Apport selejtezése: mi történik a jegyzett tőkével?

Kft. magánszemély tagjai 2017-ben jegyzett tőke emelése gyanánt tárgyi eszközöket apportáltak. Ezek az eszközök tönkrementek, javíthatatlanok, le szeretnék selejtezni. A selejtezés miatt csökken-e a jegyzett tőke, kell-e társasági szerződést módosítani, vagy csak ki kell vezetni a selejtezés miatt ezen eszközöket a tárgyi eszközök közül? Tartoznak-e a tagok – akik egyben ügyvezetők is – felelősséggel az apport selejtezése miatt befizetési kötelezettséggel, mivel annak értéke már nem annyi, mint az apportáláskor volt?

A tárgyi eszköz selejtezése (akkor is, ha apport volt) nem csökkenti a jegyzett tőkét. A selejtezés az eredményt csökkenti, és ha ennek következtében az negatív értékű lesz, akkor az eredménytartalékot és a saját tőkét mérsékli. Ebből következően intézkedésre akkor van szükség, ha a selejtezés következtében a saját tőke a törzstőke felére vagy a törvényben (Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – Ptk.) meghatározott minimális összeg alá csökkent.

Ha ez fennáll, akkor az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából. Az intézkedés lehet:

  • pótbefizetés előírása,
  • a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosítása (például tőkeemelés) vagy,
  • a törzstőke leszállítása,
  • mindezek hiányában a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának vagy jogutód nélküli megszüntetésének elhatározása.

Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással kapcsolatban értékkülönbözet megfizetése akkor követelhető a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltatótól, ha annak értéke az apport rendelkezésre bocsátásakor (átruházáskor) nem érte el a létesítő okiratban megjelölt értéket. Ha az apport megrongálódás, használat következtében vesztett értékéből, az nem ad okot a juttatótól térítés követelésére [Ptk. 3:189. §, 3:10. § (3) bekezdés].

 

Forrás: adozona.hu