Tájékoztató az egyszerűsített vállalkozói adóról a 2019. évre történő bejelentkezéssel, valamint a kijelentkezéssel kapcsolatban

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.)24. §-a értelmében az egyszerűsített vállalkozói adó (a továbbiakban: eva) utoljára a 2019. évre, 2018. december 20-ig az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentéssel választható, ezt követően az áttérés nem lehetséges.

Azon adózók, akik 2018. december 20-ig élnek az egyszerűsített vállalkozói adó választásának lehetőségével, a továbbiakban is a törvény hatálya alatt maradhatnak. Ezen adózók vonatkozásában az adóalanyiság továbbra is az adózó választása alapján vagy a törvény által meghatározott valamely ok következtében szűnik meg.

1. Bejelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá

Az Eva tv. hatálya alá a 2019. évre új adózóként bejelentkezhet a törvényi feltételeknek való megfelelés esetén

  • az egyéni vállalkozó;
  • az egyéni cég;
  • a közkereseti társaság;
  • a betéti társaság;
  • a korlátolt felelősségű társaság;
  • a szövetkezet és a lakásszövetkezet;
  • az erdőbirtokossági társulat;
  • a végrehajtói iroda;
  • az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda;
  • a szabadalmi ügyvivői iroda.

Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkező adózóknak a 2019. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adózás választását 2018. december 1-je és 20-a között, egyéni vállalkozók esetében az erre a célra rendszeresített 18T103 számú, társas vállalkozások esetében a 18T203 számú adatbejelentő lapon kell bejelenteniük. Ezen bejelentésüket az adózók 2018. december 20-ig írásban visszavonhatják. A bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

A biztosított egyéni vállalkozók a 2019. év első járulékbevallásában nyilatkozhatnak arról is, hogy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében a nyugdíjjárulékot, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat, valamint a munkaerő-piaci járulékot az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapjánál magasabb – a minimálbér másfélszeresét meghaladó – járulékalap után fizetik meg. A nyilatkozat az Art. szerint végrehajtható okiratnak minősül.

A bejelentkezésre szolgáló nyomtatványok 2018. december 1-jétől letölthetőek a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu). A nyomtatványok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be.

Amennyiben az eva hatálya alá bejelentkező adózók a bejelentés időpontjában – az adóhivatal nyilvántartása szerint – az Eva tv-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek (ideértve az eva alanyiság adóévére meghatározott feltételeket is), akkor az adószámuk kilencedik számjegye (áfa kód) 3-as értéket kap. Az adózó a megváltozott adószámáról a törzsadatainak ügyfélkapu használatával történő lekérdezésével értesülhet. Abban az esetben, ha az adózók az Eva tv-ben foglalt feltételeknek nem felelnek meg, elutasító határozatot kapnak. Amennyiben határidőn túl nyújtják be a kérelmüket, akkor kérelmet visszautasító végzést fognak kapni.

Abban az esetben, ha az adózó kisadózó vállalkozások tételes adója vagy a kisvállalati adó szerinti adózásról kíván áttérni evára, akkor a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság, valamint a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság az eva alanyiság létrejöttével megszűnik.

Nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a 2018. évben is az eva hatálya alá tartozott és a 2019. évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani. Az adózási mód fenntartására természetesen csak akkor van mód, ha az adóalany megfelel az Eva tv-ben meghatározott feltételeknek.

2. Kijelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól

Azok a 2018. évben az eva hatálya alá tartozó adózók, akik a 2019. adóévben adókötelezettségeiket nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket 2018. december 1-je és 20-a között szintén a 18T103 számú, illetve a 18T203 számú adatbejelentő lapon tehetik meg. Ezen bejelentésüket az adózók 2018. december 20-ig írásban visszavonhatják. Az adózó köteles arra, hogy az Eva tv. 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján megtegye bejelentését, ha 2018. december 20-án nem felel meg az Eva tv-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása van. A bejelentésre, illetve a visszavonásra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye.

Az eva hatálya alól történő kijelentkezés esetén általános forgalmi adókötelezettség tekintetében az érintett adózók a 18T103 számú, illetve a 18T203 számú adatbejelentő lapok F01 és F02 lapjain tehetnek bejelentést. Amennyiben az adózó általános forgalmi adókötelezettségre vonatkozó bejelentést az F01, illetve F02 lapokon nem tesz, azt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély a ‘T101E számú bejelentő és változásbejelentő lapon, az említett nyilvántartásban nem szereplő egyéni vállalkozó (közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi ügyvivő, ügyvéd, szolgáltató állatorvos) a ‘T101 számú bejelentő és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személy a ‘T201 számú bejelentő és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre kötelezett jogi személy pedig a ‘T201T számú bejelentő és változásbejelentő lapon teheti meg.

Az eva hatálya alól kijelentkező adózókat eva alanyiságuk megszűnéséről levélben tájékoztatja a NAV.

Abban az esetben, ha az Eva tv-ben foglalt valamennyi feltételt teljesítő egyéni vállalkozó bejelenti, hogy az Eva tv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2019. adóévben adókötelezettségeit már nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni, vagy az egyéni vállalkozó bejelenti, hogy 2018. december 20-án nem felel meg az Eva tv-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása van, a 2019. adóévre választhatja az átalányadózást, ha megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt valamennyi feltételnek.

Az eva alanyiság megszűnése esetén, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő adózóknak lehetőségük van a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság, valamint a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választására is.

Forrás: NAV