Heti jogász 2021. 5. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 5. héten a Magyar Közlöny 16-18. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/16.

Megjelent: 2021. 02. 02.

 

Új jogszabályok

 

35/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt Egyezmény felmondásáról

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

36/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

37/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 03., 2021. 02. 17., 2021. 03. 19., 2021. 07. 01.

 

38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

39/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

40/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 03., 2021. 03. 01., 2021. 07. 01.

 

41/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

42/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

43/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelet

a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

1/2021. (II. 2.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett a tulajdonosi jogok gyakorlója kijelölésének módosítása érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

2/2021. (II. 2.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

2/2021. (II. 2.) PM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok hatálya alá tartozó egyes nem pénzügyi szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Hatályos: 2021. 03. 19.

 

3/2021. (II. 2.) PM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 19.

 

4/2021. (II. 2.) PM rendelet

a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 05.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2020/4. határozata

A polgármester helyettesítésének rendjét az Mötv. szabályozza, attól a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában nem lehet eltérni. A polgármester a törvény keretei között egyedi esetekben dönthet a helyettesítéséről, ezt az egyedi döntési szabadságát a képviselő-testület rendeleti szabályozással nem vonhatja el.

 

1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

 

1022/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek 2020. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási költségeinek kiegészítő finanszírozásáról

 

1023/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató honlap és mobilalkalmazás fejlesztéséhez nyújtott támogatásról

 

1024/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-ban megrendezésre kerülő 33. Kongresszusának magyarországi megrendezése iránti szándék bejelentéséhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló 1108/2019. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról

 

1025/2021. (II. 2.) Korm. határozat

az Európa Tanács labdarúgó-mérkőzések és egyéb sportrendezvények biztonságához, biztosításához és az ott nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó integrált megközelítésről szóló Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1026/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 08.

 

Módosított jogszabályok

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja: 37/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja: 37/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 17.

 

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Módosítja: 37/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 17., 2021. 03. 19.

 

364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól

Módosítja: 37/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 17.

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 37/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03., 2021. 02. 17., 2021. 07. 01.

 

216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Módosítja: 37/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 39/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

Módosítja: 39/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet

a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról

Módosítja: 39/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 39/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 39/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Módosítja: 39/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja: 40/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03., 2021. 03. 01., 2021. 07. 01.

 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Módosítja: 40/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

Módosítja: 40/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Módosítja: 40/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről

Módosítja: 40/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja: 41/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről

Módosítja: 41/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja: 42/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

Módosítja: 43/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet

a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 1/2021. (II. 2.) CSTNM r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 1/2021. (II. 2.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

Módosítja: 3/2021. (II. 2.) PM r.

Hatályos: 2021. 03. 19.

 

33/2017. (X. 26.) NGM rendelet

a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Módosítja: 3/2021. (II. 2.) PM r.

Hatályos: 2021. 03. 19.

 

34/2017. (X. 26.) NGM rendelet

a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Módosítja: 3/2021. (II. 2.) PM r.

Hatályos: 2021. 03. 19.

 

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet

a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

Módosítja: 4/2021. (II. 2.) PM r.

Hatályos: 2021. 02. 05.

 

1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1021/2021. (II. 2.) Korm. h.

 

1108/2019. (III. 12.) Korm. határozat

A Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-ban megrendezésre kerülő 33. Kongresszusának magyarországi megrendezése iránti szándék bejelentéséhez kapcsolódó hozzájárulásról

Módosítja: 1024/2021. (II. 2.) Korm. h.

 

1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozat

a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 1026/2021. (II. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 02. 08.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

17/1979. (V. 9.) MT rendelet

a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 35/2021. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 03.

 

2/2014. (II. 25.) KüM rendelet

a külügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Hatályon kívül helyezi: 2/2021. (II. 2.) KKM r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/17.

Megjelent: 2021. 02. 05.

 

Új jogszabályok

 

44/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

a Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/18.

Megjelent: 2021. 02. 05.

 

Új jogszabályok

 

45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 06., 2021. 03. 01.

 

49/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

a Közszolgálati Döntőbizottságról szóló 69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

50/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

51/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet

a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 08.

 

1/2021. (II. 5.) AM rendelet

az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet, valamint a földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

3/2021. (II. 5.) BM rendelet

a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

5/2021. (II. 5.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet

a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

7/2021. (II. 5.) ITM rendelet

a légiközlekedéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 10., 2021. 03. 08.

 

3/2021. (II. 5.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény címrendi felépítésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

2/2021. Közigazgatási jogegységi határozat

a mező- és erdőgazdasági földek tekintetében az elővásárlási joggal kapcsolatos pontatlan nyilatkozat miatt adásvételi szerződés jóváhagyásának megtagadásáról

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2020/5. határozata

A Htv. 2016. december 31. napjáig hatályos 6. § c) pontja alapján az önkormányzat adómegállapítási joga gyakorlása során az adóalanyok teherviselő képességét, tekintettel adott adóalanyra is, figyelembe kellett vennie. Szabályozási differenciálás hiányában ennek a követelménynek a bizonyítható mellőzése sérti a törvényhely rendelkezését. A szabályozás hatását illetőn az eset összes körülményeinek együttes vizsgálata összefüggésében figyelembe kell venni azonban, hogy az adózó legális mozgásterét az adott rendelkezések adta keretek között, általában véve észszerűen kihasználta-e.

 

1027/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a közbeszerzések hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1028/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1029/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program folytatásához szükséges források biztosításáról

 

1030/2021. (II. 5.) Korm. határozat

az “Álmok Álmodói – Világraszóló magyarok 2.0” kiállítás megrendezésének támogatásáról

 

1031/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Siemens Energy Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1032/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a csíksomlyói tűzvész károsultjai között a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében egészségügyi készlet biztosításáról

 

1033/2021. (II. 5.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű (“Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 

1034/2021. (II. 5.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00088 azonosító számú (“Esély Bérbaltavárnak” című) projekt összköltségének növeléséről

 

1035/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról

 

1036/2021. (II. 5.) Korm. határozat

egyes települések kiemelt társadalmi igényeken alapuló szennyvíz-elvezetési és -tisztítási fejlesztéseinek finanszírozhatóságáról

 

1037/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akciótervről

 

1038/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönről

 

Módosított jogszabályok

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja: 45/2021. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 46/2021. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

Módosítja: 46/2021. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Módosítja: 47/2021. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 47/2021. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 47/2021. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja: 47/2021. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről

Módosítja: 47/2021. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 48/2021. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 06., 2021. 03. 01.

 

69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a Közszolgálati Döntőbizottságról

Módosítja: 49/2021. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 50/2021. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 51/2021. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet

a rádióberendezésekről

Módosítja: 1/2021. (II. 5.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 02. 08.

 

13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról

Módosítja: 1/2021. (II. 5.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

55/2015. (IX. 18.) FM rendelet

földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről

Módosítja: 1/2021. (II. 5.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet

a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 3/2021. (II. 5.) BM r.

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 5/2021. (II. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

Módosítja: 5/2021. (II. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet

a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 7/2021. (II. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 08.

 

26/2007. (III. 1.) GKM—HM—KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja: 7/2021. (II. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 7/2021. (II. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2021. (II. 5.) KKM r.

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

1293/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1029/2021. (II. 5.) Korm. h.

 

1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1035/2021. (II. 5.) Korm. h

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.