Körbetartozás, ki nem fizetett számlák jellemezték az építőipart az elmúlt években. Sok kivitelező viszont addig sem jutott el, hogy számlát készítsen. Az ehhez szükséges – a műszaki teljesítést igazoló – iratot ugyanis a megrendelő vagy a megbízó vállalkozó nem írta alá. Ennek hiányában a bírósági út sem volt járható. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv létrehozása ezen kíván változtatni.

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló, július 1-én hatályba lépett 2013. évi XXXIV. törvény szerint a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban TSzSz) független szervezetként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Ennek pontos feltételeit a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

Az építésgazdaságért felelős miniszter az igazságügyi szakértők köréből – pályázat alapján – kinevezte a szervezet egy vezetőjét és 121 tagját. Ez lehetővé tette a szervezet működésének megkezdését.

A TSzSz az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő kérdésekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó megbízására, szakértői véleményt ad, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg. A TSzSz véleménye a szerződést biztosító mellékkötelezettségek – a bankgarancia, zálogjog és kezesség – érvényesítéséhez is kérhető. A TSzSz eljárása a Magyarországon megvalósuló építési beruházásokra terjed ki. A szakértői vélemény jogszabályban meghatározott díjazás ellenében kérhető.

A TSzSz nevében a szakvéleményt és annak kivonatát – saját szakmai felelőssége mellett – háromfős szakértői tanács adja. Az eljáró tanács elnökét és két tagját a TSzSz vezetője jelöli ki a vizsgálandó építészeti-műszaki tervezési, illetve az építőipari kivitelezési munka szakterületének megfelelő szakértői körből.

A szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó kérelmet a TSzSz-hez lehet benyújtani elektronikus formában a címen. Ez történhet közvetlenül a jelzett e-mail címen, vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarán keresztül (). Baranya megyében lehetőséget biztosítunk kérelmek papír alapú benyújtására is. Az ügyfélszolgálati irodáinkban leadott kérelmeket és a becsatolt mellékleteket munkatársaink digitalizálják, majd továbbítják.

Amennyiben a benyújtott kérelem és a csatolt mellékletek megfelelnek a jogszabályban foglalt feltételeknek, a TSzSz a megbízást elfogadja, és erről értesíti az eljárást kezdeményező felet. A nem megfelelő kérelem visszautasításra kerül, a hiányosan benyújtott kérelem esetén hiánypótlásra van lehetőség. A hiányokról és azok pótlásának lehetőségéről, határidejéről a kérelem beérkezését követő naptól számított 5 napon belül tájékoztatják a kérelmezőt.

A szakértői tanács a szerződés teljesítését vizsgálja, szakvéleményt és kivonatot ad ki, amely alapján megállapítható, hogy a szerződés teljesítése megtörtént-e, vagy amennyiben nem a szerződésnek megfelelő módon történt meg, és a teljesítésért járó ellenérték megfizetése – adott esetben a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítése – milyen összegben indokolt. Szakvélemény készülhet a szerződés műszaki tartalma szerint a vállalkozót (alvállalkozót) terhelő tervezési és kivitelezési munkák leírása tárgyában is, rögzítve ezen belül a teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és kivitelezési munkák mennyiségét és minőségét, a teljes bizonyossággal megállapíthatóan el nem végzett tervezési és kivitelezési munkákat, illetve ezek értékék.

A hivatkozott kormányrendelet szerint a kérelmezőnek szakértői díjat kell fizetnie. Ennek összege a kérelmező által megjelölt vitatott nettó érték 1%-a, de legkevesebb 60 000 Ft és nem haladhatja meg a 450 000 Ft-ot. Ezt az összeget a kérelem beadásakor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára kell átutalni.

2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

A Kormány 236/2013. (VI.30.) Korm. rendelete a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről