Online pénztárgépet vagy taxamétert üzemeltet?

A területi kamarák tevékenységi körébe tartozik a gazdaság egészét és a gazdálkodókat érintő jogszabály-változtatások előkészítése során, azok véleményezése. Az online pénztárgépek és a taxaméterek üzemeltetésére vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló tervezetet épp a napokban küldte meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága a Pénzügyminisztériumnak.

 

A tervezeteket minden esetben a vállalkozóktól beérkezett jelzések és vélemények összesítése után, a kamarai testületekkel történő egyeztetés útján juttatjuk el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához. Ezáltal minden egyes kérdésben az országosan összegyűjtött vállalkozói álláspontok is megjelennek az MKIK által a kormányzati szervek irányába megfogalmazott véleményekben.

A fenti rendelet alapvető célja, hogy pontosítsa az online pénztárgépekre, illetve taxaméterekre vonatkozó euróra történő átállást érintő szabályokat annak érdekében, hogy a készülékek működtetésében ne lépjen fel nehézség. További célnak tekinthető, hogy a módosítandó jogszabályok megfeleljenek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál szervezetét érintően bekövetkezett változásoknak.

A Tervezet alapvető céljaival, vagyis (1) az online pénztárgépekre, illetve taxaméterekre vonatkozó euróra történő átállást érintő szabályok módosításával – annak érdekében, hogy a készülékek működtetésében ne lépjen fel nehézség -, továbbá (2) a módosítandó jogszabályok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét érintő változásoknak történő megfeleltetésével az MKIK teljes mértékben egyetértett, de az alábbi két észrevételt fogalmazta meg:

1.  A módosító rendelet 2. alcím 2. §-ban a taxaméterek beállításának végső határidejére vonatkozó megfogalmazást javasoljuk kiegészíteni az 1. alcím 1. §-ban a pénztárgépekre vonatkozó megfogalmazás használatával, mivel az lényegesen egyértelműbben fejezi ki a követelményt. Ezek alapján a következő megfogalmazás bevezetését javasoljuk: “49. § E rendeletnek az online pénztárgépek és a taxaméterek üzemeltetésére vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló …./2018. PM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. melléklet C) Az euro kezelésére alkalmas taxaméterek alcím 2. pont b) alpont 2. pontja szerinti rendelkezéseknek való megfelelést a taxaméter üzemeltetője a Módr1. hatályba lépésekor üzemeltetett taxaméterek tekintetében legkésőbb 2019. december 31-ig biztosítja, vagy legkésőbb ezen időpontig gondoskodik az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontjaként megadott alapérték 2030. január 1-jére történő módosításáról.”

2.  A 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Pénztárgép rendelet) 78/A§ (2) bekezdése kimondja, hogy a pénztárgép forgalmazásának engedélyezése iránti kérelmet és a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet a forgalmazónak 2017. április 30-ig kell a Kormányhivatal részére a szükséges dokumentációval, valamint a típusvizsgálható pénztárgéppel együtt benyújtani. A Pénztárgép rendelet (4) bekezdésében olvasható továbbá, hogy amennyiben a forgalmazó nem tesz mindennek eleget, úgy további 15 napon belül a forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép AEE gyártója kérelemmel fordulhat a Kormányhivatalhoz a forgalmazási engedély módosítása iránt. Amennyiben az előző két pontban leírtak egyike sem teljesül, úgy a Pénztárgép rendelet 78/A§ (5) bekezdés értelmében, a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép a forgalmazási engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válásától számított 5 évig üzemeltethető, azaz az ún. V2-es követelményeknek meg nem felelő pénztárgép típusok 2022-ig üzemeltethetők.  A Pénztárgép rendelet kötelezte a vállalkozásokat az akkor forgalomban lévő online pénztárgépek adott határidőn belüli megvásárlására, így jelenleg több ezer olyan kereskedő érintett, akik ezen géptípust alkalmazzák. Tekintettel a fentiekben leírtakra, illetve arra, hogy az online pénztárgépek bevezetése alapvetően a gazdaság fehérítését szolgálja – többlet költségvetési bevételt generálva – javasoltuk, hogy ezen vállalkozások állami támogatással vásárolhassanak új online pénztárgépet.