Heti jogász 2023. 24 – 25. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 24. héten a Magyar Közlöny 85 – 86. számai, a 25. héten a 87 – 91. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/85.

Megjelent: 2023. 06. 14.

 

Új jogszabályok

 

25/2023. (VI. 14.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalékra vonatkozó egyes MNB rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

12/2023. (VI. 14.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet és a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

13/2023. (VI. 14.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának és szolgálati jelvényének rendszeresítéséről, valamint szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjéről

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

15/2023. (VI. 14.) BM rendelet

a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Tisza-Túr tározó területével érintett földrészletek jegyzékéről

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

16/2023. (VI. 14.) BM rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 15.

 

1/2023. (VI. 14.) AB Tü. állásfoglalás

az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdésének és 27. §-ának, valamint az Alkotmánybíróság Ügyrendje 32. §-ának egységes értelmezéséről szóló 1/2019. (XI. 25.) AB Tü. állásfoglalás hatályon kívül helyezéséről

 

16/2023. (VI. 14.) OGY határozat

a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2019. január – 2020. december) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

 

17/2023. (VI. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

Módosított jogszabályok

 

10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról

Módosítja: 25/2023. (VI. 14.) MNB r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

11/2023. (III. 31.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről

Módosítja: 25/2023. (VI. 14.) MNB r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

Módosítja: 12/2023. (VI. 14.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

Módosítja: 12/2023. (VI. 14.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

14/2012. (III. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről

Módosítja: 13/2023. (VI. 14.) MK r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

32/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról

Módosítja: 13/2023. (VI. 14.) MK r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 16/2023. (VI. 14.) BM r.

Hatályos: 2023. 06. 15.

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja: 16/2023. (VI. 14.) BM r.

Hatályos: 2023. 06. 15.

 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja: 16/2023. (VI. 14.) BM r.

Hatályos: 2023. 06. 15.

 

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet

a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról

Módosítja: 16/2023. (VI. 14.) BM r.

Hatályos: 2023. 06. 15.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 17/2023. (VI. 14.) OGY h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

58/2015. (XII. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatalban rendszeresített szolgálati igazolványról és szolgálati jelvényről

Hatályon kívül helyezi: 13/2023. (VI. 14.) MK r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

1/2019. (XI. 25.) AB Tü. állásfoglalás

az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdésének és 27. §-ának, valamint az Alkotmánybíróság Ügyrendje 32. §-ának egységes értelmezéséről

Hatályon kívül helyezi: 1/2023. (VI. 14.) AB Tü. állásfoglalás

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/86.

Megjelent: 2023. 06. 16.

 

Új jogszabályok

 

234/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt a Bethlen Gábor Alappal összefüggésben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 06. 17.

 

235/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységek számviteli szétválasztására vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

236/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet

az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

10/2023. (VI. 16.) GFM rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlói kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 17.

 

3/2023. (VI. 16.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 17.

 

1/2023. (VI. 16.) TFM rendelet

a területfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

Hatályos: 2023. 06. 17.

 

4/2023. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.053/2022/15. szám)

versenyjogi tárgyú ügyben a határidőn túli bírságolás jogkövetkezményeiről

 

1228/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

a Világélelmezési Program (WFP) budapesti Globális Üzleti Szolgáltató Központja létrehozásáról

 

1229/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

a prioritást élvező magyar-horvát határ menti közlekedési kapcsolatokról és a fejlesztésüket célzó tárgyalások lefolytatásáról

 

1230/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer részletes dokumentációjának elfogadásáról

 

1231/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

kulturális tárgyú kormányhatározatok módosításáról

 

1232/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

 

1233/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1234/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2023. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1235/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

az Iskola Alapítvány “Iskola utáni (“after school”) oktatás” programjának kiegészítő támogatása finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

 

1236/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

Budapest XIV. kerületi ingatlanok állami tulajdonba vétele érdekében szükséges intézkedésekről

 

55/2023. (VI. 16.) ME határozat

a Magyarország és a Kongói Demokratikus Köztársaság között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásáról

 

56/2023. (VI. 16.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az elektronikus útdíjrendszer területén való együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

57/2023. (VI. 16.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

58/2023. (VI. 16.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a védelem terén folytatott stratégiai szintű megerősített együttműködésről előkészített kormányközi megállapodás létrehozásáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 10/2023. (VI. 16.) GFM r.

Hatályos: 2023. 06. 17.

 

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2023. (VI. 16.) PM r.

Hatályos: 2023. 06. 17.

 

1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat

a kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1231/2023. (VI. 16.) Korm. h.

 

1591/2016. (X. 27.) Korm. határozata

a “Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1231/2023. (VI. 16.) Korm. h.

 

1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat

a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről

Módosítja: 1231/2023. (VI. 16.) Korm. h.

 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1232/2023. (VI. 16.) Korm. h.

 

1740/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről

Módosítja: 1232/2023. (VI. 16.) Korm. h.

 

1051/2020. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Bécsi Nagykövetsége hivatali épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1232/2023. (VI. 16.) Korm. h.

 

1665/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Párizsi Magyar Intézet épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1232/2023. (VI. 16.) Korm. h.

 

1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekthez kapcsolódó feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1232/2023. (VI. 16.) Korm. h.

 

1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1232/2023. (VI. 16.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 236/2023. (VI. 16.) Korm. r.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/87.

Megjelent: 2023. 06. 19.

 

Új jogszabályok

 

237/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

238/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet

a villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről

Hatályos: 2023. 06. 20.

 

239/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet

önálló szabályozó szerv gazdálkodására vonatkozó eltérő szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 06. 20.

 

17/2023. (VI. 19.) BM rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 19.

 

12/2023. (VI. 19.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

5/2023. (VI. 19.) IM rendelet

a békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó kiválasztási eljárás szabályairól és a békéltető testületi elnökök és tagok díjazásáról, képzéséről és a békéltető testületi alapvizsga szabályairól, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről

Hatályos: 2023. 06. 25., 2024. 01. 01.

 

1237/2023. (VI. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1238/2023. (VI. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a védelem terén folytatott stratégiai szintű megerősített együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

59/2023. (VI. 19.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között, a közúti infrastruktúra-fejlesztési kapcsolatok területén való együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

Módosítja: 17/2023. (VI. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 19.

 

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

Módosítja: 12/2023. (VI. 19.) HM r.

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

387/2022. (X. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes rendelkezések alkalmazásának a Rezsivédelmi Alap növelése érdekében történő felfüggesztéséről

Hatályon kívül helyezi: 239/2023. (VI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 20.

 

26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 5/2023. (VI. 19.) IM r.

Hatályos: 2023. 06. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/88.

Megjelent: 2023. 06. 20.

 

Új jogszabályok

 

240/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség veszélyhelyzeti működési rendjéről

Hatályos: 2023. 06. 21.

 

241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 28.

 

242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet

a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közfeladatokról

Hatályos: 2023. 06. 21.

 

243/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 21.

 

26/2023. (VI. 20.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről szóló 11/2023. (III. 31.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 21.

 

8/2023. (VI. 20.) AB határozat

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 2022. december 31-ig hatályban volt 294. § (1) bekezdés g) pont gg) alpontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalmáról

 

9/2023. (VI. 20.) AB határozat

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 183. § (1) bekezdés második mondata alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

10/2023. (VI. 20.) AB határozat

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-a alkalmazási tilalmáról

 

11/2023. (VI. 20.) AB határozat

a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése, a Győri Ítélőtábla Vgkf.IV.25.638/2016/2. számú végzése, valamint a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága Vgf.18-14-000012/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1239/2023. (VI. 20.) Korm. határozat

egyes közútfejlesztési beruházások felülvizsgálatáról

 

1240/2023. (VI. 20.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság közfeladat ellátásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 21.

 

Módosított jogszabályok

 

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 242/2023. (VI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 21.

 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 243/2023. (VI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 21.

 

11/2023. (III. 31.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről

Módosítja: 26/2023. (VI. 20.) MNB r.

Hatályos: 2023. 06. 21.

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 8/2023. (VI. 20.) AB h.

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 9/2023. (VI. 20.) AB h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1240/2023. (VI. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 06. 21.

 

1491/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a digitális termékek és szolgáltatások exportjának növeléséről, Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájáról

Módosítja: 1240/2023. (VI. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 06. 21.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 10/2023. (VI. 20.) AB h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/89.

Megjelent: 2023. 06. 21.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi XXXV. törvény

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 06. 22. – kivétellel.

 

2023. évi XXXVI. törvény

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 06. 22. – kivétellel.

 

2023. évi XXXVII. törvény

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 06. 22. – kivétellel.

 

2023. évi XXXVIII. törvény

a hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 07. 01., 2023. 09. 01., 2023. 11. 01., 2023. 11. 19., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01. – kivétellel.

 

2023. évi XXXIX. törvény

a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 07. 02., 2023. 07. 22., 2023. 09. 01., 2023. 12. 23., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01., 2024. 04. 23., 2025. 07. 01.

 

2023. évi XL. törvény

egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 26., 2023. 06. 30., 2023. 07. 22., 2023. 08. 21., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01., 2025. 06. 28.

 

2023. évi XLI. törvény

az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 29., 2023. 07. 01., 2023. 07. 06., 2023. 08. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01. – kivétellel.

 

99/2023. (VI. 21.) KE határozat

a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

 

1241/2023. (VI. 21.) Korm. határozat

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat eredményalapú támogatásáról

 

1242/2023. (VI. 21.) Korm. határozat

a doktori képzésben részt vevő hallgatók számának növelése érdekében szükséges kiegészítő támogatásról

 

Módosított jogszabályok

 

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 07. 01.

 

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 11. 19.

 

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

1998. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 07. 01. – kivétellel.

 

2001. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

2004. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

2005. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24.

 

2007. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 07. 01., 2023. 11. 19., 2024. 01. 01. – kivétellel.

 

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 19., 2024. 01. 01.

 

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

2012. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2013. évi CLXXV. törvény

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2015. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

2019. évi XCVI. törvény

az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

 

2019. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2021. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2022. évi L. törvény

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24.

 

1993. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 09. 01.

 

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 02.

 

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24.

 

1996. évi CXIII. törvény

a lakástakarékpénztárakról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 09. 01.

 

2000. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2001. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2003. évi XXIII. törvény

a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2024. 01. 01.

 

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

2008. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01., 2024. 02. 01.

 

2009. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 12. 23., 2024. 04. 23.

 

2009. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 07. 02., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01., 2025. 07. 01.

 

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24.

 

2012. évi LXXV. törvény

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24.

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24.

 

2013. évi CLXXVI. törvény

egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2024. 01. 01.

 

2013. évi CCXXI. törvény

a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 09. 01., 2025. 07. 01.

 

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01., 2025. 07. 01.

 

2014. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 09. 01.

 

2014. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24.

 

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 09. 01.

 

2015. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24., 2023. 07. 22.

 

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

2021. évi CXXIV. törvény

a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 24.

 

2022. évi L. törvény

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 06. 26., 2023. 07. 22., 2023. 08. 21., 2023. 09. 01.

 

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 06. 26., 2023. 07. 22., 2023. 09. 01.

 

1999. évi LXIII. törvény

a közterület-felügyeletről

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 06. 26., 2023. 06. 30., 2024. 01. 01.

 

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

2005évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 06. 26., 2023. 07. 22., 2023. 09. 01.

 

2007.évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

2012. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

2013. évi LXVII. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

2015. évi CII. törvény

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

2021. évi CXXXVI. törvény

az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 08. 21.

 

2022. évi XVII. törvény

a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2025. 06. 28.

 

2022. évi L. törvény

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XL. tv.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

1993. évi XXIII. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 29., 2023. 09. 01.

 

2001. évi XLVIII. törvény

a formatervezési minták oltalmáról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2001. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

2004. évi XXXIV. törvény

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 29., 2023. 08. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

2018. évi XLIX. törvény

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2018. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

2020. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 29., 2023. 07. 01. – kivétellel.

 

2020. évi LXXII. törvény

a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

2021. évi XVI. törvény

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

2021. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 29., 2023. 07. 01. – kivétellel.

 

2022. évi LIX. törvény

egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

2023. évi XIX. törvény

egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/90.

Megjelent: 2023. 06. 22.

 

Új jogszabályok

 

  1. évi XLII. törvény

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 06. 23. – kivétellel.

 

2023. évi XLIII. törvény

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezménynek a Strasbourgban, 2018. október 10. napján kelt módosító Jegyzőkönyve kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 06. 23. – kivétellel.

 

2023. évi XLIV. törvény

egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 07. 23., 2023. 09. 01., 2023. 11. 01., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01.

 

2023. évi XLV. törvény

a körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 08. 06., 2023. 08. 21., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01.

 

2023. évi XLVI. törvény

az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30., 2024. 01. 01.

 

244/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

a digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges intézkedésekről

Hatályos: A korábbi uniós rendelet hatályvesztésének napján lép hatályba.

 

245/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 06. 29., 2023. 07. 01., 2023. 08. 10., 2024. 01. 01.

 

246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

247/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

a dohánytermékek kiskereskedelmére és a dohánytermékekre vonatkozó egyes feladatokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

248/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 23.

 

249/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 25.

 

250/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

251/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

az árfigyelő rendszer létrehozásáról és működéséről szóló 163/2023. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 23.

 

27/2023. (VI. 22.) MNB rendelet

“A só” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 06. 23.

 

11/2023. (VI. 22.) GFM rendelet

az árfigyelő rendszerbe tartozó termékkategóriákról és termékekről

Hatályos: 2023. 06. 23.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

1243/2023. (VI. 22.) Korm. határozat

az Európa Tanács Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményéhez csatolt, a megerősített együttműködésről és az elektronikus bizonyítékok átadásáról szóló második kiegészítő jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1244/2023. (VI. 22.) Korm. határozat

az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola Fügödi Tagintézménye felújításáról és bővítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

1991. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 02. 01.

 

1996. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 07. 23., 2023. 09. 01., 2023. 11. 01.

 

1997. évi XLVI. törvény

az Országos Magyar Vadászkamaráról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1999. évi CXXI. törvény

a gazdasági kamarákról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2005. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 02. 01.

 

2007. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 07. 23.

 

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 07. 23.

 

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 07. 23., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01.

 

2009. évi XCV. törvény

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2011. évi CLXVIII. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2012. évi XXX. törvény

a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2012. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2012. évi CCXIX. törvény

a hegyközségekről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

2013. évi CII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 07. 23.

 

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2015. évi XCVII. törvény

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2019. évi CXIII. törvény

az öntözéses gazdálkodásról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2020. évi XL. törvény

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2020. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 09. 01., 2024. 02. 01.

 

2020. évi CXXIII. törvény

a családi gazdaságokról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2020. évi CLXIII. törvény

a szőlészetről és borászatról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2021. évi CXLIII. törvény

az agrárgazdaságok átadásáról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

2022. évi LXV. törvény

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről

Módosítja: 2023. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1996. évi XXV. törvény

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2008. évi LXVII. törvény

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2011. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 08. 06., 2023. 08. 21., 2024. 01. 01.

 

2013. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2013. évi LIV. törvény

a rezsicsökkentések végrehajtásáról

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2013. évi CXXXIV. törvény

egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2013. évi CLXXXVIII. törvény

az egységes közszolgáltatói számlaképről

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2020. évi LIX. törvény

a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2021. évi II. törvény

egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

2022. évi LXXVI. törvény

a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 30., 2024. 01. 01.

 

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

2012. évi CXXXIV. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 30., 2024. 01. 01.

 

2012. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

2020. évi CLXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

2021. évi XXVI. törvény

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

2021. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

2021. évi XXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

2021. évi XCIX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2021. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

2022. évi LXIV. törvény

egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLVI. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Formatervezési Tanácsról

Módosítja: 246/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

Módosítja: 246/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 246/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

Módosítja: 246/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja: 246/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 246/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 246/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja: 246/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről

Módosítja: 246/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról

Módosítja: 246/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 246/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről

Módosítja: 247/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

485/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázattal, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására jogosító koncessziós szerződéssel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Módosítja: 247/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről

Módosítja: 248/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 23.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 249/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 25.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 250/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról

Módosítja: 251/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

163/2023. (V. 8.) Korm. rendelet

az árfigyelő rendszer létrehozásáról és működéséről

Módosítja: 252/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 23.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2005. évi LIII. törvény

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi XLIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 23.

 

332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 246/2023. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/91.

Megjelent: 2023. 06. 23.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi XLVII. törvény

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyv és az egyezmény Végrehajtó Testülete 2009/1., 2009/2. és 2009/3. számú határozatai kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 06. 24. – kivétellel.

 

2023. évi XLVIII. törvény

a 2007. évi XXI. törvénnyel kihirdetett, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyvnek az Egyezmény végrehajtó testülete által elfogadott 2012/5. számú és 2012/6. számú határozatainak kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 06. 24. – kivétellel.

 

2023. évi XLIX. törvény

a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2023. évi L. törvény

a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

2023. évi LI. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 28., 2024. 01. 01.

 

253/2023. (VI. 23.) Korm. rendelet

egyes jogszabályok településrendezéssel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

254/2023. (VI. 23.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet

egyes MEKH rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 09., 2023. 07. 24.

 

11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 26., 2023. 07. 01., 2023. 08. 24.

 

1245/2023. (VI. 23.) Korm. határozat

az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) és Magyarország együttműködésének távlati kereteiről

 

1246/2023. (VI. 23.) Korm. határozat

állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

 

1247/2023. (VI. 23.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a polgári veszélyhelyzetek terén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

60/2023. (VI. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Guatemalai Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

1990. évi XII. törvény

a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról

Módosítja: 2023. évi XLIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2011. évi CCII. törvény

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Módosítja: 2023. évi XLIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2023. évi LI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 28., 2024. 01. 01.

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja: 253/2023. (VI. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 253/2023. (VI. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 253/2023. (VI. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 253/2023. (VI. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú jogszabályok eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 254/2023. (VI. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 9/2023. (VI. 23.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 07. 24.

 

1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet

a villamos energia, földgáz és távhő iparágakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

Módosítja: 9/2023. (VI. 23.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 07. 09.

 

3/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási eszköz használatával, valamint igénybevételével összefüggő használati és igénybevételi díjak megállapításának szabályairól

Módosítja: 9/2023. (VI. 23.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 07. 09.

 

4/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet

a koncesszori alvállalkozók indokolt költségei mértékének megállapításáról

Módosítja: 9/2023. (VI. 23.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 07. 09.

 

5/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet

az önkormányzatok hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti indokolt költségei mértékének megállapításáról

Módosítja: 9/2023. (VI. 23.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 07. 09.

 

26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

az útügyi hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet

a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet

a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet

a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26., 2023. 08. 24.

 

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet

a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

35/2019. (IX. 18.) ITM rendelet

a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

1/2021. (I. 7.) ITM rendelet

a Vasúti Műszaki Bizottságról, a vasúti műszaki előírások és a szakmai állásfoglalások kidolgozására és kiadására vonatkozó szabályokról

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2016. évi CXLI. törvény

a Magyar Corvin-lánc Testületről

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi XLIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi XLIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet

a telekalakításról

Hatályon kívül helyezi: 253/2023. (VI. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network.