A szomszédos államok állampolgárai határátlépésével kapcsolatos szabályok

A Magyarországra történő beutazásra 2020. szeptember 1-től a következő rendeletekben foglalt szabályok vonatkoznak:

 • 407/2020. (VIII.30.) Kormány rendelet – A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról
 • 408/2020. (VIII.30.) Kormány rendelet – A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
 • 33/2020. (VIII.30.) BM rendelet  – A kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról

A rendeletek teljes terjedelmükben a következő linken érhetők el: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20195.pdf

A 2020. szeptember 1-től hatályos szabályok szerint a külföldről hazatérő magyar állampolgárokra főszabály szerint 14 nap karantén vár, amelyet csak 2 negatív koronavírust-teszttel lehet elhagyni. Külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, de kivételes esetekben ezt kérelmezni lehet, ilyen esetben szintén 14 nap karanténról vagy 2 negatív koronavírustesztről rendelkezik a jogszabály. A határon ingázók legfeljebb 24 órát tölthetnek a másik ország 30 kilométeres határmenti sávjában, és külön szabályok vonatkoznak a kapcsolt vállalkozások utazóira is.

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló, szeptember 1-jétől október 1-jéig hatályos 407/2020. kormányrendelet értelmében a kormány a teljes belső határon a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja.

FRISSÍTÉS 2020.09.01:

A 195. sz. Magyar Közlönyben megjelent rendelet 5. pont 9§.-ban foglaltak szerint, amennyiben a magyar vagy külföldi állampolgár ki- és beutazása során bejelenti, hogy kapcsolt vállalkozások közötti utazás miatt érkezik határátlépésre, korlátozások nélkül (azaz 2 negatív teszt és 14 napos karantén nélkül) lépheti át a határt, feltéve, hogy a határátkelőnél nem mutat Covid tüneteket.

A belépéshez elég bemondani a kapcsolt vállalkozások közötti utazást, mint célt.
A beutazó amennyiben munkáltatói igazolással / cégvezetők és tulajdonosok esetében cégkivonattal rendelkezik, az megerősíti a beutazási engedély megadását!

Egyúttal szeretnénk jelezni, hogy a mai napon a rendelet kiegészült a Lengyel, Cseh és Szlovák állampolgárok beléptetésével kapcsolatban.
Magyar Közlöny 198. sz.
419/2020. (IX. 1.) Korm. rendelet

 

Általános rendelkezések az utazási korlátozásokról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. kormányrendelet értelmében az alábbiakat rendelte el a kormány:

 • a rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki,
 • a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve b) aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja, c) aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére, d) aki a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére.
 • a rendelet hatálya nem terjed ki
  • a teherforgalomban történő határátlépésre
  • a külföldre utazásról szóló törvény szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre
  • arra a személyre, aki a Magyarorszra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

Magyar állampolgárok hazaérkezése

 • külföldről érkező magyar állampolgár és családtagja a személyforgalomban Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Ha a fertőzés gyanúját állapítják meg, akkor az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
 • ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, az illető magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban, ha ilyennel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre,
 • a személy kérelmére engedélyezheti a járványügyi hatóság engedélyezheti a  karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton (SARS-CoV-2 PCR teszt) vegyen részt a felmentés megadása érdekében, negatív teszt esetén a karantént előíró rendelkezés alól az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

Külföldiek belépése Magyarországra

 • nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be. A belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság  kérelemre felmentést adhat.  A rendőri szerv engedélyezheti a  beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja
 • a) bírósági, hatósági eljárási cselekményen történő részvétel,
 • b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,
 • c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,
 • e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a  fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az  ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a  munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,
 • f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
 • g) hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy
 • i) egyéb méltányolható ok.

A kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be, benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is, ha a beutazásra ugyanabban az időpontban kerül sor, és a beutazás indoka azonos, úgy az  érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő, elegendő egy kérelmet benyújtani. Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be. Akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt. Negatív teszt esetén a  karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

Ingázók

 • a szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek
 • a Magyarország területén tartózkodó személy Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni,
 • a Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

Kapcsolt vállalkozások utazói

A  külföldről érkező személy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll. (2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés szerinti személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

A fentieken túl a katonai konvojokra, a versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve sporteseményeken résztvevőkre vonatkozó rendelkezések is megtalálhatól az augusztus 30-i Magyar Közlönyben.

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200830/koronavirus-megjelent-az-utazasi-korlatozasokrol-szolo-rendelet-ime-a-reszletek-446570

Az alábbiakban információkat találhatnak az egyes szomszédos országokra vonatkozó korlátozásokról, amennyiben Magyarország területére kívánnak beutazni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapokon található információk nem minden esetben a legfrissebbek, a gyakorlati intézkedésekről érdemes tájékozódni az adott határállomáson. Az egyes határállomások elérhetőségei megtalálhatók a következő linken:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-kapcsolatos-informaciok

A Rendőrség honlapján interaktív térképen megtalálhatók a környező országok határátkelőhelyeire vonatkozó részletes tájékoztatók (a legördülő listában válasszák ki az országot, a megjelenő táblázatban a határátkelőhelyre kattintva megtalálhatók a legfrissebb információk; határátkelőhelyek nyitvatartása, forgalom típusa stb.):

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=All

Ausztria

Július 27. óta Ausztriában azok a személyek, akik a koronavírus tekintetében nem veszélyzetetett országból (stabil országok listája , köztük Magyarországról) utaznak be és a lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási engedélyük Ausztriában vagy ezek országok egyikében van, úgy számukra a beutazás korlátozás nélkül lehetséges. Ezeknek a személyeknek az ellenőrzés során hitelt érdemlően bizonyítaniuk kell, hogy a beutazást megelőző 10 napban nem jártak Ausztrián és a listán szereplő országokon kívül más országban. Az Ausztriába való beutazás során a határon továbbra is van ellenőrzés.

Összefoglaló információk: https://www.advantageaustria.org/hu/oesterreich-in-hungary/news/local/Coronavirus__Situation_in_Ungarn.hu.html

Konzuli Szolgálat információk : https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ausztria

Horvátország

2020. május 28-tól az Európai Unió meghatározott tagállamai (Cseh Köztársaság, Magyarország, Osztrák Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyel Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság és Szlovák Köztársaság) állampolgárainak a Horvát Köztársaságba történő beutazáskor a továbbiakban nem kell külön igazolniuk beutazásuk célját, hanem a COVID-19 járványt megelőző feltételek mellett utazhatnak be, azonban továbbra is kötelesek betartani a horvát járványügyi előírásokat.

A beutazásakor – az esetleges, későbbi járványügyi kontaktkutatás elősegítése érdekében – rögzítik az úti célt, mobiltelefon számot és e-mail címet. A határon végzett adatgyűjtés miatt kialakuló torlódás elkerülése, a várakozási idő csökkentése érdekében, a horvát hatóságok a Horvát Köztársaságban tartózkodni szándékozó külföldi állampolgároknak javasolják, hogy adataikat előre töltsék fel az https://entercroatia.mup.hr/ honlapon keresztül. Azon utasoknak, akik az említett honlapon adataikat előre feltöltik, a határon nem kell külön várakozniuk az adatszolgáltatás miatt. Az adatok honlapon keresztül történő feltöltését követően, az utas visszaigazoló e-mail üzenetet kap, továbbá megkapja a Horvát Közegészségügyi Szolgálat útmutatóival és javaslataival kapcsolatos információkat. A fenti honlap horvát, illetve angol nyelven érhető el, azonban várhatóan rövid időn belül más nyelveken is elérhető lesz. A fent felsorolt államok állampolgárai számára a Horvát Közegészségügyi Intézet útmutatói hamarosan több nyelven is elérhetővé válnak.

A Horvátországon keresztül tranzitálóknak a horvát határrendőrség iránymutatása szerint nem kell kitölteni az adatlapot.

Akik az utazást megelőzően adataikat nem töltik fel, belépéskor külön sávban kell várakozniuk az adatszolgáltatás végett.

További információk a Konzuli Szolgálat honlapján érhetők el: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?horvatorszag

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=horv%C3%A1t+hat%C3%A1rszakasz

Románia

A magyar-román határszakaszon a hatékonyabb átkelés elősegítésére 12 határátkelő lesz nyitva, melyek a következők:

 • Pete – Csengersima: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);
 • Csalános – Vállaj: nemzetközi személyforgalom (tranzit);
 • Érmihályfalva – Nyírábrány: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);
 • Bors – Ártánd: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);
 • Gyulavarsánd – Gyula: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);
 • Tornya – Battonya: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);
 • Nagylak: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);
 • Nagylak2 – Csanádpalota autópálya-átkelő: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);
 • Nagycsanád – Kiszombor: a határon túl dolgozó munkavállalók számára is; – Kürtös – Lőkösháza: vasúti forgalom;
 • Székelyhíd – Létavértes: minden típusú forgalom számára;
 • Nagyszalonta – Méhkerék: a határon túl dolgozó munkavállalók számára is.

A nemzetközi teherforgalom számára nem vezettek be korlátozásokat, az a korábbi feltételek mellett működik továbbra is. A lehető legrövidebb időn belül működésbe helyezik a második borsi határátkelőhelyet, amelyet 2020. szeptember 4-én fognak átadni.

https://itthon.transindex.ro/?hir=61146

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz

A Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?romania

Szerbia

A fertőzöttségi szint alapján Szerbia három zónába sorolja az országokat: vörös, kék és zöld. Magyarország a zöld zónába került, így onnan érkezve nincs semmiféle beutazási korlátozás. Az ingázóknak a határ átlépéséhez érvényes úti okmányokkal kell rendelkezniük. Emellett be kell mutatniuk a lakcímet igazoló dokumentumot és a munkáltatói igazolást, földtulajdon esetén a tulajdoni lapot vagy a bérleti szerződést.

2020. 08. 14-én a szerb válságstáb meghatározta azoknak az országoknak a listáját, amelyekből érkezőknek kötelező lesz a 48 óránál nem régebbi PCR-teszt. Ezen országok: Észak-Macedónia, Horvátország, Románia és Bulgária. A döntés 2020. augusztus 15-től hatályos!

2020. augusztus 21-től, az országba történő belépés szabályainak általános feltételei nem vonatkoznak:

 • a Szerb Köztársaság állampolgáraira, akik Észak-Macedóniából, Romániából, Bulgáriából illetve Horvátországból érkeznek;
 • azon külföldi állampolgárokra, akik a Szerb Köztársaság területén tranzitálnak. (A külföldi állampolgárok tranzitálása a Szerb Köztársaság területén, belépéstől számítva 12 óránál nem lehet hosszabb időszak);
 • azon külföldi állampolgárokra, akik tranzitálás során Észak-Macedóniában, Romániában, Bulgáriában illetve Horvátországban nem tartózkodtak 12 óránál hosszabb ideig;
 • azoknak a repülőgépeknek a személyzetére, amelyek végső rendeltetési helye a Szerb Köztársaság;
 • azoknak a repülőgépeknek a személyzetére és utasaira, akik tranzitálnak a Szerb Köztársaság nemzetközi repülőterein;
 • azokra a személyekre, akik a külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek és nemzetközi szervezetek Szerb Köztársaságba akkreditált alkalmazottai, valamint családtagjaik, továbbá akik különleges személyi igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet a Külügyminisztérium illetve a Kormány Főtitkársága állított ki;
 • a 12 év alatti kiskorúakra, ha a szülő, gyám vagy más gyermeket kísérő személy negatív teszttel rendelkezik;
 • azokra a külföldi állampolgárokra, akik ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek a Szerb Köztársaságban;
 • külföldi katonai, rendőrségi és egyéb biztonsági szolgálatok tagjaira, akik a Szerb Köztársaság területén utaznak át, vagy előzetes értesítéssel a Szerb Köztársaságba érkeznek hivatalos feladatok elvégzése céljából;
 • azokra a külföldi állampolgárokra, akik nemzetközi személy-, illetve áruszállítást végeznek a Szerb Köztársaság viszonylatában vagy azon keresztül:
 • tehergépjárművek vezetőire nemzetközi közúti forgalom során. A tranzitálás a Szerb Köztársaság területén a belépéstől számítva 12 óránál nem lehet hosszabb;
 • azon teherszállító hajók személyzetére, amelyek a szerbiai kikötők egyikébe szállítanak árut, illetve a Szerb Köztársaság területén, nemzetközi folyami útvonalon a folyás irányával szemben történő tranzit hajózás esetén a Szerb Köztársaság területére történő belépéstől számítva 90 óránál nem hosszabb időre korlátozódik a tranzitálás, önjáró uszályok esetében pedig 60 óránál nem hosszabb időre. Folyásirányban a Szerb Köztársaság területére történő belépéstől számítva 72 óránál nem hosszabb időre, az önjáró uszályok esetében pedig 54 óránál nem hosszabb időre korlátozódik a tranzitálás;
 • vasúti járművek személyzetére;
 • diplomáciai úton bejelentett humanitárius szállításban résztvevő személyekre;
 • a határ menti térségekből érkező szomszédos országok állampolgáraira, akik mezőgazdasági munkát végeznek és/vagy mezőgazdasági földterülettel rendelkeznek a Szerb Köztársaság területén. (Akik mezőgazdasági munka elvégzése során a megművelt földterületen dolgozva átlépik az államhatárt, kötelesek a földtulajdonos igazolásával vagy a mezőgazdasági földterület tulajdonosának nyilatkozatával rendelkezni);
 • határ menti térségben lakó és a Szerb Köztársaság területén alkalmazott szomszédos országok állampolgáraira, akiknek a Szerb Köztársaságban levő munkáltatója foglakoztatásukat igazoló dokumentumot állított ki.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szerb+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szerbia

Szlovákia

Magyarország 2020. szeptember 1-től teljesen lezárja a szlovák-magyar határt a Medve-Vámosszabadi határátkelőnél az ingázók előtt is. Magyarország irányából szeptember 1-től csupán hat határátkelőhelyen lehet belépni Szlovákiába, ezek a következők: Rajka – Dunacsún (sztráda), Komárom – Komárom, Esztergom – Párkány (Érsekújvári járás), Parassapuszta – Ipolyság (Lévai járás), Bánréve – Sajószentkirály (Kráľ – Rimaszombati járás), Tornyosnémeti – Migléc (Milhosť – Kassa-vidéki járás).

A Magyarországon áthaladó teherforgalom (7,5 t felett, melynek célállomása nem Magyarország vagy Szlovákia) csupán három határátkelőt használhatnak: Rajka – Dunacsún (sztráda), Parassapuszta – Ipolyság (Lévai járás), Tornyosnémeti – Migléc (Milhosť – Kassa-vidéki járás). A célforgalom használhatja a többi nyitva lévő határátkelőt is a megszabott korlátozások mellett.

A magyarországi szállásukat korábban lefoglaló csehek, lengyelek és szlovákok egy – 5 napnál nem régebbi – negatív teszttel bejöhetnek Magyarországra, míg a visegrádi országokban korábban szállást foglaló magyaroknak is elég lesz egy negatív teszt a hazaérkezést követően.

https://tachometer.parameter.sk/figyelem-ejfeltol-mindenki-elott-teljesen-lezarjak-medvei-hataratkelot-komarom-es-dunacsun-marad

https://webradio.hu/hirek/koronavirus/koronavirus-szijjarto-a-lengyelek-es-a-szlovakok-is-belephetnek-az-orszagba-negativ-teszttel

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A1k+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia

Szlovénia

Magyarország felől továbbra is karanténmentes a beutazás és a tartózkodás is.

A szlovén kormány 2020. augusztus 21-től piros listára helyezte Horvátországot. Horvátország felől a Szlovéniába történő belépés csak a Magyarország felé történő tranzitálás (max. 12 óra) esetén lehetséges, további szlovéniai tartózkodás esetén – a horvátországi járványügyi helyzetre tekintettel – 14 napos hatósági karantén kötelezettség áll fenn.

A biztonságosnak minősített országok listája itt található: https://www.nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A9n+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovenia

Ukrajna

Ukrajna 2020. augusztus 28-án hajnalban lezárta határait a külföldi állampolgárok előtt szeptember 28-ig. A rendelet alapján a korlátozások nem vonatkoznak az alábbi kategóriákra:

 • Ukrán állampolgárok egyenesági rokonai;
 • Ukrajnában tartózkodási vagy érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkeznek;
 • külföldi hivatalos delegációk vezetői vagy tagjai, nemzetközi szervezetek képviselői vagy az őket kísérő személyek, akik Ukrajna Elnöke, Parlamentje, Minisztertanácsa, Elnöki Irodája, Külügyminisztere meghívására érkeznek az országba;
 • a nemzetközi humanitárius missziók munkatársai;
 • a nemzetközi áruszállításban részt vevő sofőrök és személyzet, illetve rendszeres személyszállító eszközökön dolgozó sofőrök és személyzet;
 • technikai szakemberek, akik ukrán vállalatok képviselőinek meghívására érkeznek Ukrajnába;
 • tranzit céljából lépnek be Ukrajnába, ezt igazolni tudják, s legfeljebb 48 órát tartózkodnak az országban;
 • tanulási célból érkeznek Ukrajnába;
 • Ukrajna Hadseregében való katonai szolgálat végzése céljából érkeznek Ukrajnába;
 • a kulturális élet szereplői és egy-egy fő kísérőjük, akik ukrán kulturális intézmények meghívására érkeznek;
 • a hivatalos sportversenyekre érkezők és kísérőik;
 • transzplantáció céljából őssejteket szállító személyek;
 • gyógykezelés céljából érkeznek Ukrajnába.

Minden fenti kategória esetében rendelkezni kell Covid-19 kezelést és megfigyelést fedező biztosítással, amit egy Ukrajnában képviselettel rendelkező biztosító állított ki.  Az alábbi kategóriák beléphetnek az országba és nem kell biztosítással rendelkezniük:

 • menekültként elismert vagy további segélyben részesülő személyek;
 • Ukrajnába akkreditált diplomaták, konzuli szolgálatok munkatársai és családtagjaik, Ukrajnában akkreditált nemzetközi szervezetek és missziók munkatársai és családtagjaik, illetve az Ukrajna Külügyminisztériuma meghívására érkező személyek;
 • NATO tagállamok NATO Békepartnerség program tagjai fegyveres erőinek kiképzői, akik Ukrajna Védelmi Minisztériuma meghívása alapján vesznek részt Ukrajna Fegyveres Erőinek képzésein.

A külföldiek belepésével kapcsolatos korlátozásokon túl, a piros országokból belépőket 14 nap hatóságilag ellenőrzött karanténra kötelezik a „Dij vdoma” mobil alkalmazással. A két hét karantén letöltése alól mentesülnek azon személyek, akik ezen elektronikus szolgáltatás telepítése mellett vállalják, hogy az Ukrán Közegészségügyi Központ által akkreditált magán laborok valamelyikében (https://phc.org.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyacii-dlya-osib-scho-peretnuli-derzhavniy-kordon) PCR tesztnek vetik alá magukat. Negatív eredmény esetén a laboratórium értesíti  a központot, és az érintett személy üzenetet kap a telepített alkalmazáson keresztül, hogy a továbbiakban mentesül a karantén előírások betartása alól. Negatív teszt eredményként elfogadják a belépés előtt kevesebb, mint 48 órával kiadott külföldi laboratóriumi eredményt is.

Az Egészségügyi Minisztérium által legutóbb közzétett lista szerint Magyarországot zöld zónának minősítették. A listát hetente bírálják felül.

Az aktuális besorolás az alábbi linken érhető el: https://moz.gov.ua/article/news/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=ukr%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz

A Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajna