapnak az ISPA keretében történő igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodás, a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak, a PHARE segélyprogram igénybevételéről szóló Keretmegállapodás, a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység felállításáról szóló Megállapodás és a Nemzeti Alap felállításáról szóló Megállapodás jóváhagyásáról és kihirdetéséről

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2246/2002. (VIII. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Fejlesztési Terv kialakításának előfeltételeiről és kidolgozásának ütemezéséről

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2292/2002. (X. 1.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió mellé akkreditált képviseletén, Brüsszelben szolgálatot teljesítő agrárpolitikai, védelempolitikai, pénzügyi kérdésekkel és a strukturális és kohéziós alapokkal foglalkozó szakdiplomaták státuszának létrehozásáról és a tevékenységükhöz szükséges létszám-előirányzatokról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2090/2003. (V. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó operatív programok, valamint a Kohéziós Alap Stratégia elfogadásáról és a további intézkedésekről

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2136/2003. (VI. 27.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár szerepéről a strukturális alapok támogatásai igénybevételét lebonyolító intézményrendszerben

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2228/2003. (IX. 26.) Korm. határozat

a közösségi támogatási keret tárgyalásával összefüggő egyes kérdésekről

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2004/2004. (I. 8.) Korm. határozat

a közösségi támogatási kerettervről, az átdolgozott operatív programokról és a Kohéziós Alap Keretstratégiáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2061/2004. (III. 12.) Korm. határozat

a “Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei” projektjavaslatnak és Kohéziós Alap támogatási kérelemnek az Európai Unió Bizottságához történő benyújtásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2088/2004. (IV. 21.) Korm. határozat

az Észak-Kelet Pest megyei térség regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer ISPA projekt pénzügyi megállapodásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2156/2004. (VI. 28.) Korm. határozat

a “(Budapest-Cegléd)-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja 2. ütem, II. fázis” c. projekt Kohéziós Alap támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2160/2004. (VII. 5.) Korm. határozat

a “Radarrendszer fejlesztése” és “M0 útgyűrű Keleti Szektor építése” című projektek Kohéziós Alap támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2049/2005. (III. 26.) Korm. határozat

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjait irányító hatóságok vezetőinek kinevezéséről

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2064/2005. (IV. 28.) Korm. határozat

az “URBACT” Közösségi Kezdeményezésben a Magyar Köztársaság tagságával összefüggő feladatokról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2192/2005. (IX. 21.) Korm. határozat

a “Kohéziós Alapból 2007 és 2013 között megvalósuló közlekedési projektek előkészítése” elnevezésű technikai segítségnyújtás projekt támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2286/2005. (XII. 22.) Korm. határozat

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap magyarországi intézményrendszerének kialakításáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2296/2005. (XII. 23.) Korm. határozat

ISPA/KA vasúti projektek költségnövekedésének finanszírozásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1103/2006. (X. 30.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1130/2006. (XII. 25.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében 2007. januárban megindítandó támogatási konstrukciókról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2109/2006. (VI. 26.) Korm. határozat

az EMOGA Garancia részlegéből fizetendő 2006. évi közvetlen termelői támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatásról (top up)

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2116/2006. (VI. 29.) Korm. határozat

az Üröm—Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése projekt projektjavaslatnak és Kohéziós Alap támogatási kérelmének az Európai Unió Bizottságához történő benyújtásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2128/2006. (VII. 24.) Korm. határozat

a 2007—2013. időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciójáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2207/2006. (XI. 30.) Korm. határozat

az “ESPON (European Spatial Planning Observation Network = Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat) 2006 Program” című Közösségi Kezdeményezésről szóló megállapodás módosítása szövegének aláírására adott felhatalmazásról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1006/2007. (II. 12.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében 2007. februárban megindítandó támogatási konstrukciókról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1009/2007. (III. 7.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztési Programjainak előzetes akcióterveiről és első körben indítandó támogatási konstrukcióiról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1019/2007. (III. 28.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programja keretében megindítandó kiemelt projektről

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1048/2007. (VII. 2.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007. júliusban induló pályázatairól és projektjeiről

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1056/2007. (VII. 18.) Korm. határozat

az európai területi együttműködés célkitűzés operatív programjainak, valamint az előcsatlakozási támogatási eszközből támogatott operatív programok elfogadásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1057/2007. (VII. 18.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007. júliusban induló két konstrukciójáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1058/2007. (VII. 23.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program, valamint a Végrehajtás Operatív Program 2007-2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek elfogadásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1063/2007. (VIII. 15.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív Programja 2007-2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program kiemelt projekt listája kiegészítésének jóváhagyásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2142/2007. (VII. 27.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja, Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja, az Államreform Operatív Programja, Társadalmi Megújulás Operatív Programja, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja, valamint a Regionális Operatív Programok 2007-2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek jóváhagyásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2226/2007. (XII. 5.) Korm. határozat

a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2227/2007. (XII. 5.) Korm. határozat

a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program elfogadásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

2243/2007. (XII. 23.) Korm. határozat

a Kohéziós Alap támogatással megvalósuló vasúti projektek költségnövekedésének finanszírozásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1239/2010. (XI. 16.) Korm. határozat

a 2010. május-június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról szóló 1161/2010. (VII. 30.) Korm. határozat 7. pontjának végrehajtásáról és a KEOP árvízvédelmi fejlesztési projektek finanszírozásának biztosításáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1251/2010. (XI. 19.) Korm. határozat

az ÚMFT egyes 2007-2008. és 2009-2010. évi akcióterveinek módosításáról és az akciótervekben nevesített egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1284/2010. (XII. 15.) Korm. határozat

az ÚMFT VOP 2009-2010-es akciótervének módosításáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1298/2010. (XII. 21.) Korm. határozat

az ÚMFT GOP és ROP forrásokból megvalósuló kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó akcióterv módosításokról, valamint a TÁMOP és TIOP 2007-2008. évi és 2009-2010. évi akcióterveinek módosításáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1187/2011. (VI. 7.) Korm. határozat

az egyes KEOP öt milliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok jóváhagyásáról (rekultiváció)

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1342/2011. (X. 14.) Korm. határozat

a “Beregi Komplex Árapasztási – Ártér-revitalizációs fejlesztés” című KEOP nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1343/2011. (X. 14.) Korm. határozat

a KEOP keretében megvalósuló “Komplex Tisza-tó projekt” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

 

1344/2011. (X. 14.) Korm. határozat

a KEOP keretében megvalósuló “Peremarton-gyártelep északi bányaterület kármentesítése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

 

Visszavonta: 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/214.

Megjelent: 2018. 12. 27.

 

 

Új jogszabályok

 

320/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

321/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1832/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz nyújtott vissza nem térítendő támogatásról és kedvezményes hitelkonstrukcióról

 

1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Várprogram részét képező diósgyőri vár rekonstrukciós munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról

 

1834/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Törőcsik Mari Ház fejlesztéséről

 

1835/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról, valamint kormányhatározatok módosításáról

 

1836/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet címrendjének kiegészítéséről és a fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről

 

 

Módosított jogszabályok

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

 

Módosítja: 320/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

 

Módosítja: 321/2018. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 28.

 

1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról

 

Módosítja: 1835/2018. (XII. 27.) Korm. h.

 

1811/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

egyházi célú támogatások biztosításáról

 

Módosítja: 1835/2018. (XII. 27.) Korm. h.

 

1756/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház rekonstrukciójának további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

Módosítja: 1835/2018. (XII. 27.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/215.

Megjelent: 2018. 12. 28.

 

 

Új jogszabályok

 

322/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 01. 01., 2019. 01. 13., 2019. 04. 01., 2019. 06. 01.

 

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

45/2018. (XII. 28.) AM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 31., 2020. 01. 01.

 

37/2018. (XII. 28.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 06. 01.

 

49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet

a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról

 

Hatályos: 2019. 01. 15.

 

20/2018. (XII. 28.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról

 

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

21/2018. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

22/2018. (XII. 28.) HM rendelet

egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

37/2018. (XII. 28.) ITM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

7/2018. (XII. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

23/2018. (XII. 28.) AB határozat

a Kúria Kfv.I.35.676/2017/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

24/2018. (XII. 28.) AB határozat

a Kúria Pfv.III.21.285/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

25/2018. (XII. 28.) AB határozat

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 77. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról

 

1838/2018. (XII. 28.) Korm. határozat

Magyarország hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó Stratégiájáról

 

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

 

Módosított jogszabályok

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 322/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 322/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 

Módosítja: 322/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 322/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

 

Módosítja: 322/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

 

Módosítja: 322/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

 

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól

 

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól

 

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

186/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató információbiztonsággal kapcsolatos feladatköréről

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 13.

 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 06. 01.

 

470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról

Módosítja: 323/2018. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 45/2018. (XII. 28.) AM r.

Hatályos: 2018. 12. 31., 2020. 01. 01.

 

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

43/1999. (XI. 26.) BM rendelet

a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 06. 01.

 

37/2011. (X. 28.) BM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

7/2012. (III. 7.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 06. 01.

 

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

84/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

63/2013. (XI. 28.) BM rendelet

a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

57/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

78/2015. (XII. 23.) BM rendelet

az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

24/2016. (VI. 30.) BM rendelet

a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről

Módosítja: 37/2018. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 20/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

Módosítja: 20/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

Módosítja: 20/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről

Módosítja: 20/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 20/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2018. 12. 29., 2019. 01. 01.

 

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról

Módosítja: 20/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

22/2016. (XII. 21.) HM rendelet

a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról

Módosítja: 20/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

24/2016. (XII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről

Módosítja: 20/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

Módosítja: 20/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

12/2018. (VII. 27.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 20/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

27/2008. (XII. 31.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről

Módosítja: 21/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

9/2005. (III. 30.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

Módosítja: 22/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja: 22/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja: 22/2018. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 7/2018. (XII. 28.) KKM r.

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 25/2018. (XII. 28.) AB h.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

3/2016. (IV. 29.) MK rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2018. (XII. 28.) MK r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet

egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 49/2018. (XII. 28.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 01. 15.

 

15/2014. (III. 10.) EMMI rendelet

a szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 49/2018. (XII. 28.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 01. 15.

 

22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2018. (XII. 28.) ITM r.

Hatályos: 2018. 12. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/216.

Megjelent: 2018. 12. 28.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi CXXXIX. törvény

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

Hatályos: 2019. 01. 02., 2019. 03. 15.

 

 

Módosított jogszabályok

 

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

1996. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 02., 2019. 03. 15.

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 02., 2019. 03. 15.

 

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 02.

 

2000. évi CXII. törvény

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 01. 02.

 

2003. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

2004. évi LXVII. törvény

a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

2011. évi CLXX. törvény

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

2013. évi CCXLII. törvény

a Városliget megújításáról és fejlesztéséről

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

2016. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

2018. évi XLIX. törvény

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2000. évi CXII. törvény

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

2003. évi XXVI. törvény

az Országos Területrendezési Tervről

Hatályon kívül helyezi: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

2005. évi LXIV. törvény

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről

Hatályon kívül helyezi: 2018. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/217.

Megjelent: 2018. 12. 30.

Új jogszabályok

 

324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 324/2018. (XII. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.