A duális képzőhely a szakirányú oktatás keretében vesz részt a szakképzésben. Az ezt megelőző ágazati alapoktatás a szakképző intézményben történik, mely az ágazati alapvizsgával zárul.

A szakképzésben

 • a tanuló tanulói jogviszonyban (nappalis)
 • a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonyban áll. („estis”)

A tanuló / képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásban a duális képzőhelyen (kamara nyilvántartásba vette) Szakképzési munkaszerződéssel vehet részt.  (kivétel felnőttképzési jogviszonyban képzés saját munkáltatójánál)

A szakképzési munkaszerződés tartalmát a munka törvénykönyve, a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete szabályozza.

 • A tanuló/ képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre.
 • Azzal a tanulóval/ képzésben részt vevő személlyel köthető, aki a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.
 • A szakirányú oktatás kezdő napjától a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető, illetve tanulóval évente két alkalommal minimum 2 hét és legfeljebb 12 hét egybefüggő időszakra (éves szinten össz. maximum 12 hét).
 • A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni.

A szakképzési munkaszerződés tartalmi elemei

 • a duális képzőhely adatai
 • a tanuló/ képzésben részt vevő személy adatai
 • a szakképző intézmény adatai
 • a szakirányú oktatás körébe tartozó munkafeladatok, a képzési program szerint
 • a szakirányú oktatás időtartama és helye
 • a tanulót megillető munkabér összege
 • a duális képzőhely kötelezettségvállalása
 • a tanuló kötelezettségvállalása.

A duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés aláírásával egyidejűleg írásban tájékoztatja a tanulót/ képzésben részt vevő személyt

 • a munkabér és az egyéb juttatás kifizetésének időpontjáról, az azt terhelő fizetési kötelezettségek levonásáról,
 • a tanuló/ képzésben részt vevő személy számára nyújtható egyéb juttatásokról és kedvezményekről, azok mértékéről és nyújtásának feltételeiről,
 • a szakirányú oktatásáért felelős személy családi és utónevéről és elérhetőségéről.
 • Igénybe vett közreműködő megnevezése, helyszíne, kirendelés időtartama

A duális képzőhely kötelezettségvállalása

 • a tanuló/ képzésben részt vevő személy számára egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyet biztosít,
 • vállalja a tanuló/ képzésben részt vevő személy szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását,
 • biztosítja a törvényben meghatározott juttatásokat,
 • a szakirányú oktatásról foglalkozási naplót vezet a regisztrációs és tanulmányi rendszerben (KRÉTA).

A tanuló / képzésben részt vevő személy kötelezettségvállalása

 • a duális képzőhely képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,
 • a szakmai ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,
 • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,
 • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a duális képzőhelynek jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné.

Szakképzési Munkaszerződés MINTA 2023. szeptember 1-től

Képezhető létszám korlátozása

A megköthető szakképzési munkaszerződések száma a duális képzőhely nyilvántartásba vételekor szakmánként összesen meghatározottat nem haladhatja meg, hiszen erre minősült alkalmasnak.

További korlátozás: A duális képzőhely 12-nél több tanulóval / képzésben részt vevő személlyel a szakképzési munkaszerződés megkötésének évét megelőző év átlagos statisztikai állományi létszáma legfeljebb 30%-áig köthet szakképzési munkaszerződést. A szabály nem vonatkozik a Kkv-nak nem minősülő vállalkozásokra és nem kell beleszámítani a rövidített szakképzési munkaszerződést, vagy a saját munkavállalóval kötött szakképzési munkaszerződést, valamint a régi OKJ szerinti képzésekre megkötött/megköthető tanulószerződéseket.

A tanulók / képzésben részt vevő személyek (ha nem saját dolgozók) a KSH szerinti állományi létszámba nem számítanak bele.

Az ÁKK és a tudásközpont tekintetében a megköthető szakképzési munkaszerződések számát az ágazati képzőközpontban és a tudásközpontban részt vevő jogi személyek által külön-külön megköthető szakképzési munkaszerződések számának összeszámításával kell meghatározni.

A szakképzési munkaszerződés alapján járó munkabér és egyéb juttatások

A szakképzési munkaszerződés alapján a tanulónak fizetendő munkabér minimum a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege, azaz 1.200.000 Ft/12 = br..100.000 Ft.  Felső határa pedig ennek százhatvannyolc százaléka, azaz br. 168.000 Ft, melyet a duális képzőhely, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig átutalással köteles teljesíteni. Az így megállapított szakképzési munkabér személyi jövedelemadó mentes, de 18,5% TB járulék köteles. A munkáltatónak nem keletkezik szociális hozzájárulási kötelezettsége.

A tanulót egyéb juttatásként megilletik a duális képzőhelyen az adott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások (munkaruha, kedvezményes étkeztetés. útiköltség-térítés, egyéni védőfelszerelés, cafeteria) a foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben. Az egyéb juttatások maximális összege az önköltség 168%-a, azaz 168.000 Ft lett, mely szintén adómentes.

A képzésben részt vevő személy szakképzési munkabérét és egyéb juttatásait– a felek eltérő megállapodása hiányában – a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartamával arányosan kell meghatározni. 2023. augusztus 1-jétől a felnőttképzési jogviszonyban, ingyenesen szakmát tanuló képzésben részt vevő személy esetén sem kell alkalmazni a járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést. (Tbj. 27. § (3) b)

Az egyéb juttatásra a tanuló/ képzésben részt vevő személy az általa ledolgozott időre tekintettel arányosan jogosult.

A juttatásokat a tanuló/ képzésben részt vevő személy igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell.

Betegszabadság, táppénz

A tanuló/ képzésben részt vevő személy a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából

 • munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül,
 • a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek,
 • a munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít.

A munkáltató a tanuló/ képzésben részt vevő személy számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára – a munkajogi és társadalombiztosítási szabályok értelmében naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot ad ki.  (a szakképző intézményi oktatási napokra vonatkozóan is!)

A tanuló/ képzésben részt vevő személy betegszabadságot meghaladó idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult.

Munka- és pihenőidő, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

 • A tanuló teljes napi munkaideje nem haladhatja meg a napi 8 órát, fiatal munkavállaló esetében a napi 7 órát.
 • Az oktatást 6 és 22 óra között kell megszervezni.
 • Legalább 16 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani a következő napi szakirányú ill. közismereti oktatás előtt.
 • A napi szakirányú oktatási idő belül, ha az
  • a 4,5 órát meghaladja legalább 30 perc,
  • a 6 órát meghaladja 45 perc megszakítás nélküli munkaközi szünetet kell biztosítani.
 • A tanuló számára legfeljebb négyhetes munkaidőkeretet lehet elrendelni, azonban rendkívüli munkaidőre nem kötelezhető.

A tanulót évente 45 munkanap, a képzésben részt vevő személyt évente 30 munkanap szabadság illeti meg.

 • A szabadság kiadásánál tanulók esetében figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. A nyári szünetben legalább 20 munkanap szabadságot a tanuló kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni.
 • A tanulót/ képzésben részt vevő személyt a szabadság tartamára távolléti díj illeti meg.

A duális képzőhely köteles a tanulót/ képzésben részt vevő személyt mentesíteni rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól:

 • közismereti és az olyan oktatási napokon, amikor a szakirányú oktatáshoz kapcsolódó tananyagelemet a szakirányú oktatás képzési programja szerint a szakképző intézmény végzi, vagy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a tanulmányi versenyre a szakképző intézmény által szervezett felkészítésben, illetve versenyen vesz részt,
 • a szakképző intézmény által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló, illetve képzésben részt vevő személy részvétele kötelező,
 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy vizsgája napján és a vizsgát közvetlenül megelőző három munkanapon,
 • minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól,
 • érettségi vizsgatárgyanként – az érettségi vizsga napját is beszámítva – négy munkanapra.
 • A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt erre az időre távolléti díj illeti meg.

 

A szakképzési munkaszerződés megszűnése, megszüntetése

A szakképzési munkaszerződés megszűnik

 • a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napján, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja,
 • annak a tanítási évnek a tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott utolsó tanítási napján, amelyben a tanuló a szakirányú oktatást közvetlenül követő első szakmai vizsgáját megkezdi,
 • a duális képzőhely jogutód nélküli megszűnése napján,
 • a szakirányú oktatásban való részvételtől eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének napján,
 • a tanuló halála napján.

A szakképzési munkaszerződés megszüntethető

 • közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal,
 • felmondással a felmondás közlésétől számított 15. nappal,
 • azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával.