A szakképzési munkaszerződés tartalmát a munka törvénykönyve, a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete szabályozza.

 • A tanuló és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre.

 • Azzal a tanulóval köthető, aki a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

 • A szakirányú oktatás kezdő napjától a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető, illetve évente egy alkalommal minimum 4 hét és legfeljebb 12 hét egybefüggő időszakra.

 • A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni.

 

A szakképzési munkaszerződés tartalmi elemei

 • a duális képzőhely adatai

 • a tanuló adatai

 • a szakképző intézmény adatai

 • a szakirányú oktatás körébe tartozó munkafeladatok, a képzési program szerint

 • a szakirányú oktatás időtartama és helye

 • a tanulót megillető munkabér összege

 • a duális képzőhely kötelezettségvállalása

 • a tanuló kötelezettségvállalása.

A duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés aláírásával egyidejűleg írásban tájékoztatja a tanulót

 • a munkabér és az egyéb juttatás kifizetésének időpontjáról, az azt terhelő fizetési kötelezettségek levonásáról,

 • a tanuló számára nyújtható egyéb juttatásokról és kedvezményekről, azok mértékéről és nyújtásának feltételeiről,

 • a szakirányú oktatásáért felelős személy családi és utónevéről és elérhetőségéről.

A duális képzőhely kötelezettségvállalása

 • a tanuló számára egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyet biztosít,

 • vállalja a tanuló szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását,

 • biztosítja a törvényben meghatározott juttatásokat,

 • a szakképzési munkaszerződést feltölti a regisztrációs és tanulmányi rendszerbe (KRÉTA).

A tanuló kötelezettségvállalása

 • a duális képzőhely képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,

 • a szakmai ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,

 • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,

 • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a duális képzőhelynek jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné.

Szakképzési Munkaszerződés MINTA

Létszámkorlát

Fontos szem előtt tartani, hogy továbbra is van mennyiségi korlátozás a képzőkre vonatkozóan. A duális képzőhely 12-nél több tanulóval és képzésben részt vevő személlyel a szakképzési munkaszerződés megkötésének évét megelőző év átlagos statisztikai állományi létszáma legfeljebb 30%-áig köthet szakképzési munkaszerződést. A szabály nem vonatkozik a Kkv-nak nem minősülő vállalkozásokra és nem kell beleszámítani a rövidített szakképzési munkaszerződést, vagy a saját munkavállalóval kötött szakképzési munkaszerződést, valamint a régi OKJ szerinti képzésekre megkötött/megköthető tanulószerződéseket.

Az ÁKK és a tudásközpont tekintetében a megköthető szakképzési munkaszerződések számát az ágazati képzőközpontban és a tudásközpontban részt vevő jogi személyek által külön-külön megköthető szakképzési munkaszerződések számának összeszámításával kell meghatározni.

A szakképzési munkaszerződés alapján járó munkabér és egyéb juttatások

A szakképzési munkaszerződés alapján fizetendő munkabér minimum a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege, azaz 1.200.000 Ft/12 = 100.000 Ft.  Felső határa pedig ennek százhatvannyolc százaléka, azaz  168.000 Ft, melyet a duális képzőhely, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig átutalással köteles teljesíteni. Az így megállapított tanulói munkabér személyi jövedelemadó mentes, de 18,5% TB járulék köteles. A munkáltatónak azonban nem keletkezik szociális hozzájárulási kötelezettsége.

A tanulót egyéb juttatásként megilletik a duális képzőhelyen az adott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások (munkaruha, kedvezményes étkeztetés. útiköltség-térítés, egyéni védőfelszerelés, cafeteria) a foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben. Az egyéb juttatások maximális összege az önköltség 168%-a, azaz 168.000 Ft lett, mely szintén adómentes.

Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult.

A juttatásokat a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell.

 

Betegszabadság, táppénz

A tanuló a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából

 • munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül,
 • a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek,
 • a munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít.

A munkáltató a tanuló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára – a munkajogi és társadalombiztosítási szabályok értelmében a munkaidő-beosztás szerinti munkanapok tekintetében naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot ad ki.

A tanuló betegszabadságot meghaladó idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult.

 

Munka- és pihenőidő, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

 • A tanuló teljes napi munkaideje nem haladhatja meg a napi 8 órát, fiatal munkavállaló esetében a napi 7 órát.

 • Az oktatást 6 és 22 óra között kell megszervezni.
 • Legalább 16 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani a következő napi szakirányú ill. közismereti oktatás előtt.

 • A napi szakirányú oktatási idő belül, ha az
  • a 4,5 órát meghaladja legalább 30 perc,
  • a 6 órát meghaladja 45 perc megszakítás nélküli munkaközi szünetet kell biztosítani.
 • A tanuló számára legfeljebb kéthetes munkaidőkeretet lehet elrendelni, azonban rendkívüli munkaidőre nem kötelezhető.

A tanulót a 18. életévének betöltése évének utolsó napjáig évente 45 munkanap, ezt követően évente 30 munkanap szabadság illeti meg.

 • A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. A nyári szünetben legalább 15 munkanap szabadságot a tanuló kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni.

 • A tanulót a szabadság tartamára távolléti díj illeti meg.

 

A duális képzőhely köteles a tanulót mentesíteni rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól:

 • Az iskolai (közismereti és szakmai) oktatás időtartamára.

 • Érettségi vizsgatárgyanként 4 munkanapra.

 • A tanulót a szakmai vizsga előtt a szakmai vizsgára való felkészülés céljából egy alkalommal legalább 15 munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet a szakképző intézményben kell eltölteni.

Szakirányú oktatás nem szervezhető:

 • Az elméleti képzési napokon, amikor annak óraszáma a 4 tanórát meghaladja.

 • Iskolai rendezvények napján, ha azon a tanuló részt vétele kötelező.

 • Minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzés alól ( pl. keresőképtelenség, kötelező orvosi vizsgálat stb.).

 

A szakképzési munkaszerződés megszűnése, megszüntetése

A szakképzési munkaszerződés megszűnik

 • a tanulói jogviszony megszűnésétől számított 30. napon, ha a tanuló tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja,
 • a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó naptári napján,
 • a duális képzőhely jogutód nélküli megszűnése napján,
 • a szakirányú oktatásban való részvételtől eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének napján,
 • a tanuló halála napján.

A szakképzési munkaszerződés megszüntethető

 • közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal,
 • felmondással a felmondás közlésétől számított 15. nappal,
 • azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával.