ITM intézkedéscsomag a projektek megvalósításának segítésére

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, sok esetben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a projektek megvalósításának segítése érdekében komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki, amely átmeneti könnyített szabályozást vezet be a határidők, az indikátorok és a pénzügyi elszámolások teljesítésében, ezzel összhangban kezeli a támogatási szerződések módosításának és az ügyintézés menetét. Ezen intézkedések 2020. március 30-ától érvényesek.

Határidők teljesítésének átmeneti szabályai

 • három hónappal automatikusan meghosszabbítjuk a támogatási szerződések véghatáridejét
 • három hónappal automatikusan meghosszabbítjuk az előleg elszámolási határidőket
 • három hónappal automatikusan meghosszabbítjuk a projekt mérföldköveinek határidejét
 • a hiánypótlás teljesítésére, a tisztázó kérdés megválaszolására a jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőt állapítja meg az irányító hatóság
 • a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek teljesítésére nyitva álló határidőt a jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőben állapítja meg az irányító hatóság
 • helyszíni ellenőrzésekre nem kerül sor a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt, a veszélyhelyzet miatt elmaradt helyszíni ellenőrzéseket a
  veszélyhelyzet megszűnését követő 1 éven belül pótolni szükséges (a helyszíni ellenőrzést kiváltó digitális, vagy online módon történő ellenőrzésre sor kerülhet)
 • jogszabály által előírt engedélyezési eljáráshoz kötött cselekmények esetén (pl.: építési engedély, használatbavételi engedély) elegendő az eljárás megindításának igazolása, nem kell a jogerős engedély az érintett támogatási folyamat végrehajtásához (pl.: kifizetéshez). Természetesen ezeket a dokumentumokat a későbbiekben majd be kell nyújtani.
 • azon esetekben, ahol a veszélyhelyzet meghirdetése előtt lejárt határidő volt (pl. hiánypótlás nem került benyújtásra) nem alkalmazzuk a rendkívüli szabályokat.

 

Támogatási szerződés módosításának és teljesítésnek átmeneti szabályai
Nem kerül sor automatikusan a módosítások, bejelentések elfogadására, szükséges a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos ok-okozati viszony megléte és annak alátámasztása, de a módosítások indokolt esetben az alábbi könnyítésekkel működhetnek a veszélyhelyzet idején.

 • az Irányító Hatóságok vagy a kifizető ügynökség a biztosítékcsere vagy annak elmaradása esetén az elállást, mint szankciót csak a legszükségesebb esetben
  alkalmazzák
 • támogatási szerződések módosítása egyszerűsített módon történik (pl.: kevesebb alátámasztás, rugalmasabb átcsoportosítás)
 • ha a projekt egy vagy több, a felhívásban meghatározott, önállóan támogatható eleme már megvalósult, és önállóan is működőképes, a projekt a befejezés előtt a támogatás arányos csökkentésével lezárható
 • ha a kedvezményezetti mulasztások igazolható módon a veszélyhelyzet
  következményei, akkor a kedvezményezettre hátrányos jogkövetkezményt (pl.: elállást) nem indokolt érvényesíteni
 • ha az átalakulás vagy a projekt átruházásának indoka a veszélyhelyzet kihirdetése és az ezzel okozott hátrányos következmények enyhítése, akkor az összes releváns körülmény mérlegelése alapján indokolt, hogy a változtatást az Irányító Hatóság, kifizető ügynökség támogassa.

Indikátorok és egyéb mutatók elszámolásának átmeneti szabályaia veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a fenntartási időszak során a foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania, kivéve ahol a támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult

 • ha egy uniós indikátor a veszélyhelyzet miatt nem éri el a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, és határidő hosszabbítás sem ésszerű, a kedvezményezettel a támogatás arányos része elszámolható
 • a nem uniós elváráshoz köthető indikátorok alkalmazása eltörölhető
 • fenntartási időszakban nettó árbevétel növekedés, személyi jellegű ráfordítások növekedése, saját tőke növekedés, üzemi szintű eredmény növekedés monitoring
  mutatók elmaradása esetén a szankció mértékének meghatározásakor az Irányító Hatóság figyelembe veszi a veszélyhelyzet projektre gyakorolt hatását

Pénzügyi és elszámolási szabályok átmeneti változásaa támogatási előleg általános mértéke 25%-ról 50%-ra emelkedik azon ágazatok (pl.

 • turizmus, egyes szolgáltatási szektorok) esetén, amelyeket leginkább érint a veszélyhelyzet, összhangban a kormányzati intézkedésekben bejelentett célcsoporttal.
 • a veszélyhelyzet időtartalmára az elszámolások benyújtásához elegendő a számla, a kifizetést igazoló bankkivonat és a vállalkozói szerződés (vagy jogalap igazolás), az ebben az időszakban kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állniuk és az Irányító Hatóság, kifizető ügynökség bármikor bekérheti azokat
 • a veszélyhelyzet fennállása alatt a hitelben részesülő adós a hitelszerződésből eredő tőke-, illetve kamatfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap
 • ha egy rendezvény, workshop, stb. a koronavírus veszélyhelyzeti intézkedéseivel közvetlen összefüggésben elmarad, azt vis maior esetnek kell minősíteni, amennyiben a költségeket nem fedezi biztosítás vagy nem lehet visszafizettetni más módon
 • a beszámoló elutasítása esetén az Irányító Hatóságok mérlegelhetik a támogatás folyósításának felfüggesztését, azaz nem kötelező ezt a szankciót alkalmazni
 • irányító hatóság veszélyhelyzet ideje alatt új követelések végrehajtást nem indítja el, adók módjára történő behajtását nem kezdeményezi, biztosítékokat nem érvényesíti, a folyamatban lévő követelések végrehajtását felfüggeszti
 • az uniós szabályokkal összhangban új, átmeneti támogatás kerül kialakítása
  vállalkozásonként (főszabályként 800 ezer euró támogatás nyújtható). A mezőgazdasági és a halászati ágazat vállalkozásaira alacsonyabb keret (100 ezer és 120 ezer euró) vonatkozik. Ezt a rendkívüli keretet nem csökkenti a már igénybe vett de minimis támogatást.

Személyes, postai ügyintézés

 • postai vagy személyes úton történő ügyintézés helyett az IT rendszerben kialakított eposta szolgáltatással is teljesíthető a szükséges dokumentumok benyújtása azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően az egyes eljárásrendi cselekményeket teljesíteni kell, a vidékfejlesztési programok esetében természetesen az ügyfélkapu használata meg fennmarad.

Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási vagy könnyítési lehetőségekkel ne éljen, minden esetben a pályázó hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza. Az Irányító Hatóságok automatikusan a fenti intézkedéseknek megfelelően járnak el, kivéve, ha a kedvezményezett ezzel ellentétes tartalmú kéréséről kapnak értesítést.