Felnőttképzési jogviszonyban szakképző intézményben felnőttek is tanulhatnak szakmát. 25. életévet követően erre csak nem nappali rendszerben van lehetőség. A képzési idő csökkenhet, mivel az előzetes tanulmányokat és munkatapasztalatot az iskolának be kell számítania. A szakirányú oktatásra szakképzési munkaszerződés köthető.

Eltérő szabályokat kell figyelembe venni saját munkavállaló és nem saját munkavállaló tanuló esetében a képzésben résztvevők juttatásával és a duális képzés adókedvezményének elszámolásával kapcsolatban, amennyiben a szakképzési munkaszerződés 2021. július 1. után lépett hatályba.

1. Nem saját munkavállaló a képzésben részt vevő

Ha a szakképzési munkaszerződés megkötésére más munkáltatóval fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszony mellett kerül sor, a duális képzőhely adócsökkentési lehetősége a főszabályként megállapított mértékek ötven százaléka. (Szocho tv. 17/A. §)

A képzésben részt vevő személy munkabérét, egyéb juttatásait, szabadságának mértékét a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartamával arányosan kell alkalmazni. Szkt. 83 § (7) Teljes (heti 40 órás) foglalkoztatás esetén a szakképzési munkaszerződés alapján fizetendő munkabér a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege, de legfeljebb annak százhatvannyolc százaléka. Ez 2022-ben 100 és 168 ezer forint közötti összeg.

2. Saját munkavállaló a képzésben részt vevő

Ha a képzésben részt vevő személy a nem nappali rendszerű szakmai oktatásban vagy szakmai képzésben párhuzamosan fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya mellett vesz részt, és munkáltatója tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához, a szakirányú oktatás  „saját” munkáltatójánál is teljesíthető, tekintet nélkül arra, hogy az duális képzőhelynek minősül-e.

Ehhez a szakképző intézménnyel közösen kialakított képzési programra van szükség.

A képzésben résztvevő személy munkabére, egyéb juttatásai és a duális képzőhely adócsökkentési lehetősége az Szkt. által főszabályként megállapított mértéket kell figyelembe venni (lsd. nappalis tanulók)

A képzésben részt vevő személy munkaszerződését úgy kell módosítani, hogy abban – az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett – szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit. Ha a képzésben részt vevő személy az eredeti munkaköri feladatait is ellátja, a munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát, és ehhez igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér mértékét. A felek ebben az esetben úgy is rendelkezhetnek, hogy a képzésben részt vevő személyt szerződéses munkaideje teljes időtartamára továbbra is az eredeti munkabére illeti meg. (Szkr. 248. § )

Az így módosított munkaszerződést a munkáltató képzőhely által megköthető szakképzési munkaszerződések számának meghatározásakor nem kell figyelembe venni.

A munkáltató a képzésben résztvevő munkavállalója után a szociális hozzájárulási kötelezettség csökkentésére jogosult az általános szabályok szerint, az adókedvezményt 100 %-ban érvényesítheti. 

A saját munkavállaló szakirányú oktatása esetén a szakképzési munkaszerződés elemeivel átalakított munkaszerződés szakképzési munkaszerződésnek minősül, így a Szocho.tv. 5.§ (1) bekezdésének e) pont ea) alpontja alapján a munkaszerződésben szereplő teljes munkabér mentesül a szociális hozzájárulási kötelezettség alól, miután a hivatkozott jogszabályi hely a szakképzési munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra tekintettel mentesít az adófizetési kötelezettség alól. függetlenül annak megosztásától. Amennyiben a munkáltató nem minősül duális képzőhelynek, a munkavállaló szakképzési munkaszerződéssé átalakított szerződése alapján a szakirányú oktatásra megállapított munkabére nem lesz mentes a személyi jövedelemadó alól.

Egyéb juttatásként biztosított juttatások éves szinten adómentesnek minősülnek maximum 168.000Ft-ig.

Módosulnak a munkaügyi szabályok is. A munkavállalónak egy munkaviszonya van, amely az alapjogviszonyt és a szakirányú oktatásra irányuló jogviszonyt egyaránt magába foglalja határozott időtartamra. Az alapjogviszonyos munkaszerződés nem csorbíthatja az Szkt. szerinti jogokat, vagyis nem állapíthat meg szigorúbb szabályokat az Szkt-ban rögzítetteknél.  A munkavállaló – aki egyben a képzésben részt vevő – számára kedvezőbb feltételeket kell figyelembe venni, a szabadság, munkaidő meghatározásánál is! A dolgozót mentesíteni kell a munkavégzés alól, a Szkr. 252/B § szerinti napokon.

Személyre szabott tanácsadás kérhető szakképzési tanácsadóinktól.