Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

 • akinek az építőipari kivitelezői tevékenység (TEÁOR ’08 4110-től 4399-ig) a tevékenységi körei között szerepel, továbbá
 • kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik,
 • aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással, és
 • aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban.

Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1. előtt már folytatták, illetve megkezdték, azok ezen bejelentésüket legkésőbb 2010. január 31-ig kötelesek voltak megtenni. Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1. után kezdték/kezdik meg, azok bejelentésüket a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek megtenni.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver segítségével elektronikus úton nyújthatják be regisztrációjukat. Ehhez be kell jelentkezniük ügyfélkapu/cégkapu regisztrációjukkal.

Ezzel egyidejűleg megszűnt a nyomdai úton előállított nyomtatványon történő bejelentés befogadása.

Személyesen azonban továbbra is benyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán.

Akik a személyes ügyintézést válasszák, a regisztrációt és az adatmódosítást is intézhetik személyesen a területi kamararák ügyfélszolgálatán.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitvatartási rendje.

 A bejelentést követően, az esetleges változás bejelentési kérelmüket ugyan ezen a módon tehetik meg.

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságáért az adatközlő felel. Az adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.

A benyújtott kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási díj – az MKIK elkülönített számláján történő – jóváírását követően bírálhatók el.

Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat – díjmentesen – a Barion rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gránit Banknál vezetett 12100011-10639690 számú számlájára, a vállalkozás adószámának feltüntetésével tehetik meg.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A kivitelező köteles feltüntetni regisztrációs számát a kivitelezői tevékenységhez kapcsolódó szerződésekben, árajánlatokban, építési naplóban, munkaterületen. Ezen kívül ajánlott feltüntetni számlán, közbeszerzési pályázatoknál.

A nyilvántartásban szereplő adatok díjmentesen aktualizálhatók, változtathatók.

Azon vállalkozások, akik regisztrációs számmal rendelkeznek, valamint a regisztráció során adtak meg e-mail címet, az adataikban történő változásokat ON-LINE IS MÓDOSÍTHATJÁK. Az adószám beírása után kínálja fel a rendszer a módosítás lehetőségét.

Azon vállalkozások, amelyek a regisztráció során nem adtak meg e-mail címet, továbbra is csak a területi kamarák ügyfélszolgálatain tudják a változásokat bejelenteni személyesen.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, az MKIK weblapjáról szabadon elérhető.

A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl

 • a bejelentő nyilvántartási számát,
 • a nyilvántartási szám hatályának kezdetét,
 • a bejelentő elektronikus levélcímét,
 • telefaxszámát,
 • illetve telefonos elérhetőségét

Ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult

 • az MKIK -hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,
 • az építésifelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel,
 • a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével,
 • az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat is.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

 Az ON-LINE ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZŐI NYILVÁNTARTÁS ITT érhető el.

Külföldi munkavállalás esetén a célországok szabályozása eltérő lehet.
Más dokumentumokat kérnek a német hivatalok és megint más dokumentumokat az osztrák hivatalok.
Németországban feltehetően elegendő az MKIK által kiadott – angol/német nyelvű – igazolás a kivitelezői nyilvántartásban való regisztrációról, azonban – a Magyar Nagykövetség (bécsi) Külgazdasági Irodájának tájékoztatása szerint – ausztriai munkavállalás esetén további dokumentum(ok) szükséges(ek).

További információ ITT található.

Azon vállalkozás, amely nem tett eleget 2010. január 31-ig a nyilvántartásba vételi kötelezettségének, – illetve azt követően folyamatosan az adatváltozások bejelentési kötelezettségének – számíthat arra, hogy a kirótt bírságon felül az MKIK eltilthatja a tevékenység gyakorlásától.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint

„Az MKIK

a) megtiltja a kivitelezőnek a kivitelezői tevékenység folytatását, és ezzel egyidejűleg – a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett – törli a vállalkozó kivitelezőt a nyilvántartásból, ha

aa) a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására előírt feltételeket nem teljesíti,

ab) a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására előírt szabályok megsértése miatt az építésfelügyeleti hatóság, vagy a tevékenység folytatása során a munkaügyi, munkavédelmi, biztonsági előírások megtartását a külön jogszabály szerint ellenőrző hatóság – külön jogszabály szerint – azt a névjegyzéket vezető szervnél kezdeményezi.”

A fenti jogszabályi rendelkezés kétséget kizáróan hatósági jogkört ad az MKIK-nak azzal, hogy e jogkörében – a KET rendelkezéseit betartva – hivatalból kell eljárnia, ha saját eljárásában észleli a jogsértést, vagy panasz/bejelentés alapján szerez tudomást a jogsértésről. A jogszabályi rendelkezések lefordítása/értelmezése azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül megvárni míg egy vállalkozás felszámolás alá kerül, és magával ránt vétlen vállalkozásokat is.

Amennyiben a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget a vállalkozás, úgy a rendelet 38.§.-a alapján egyéni vállalkozó 30.000.-Ft-os, míg a gazdasági társaság esetében 200.000.-Ft-os bírság megfizetésére kötelezheti. Amennyiben továbbra sem tesz eleget teljes körűen a bejelentési kötelezettségnek, illetve a kivitelező  tevékenységre vonatkozóan egyéb feltételeknek nem felel meg, úgy az MKIK hatósági jogkörben eljárva (37.§.) további bírságot szabhat ki, illetve megtilthatja az építőipari kivitelező tevékenység folytatását, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból a kivitelezőt, tehát  az eltiltott  kivitelező jogszerűen nem végezhet a továbbiakban építőipari kivitelező tevékenységet.

A Szolgtv. alapján kiegészültek más jogszabályok is, amelyek alapos ismerete – különösen az építési szerződés tartalmi elemei – múlhatatlanul szükségesek a vállalkozások számára.

Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), valamint a végrehajtására kiadott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2013. január 1-től hatályos módosításával a bejelentés (változásbejelentés) elmulasztása és a tevékenység egyidejű folytatása esetén a bírság alkalmazása tekintetében nincs mérlegelési, a teljesítésre póthatáridőt biztosító lehetőség, a Korm. rendeletben meghatározott bírságot az MKIK-nak ki kell szabni.

Az Étv. 2013. január 1-től hatályos 39.§ (7) bekezdése az ellenőrzésre a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolg. tv.) alkalmazását rendeli el. (Ugyanezen § jelenleg hatályos szövege a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazását írta elő, melynek alapján a póthatáridőn belüli teljesítéssel a bírság elkerülhető.)

A Szolg. tv. 25.§-a alapján amennyiben az MKIK saját, vagy a területi kamara ellenőrzése alapján megállapítja, hogy a kivitelező vállalkozó tevékenységét bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és – ha a kivitelező vállalkozó egyébként megfelel az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy  – ha a kivitelező vállalkozó nem felel meg az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

2013. január 1-től jelentősen bővült az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok köre. A Korm. rendelet új 40/A. §-a a vállalkozó kivitelezők megrendelő általi minősítésének elősegítése céljából lehetővé teszi olyan önkéntesen tett nyilatkozatok és dokumentumok kivitelezői nyilvántartásban való rögzítését, amelyek a kivitelező gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmasságának megítélését segítik elő.

A kivitelezői nyilvántartásban szereplő ilyen nyilatkozatok és dokumentumok a vonatkozó jogszabályban meghatározott körben (310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (4a) bekezdés) alkalmasak a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által meghatározott követelmények igazolására, így ezeket nem kell minden egyes ajánlattétel során külön-külön benyújtani.

A benyújtott regisztrációs kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási díj – az MKIK elkülönített számláján történő – jóváírását követően bírálhatók el.

Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat – díjmentesen – a Barion rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gránit Banknál vezetett 12100011-10639690 számú számlájára, a vállalkozás adószámának feltüntetésével tehetik meg.

A nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld. A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, az az Interneten az MKIK weblapjáról szabadon elérhető.

Regisztráció és azzal kapcsolatos bővebb információ a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján található.

Kamaránknál az építőipari vállalkozók regisztrációjával kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető: