Békéltető testületi pályázati felhívás

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)  21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testületnél békéltető testületi tag tisztség betöltésére. 

A jogviszony időtartama:

határozott idő, 2022. december 31-jétől

Foglalkoztatás jellege:

megbízási szerződés

A munkavégzés helye:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.)

Ellátandó feladatok:

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén.

A békéltető testületi tag feladata:

  • a személyes meghallgatáshoz kapcsolódóan felkészülés a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a meghallgatásra,
  • a személyes meghallgatáson eljáró tanácstagként történő részvétel,
  • az eljáró tanács elnökeként a személyes meghallgatás vezetése és a meghozott döntés írásba foglalása.

Illetmény és juttatások:

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet az irányadó.

 Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet
  • felsőfokú végzettség
  • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

 Elvárt kompetenciák:

megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

  • szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
  • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolata,
  • az Fgytv. 22. § (4) bekezdése a) pontja szerinti hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: hatósági bizonyítvány) vagy az annak igénylését tanúsító igazolást (részletes tájékoztatás ügyfélkapu használata esetén a https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ErkolcsiKerelemInditasa.xhtml, valamint a http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/58/OKMIR00097 hivatkozáson érhető el);
  • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, vagy az adatszolgáltatás igénylését tanúsító igazolást (részletes tájékoztatás https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el; kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól);
  • a csatolt nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul: Adatkezelési nyilatkozat.

 Szükséges nyelvtudás:

előny az angol nyelvtudás

 A tisztség betöltésének időpontja:

2021. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. december 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt elektronikus úton a e-mail címre lehet benyújtani.

 

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Laczkóné dr. Csécsi Ildikó a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara jogi referense nyújt, a 06-72/507-165 telefonszámon és a  e-mail címen.