A régió fejlődéséért együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával

Baranya megye és a régió gazdasági, társadalmi fejlődése a XXI. században a tudásintenzív gazdaságon alapul. Ahhoz, hogy a digitális tudáson, az új technológiákon alapuló versenyképes szolgáltatások és termelőtevékenység kifejlődhessen Pécsett, Baranya megyében és a Dél-Dunántúlon, a helyi iparnak be kell kapcsolódnia a negyedik ipari forradalom technológiai fejlődési hullámába. Ehhez elengedhetetlen az egyetemi tudásbázis közös fejlesztése, az ipari forradalom technológiai kihívásait megoldó szakmunkások, technológusok, mérnökök, kutatók növekvő számú képzése és alkalmazása. Többek között ez is a célja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK), valamint a Pécsi Tudományegyetem (PTE) között 2022. március 2-án kötött együttműködési megállapodásnak, amely hosszú távon a régió életminőségének javítását, a prosperáló helyi gazdaság és társadalom létrehozását szolgálja.

Dr. Síkfői Tamás, a PBKIK elnöke: Növekedjen az egyetemek gazdaságba való beágyazottsága

A világban nemcsak színvonalban, hanem funkcióikban is jelentősen eltérnek az egyetemek. A hazai finanszírozási modellben a magyar egyetemek sokáig elefántcsonttoronyban éltek, szinte semmilyen motivációjuk sem volt a tekintetben, hogy megfeleljenek valódi piacuknak. Így nagyon hosszú ideig nem a munkaerőpiac kihívásaira, az új, műszaki, tudományos trendek irányaira képeztek, hanem a legtöbb fejkvótát célozva minél egyszerűbb tömegképzéseket indítottak. Az egyetemek többsége az innováció és a kutatás, fejlesztés terén sem akart megfelelni a piaci igényeknek. Még jól emlékszem egy tudománynapi ünnepségre az akadémián, amikor a jelenlévő nagy vállalkozások teljes megdöbbenésére a regionális akadémiai bizottság elnöke azt fejtegette, a tudománynak semmilyen köze sincs a gazdasághoz, és ez így is van rendjén. Eközben pl. az amerikai egyetemek gazdaságba való beágyazottsága igen nagy mértékű, hatalmas bevételekhez jutnak vállalati megrendelések kapcsán, és a jövőjük nagyban függ attól, a piac miként értékeli az általuk képzett szakembergárdát. Az egyetemi modellválás elvileg ezt a hatalmas fordulatot hivatott megalapozni, hogy sikerül-e a mostani módszerekkel, még kérdéses.

Mindenesetre a pécsi egyetemen is már láthatók azok a halvány jelek, hogy megpróbálnak kapcsolatot teremteni a helyi gazdasággal is. De az egyetemi vezetők jól tudják, a valós átalakuláshoz igen nagy belső ellenállás leküzdése árán hosszú, rögös út vezet. Arról is szót kell ejtenünk, a térség felemelkedését szolgáló egyetemi-gazdasági közeledésben bizony a helyi vállalkozások többségének is fel kell nőnie a feladathoz. A legtöbb vállalkozás igen halovány innovációs folyamatokkal rendelkezik, a K+F tevékenységről már nem is beszélve. Van mit tennünk közösen, de innen szép nyerni.

 

Rabb Szabolcs, a PBKIK főtitkára: Legyünk őszinték!

Közös érdekünk, hogy a pécsi egyetem szolgálja a közvetlen és tágabb értelemben vett környezetét. Kamaránk számára a gazdaság a fókusz, így a vállalkozások és a kamara céljai között is elsődleges prioritással szerepel a PTE mint a helyi gazdasággal szorosan együttműködő, a gazdaság számára értékes fiatalokat képző tudásközpont.

A megváltozó gazdasági-kutatási és finanszírozási környezetben olyan stratégiai együttműködésre van szükség, amely kompetitív módon hangolja össze az erőforrások és kompetenciák rendszerét. Hosszú távon mind a helyi gazdaság, mind a gazdaság, mind az egyetem érdeke, hogy folyamatos együttműködésben meginduljanak a közös fejlesztések, közös kutatások, képzésfejlesztések, az egyetemi hallgatók és oktatók minőségi értékelése mellett azok ösztönzése is.

Az érdekek halmaza sok ponton metszi egymást:

A helyi kkv-k érdeke:

 • A fejlesztéseiket megalapozó kutatási kapacitások (soft és hard elemek is) elérhetősége.
 • A fejlesztéseikhez szükséges szakképzett munkaerő, mérnöki/kutatói kapacitás megléte. Kiemelten fontos a mérnökképzés fejlesztése, új szellemű kutatók egyetemre történő „vonzása”.
 • Az iparjogvédelem, mérnöki tanácsadás, innováció-menedzsment területén támogató, a fejlesztéseiket hatékonyan segítő, fizikálisan is könnyen elérhető szakértőrendszer.

A PTE érdeke:

 • Hatékony innovációs szolgáltatások, innovációs kooperációk – a gazdasági igényekre építve.
 • Nyílt, prekompetitív és társadalmi innovációs együttműködések felkarolása.
 • EU-s és nemzetközi pályázatokon, illetve kezdeményezésekben való hatékony részvétel.
 • K+F iránti középvállalati igény megteremtése.
 • Magas tudástartalmú nagyvállalati munkahelyek, intenzív helyi tudáskapcsolatokkal.
 • Egyre innovatívabb, diverzifikálódó beszállító kkv-k.
 • Innovációk dinamizálása a helyi ipar igényeinek megfelelően.
 • Fiatalokat ösztönző K+F támogatási rendszer.

A vállalkozások elvárásait a versenyképes együttműködés érdekében a következő szempontok alapján tudjuk összefoglalni:

 1. A tudásközpont számára elsődleges feladat a helyi gazdasággal és iparral kapcsolatos tudás megszerzése, a releváns cégek megismerése, a kkv-kompetenciák feltérképezése és azonosítása. A piaci fejlesztési célok és lehetőségek megismerése.
 2. A helyi vállalkozások tervezett fejlesztéseit rendszeresen meg kell jeleníteni és be kell mutatni a tudásközpont részére.
 3. Kutatói érdek megteremtése.
 4. Mérnök- és természettudományi képzés fejlesztése.
 5. Fiatal kutatók fórumának megteremtése.
 6. Kutatói portfóliók készítése, a piaccal történő összelinkelése.
 7. Egyablakos rendszer kialakítása, amely a cégek számára lehetővé teszi a gyors/hatékony/minőségi projektindítást.
 8. A kreativitás és az együttműködés szempontjai mentén az ipari-kutatói együttműködés kölcsönös előnyeinek kiaknázása, az ipari szféra innovációs kultúrájának, az egyetemi szféra menedzsment- és stratégiai attitűdjének fejlesztése. A közös interakciók számának radikális növelése.

A célkitűzések érték- és igényrendszerét a következő oldalon található ábrák segítségével mutatjuk be, különösebb magyarázat nélkül.

Motivációk

A motivációs rendszer elemzése és a meghatározott tényezők mentén a rendszerfejlesztés gyors és hatékony megoldásokat eredményez. A motivációk fejlesztési területként jelennek meg az egyetem–ipar–kamara–város tekintetében is.

Az egyetem és a kutatók

Az ipar és a kkv-k motivációja

 

 

PTE: Minél hatékonyabb választ tudjunk adni a térség szereplői, különösen a kkv-k felől megfogalmazódó igényekre

 

A PTE és a PBKIK, illetve az általa képviselt vállalkozások eddig is számos területen összekapcsolódtak, közös kutatások, pályázatok, innovációk valósultak meg. Miért volt fontos az egyetem számára, hogy írásban is kinyilvánítsák ezt az együttműködést? – tettük fel a kérdést Decsi Istvánnak, a Pécsi Tudományegyetem kancellárjának.

– Kétségtelenül igaz és a magunk részéről üdvözöljük is, hogy egyetemünk számos ponton kapcsolódik a térség vállalkozásaihoz, ahol a kamara több alkalommal kovásza volt az együttműködések elindításának. A kapcsolatok területei a kutatás-fejlesztés és innovációtól egészen a képzési tartalmakig széles tárgykört ölelnek fel, ezért is éreztük szükségesnek, hogy koordinált mederbe tereljük a sokféle formában testet öltő közös gondolatokat, hogy minél hatékonyabb választ tudjunk adni a térség szereplői, és különösen a kkv-k felől megfogalmazódó igényekre – fejtette ki Decsi István.

– Mi az előnye, a nyeresége az egyetem számára az intézmény és a kamara által kötött együttműködési megállapodásnak?

– Az egyetem részéről azt reméljük, hogy a 10 karunk tevékenységét olyan vállalkozásoknak is be tudjuk mutatni, akiket eddig még nem sikerült megszólítanunk. Mindannyian tudjuk, érezzük, hogy a megye jövőbeli ereje és teljesítőképessége az itt maradó, itt munkát vállaló és családot alapító fiatalokon múlik, ők hatalmas értéket jelentenek a térségünk számára. Úgy a kamara, mint az egyetem részéről közös feladatunk és felelősségünk, hogy ezt a célt szem előtt tartva már az alapfokú oktatástól kezdve az egyetemen át egészen a munkavállalásig mutassuk meg a fiatalok számára, hogy a régiónkban is van perspektíva, vannak kimagaslóan innovatív családi vállalkozások és nagyfoglalkoztatók is, akikre érdemes építeni. Ebben mindkét félnek vannak feladatai.

– Melyek a fő vállalások, amelyeket a PTE tett és mit várnak a megyei gazdaságot képviselő testülettől?

– Az együttműködési megállapodás számos konkrét beavatkozási elemet tartalmaz. Ennek keretében egyetemünk vállalta egy minősített, szakmai gyakorlati helyeket biztosító vállalati kapacitásokra épülő adatbázis kialakítását. Emellett további cél a hallgatóknak szóló foglalkoztatási platform kialakítása és gondozása, amelyen a PTE alumnik képzettségük szerint ismerhetik meg a helyi álláslehetőségeket.

A kamarával közösen hamarosan kialakítunk egy KKV Innovációs Központot, mely tájékoztatást és támogatási keretet nyújt a térségben letelepülni szándékozó vagy már letelepült vállalkozásoknak, elősegíti ezek szakmai fejlődését, termelékenységét, hazai és nemzetközi ipari, kereskedelmi, K+F+I és állami kapcsolataik fejlesztését. A kamarától elsősorban abban várunk támogatást, hogy segítse a vállalati kör hatékony elérését információkkal, módszertani támogatással, hálózatfejlesztéssel.

– A helyi, megyei gazdaság, a térség fejlődése szempontjából roppant fontos, hogy a kor igényeinek megfelelően képzett, magas szaktudású munkaerő áramoljon ki az egyetemről, és ennek egy része helyben találjon munkát. Miként egyeztethető össze a kereslet és a kínálat, van-e erre törekvés, piaci szereplővel megvalósult program? – ezt a kérdést már Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora felé intéztük.

– Számos ilyen program létezik már az egyetemen. Példának okáért ide sorolható Pécs város egyik legnagyobb foglakoztatójával, a Körber Hungária Kft.-vel közös Körber Technológiák Külső Tanszék vagy a Deutsche Telekom IT Solutions Külső Tanszék kialakítása, melyek a Műszaki és Informatikai Kar keretei között működnek. A duális képzés keretében elsősorban a Műszaki és Informatikai Kar számos térségi foglalkoztató partnere, ahogyan a kar a kötelező szakmai gyakorlatok kapcsán is igen széles vállalati körrel működik együtt. Hogy dinamikusan keressük a piac igényeire adható releváns válaszokat igazolja, hogy a kamarával kötött együttműködési megállapodás keretében a két szervezet közösen tesz egy egyetemi-gazdasági oktatói ösztöndíjrendszer kialakítása érdekében, valamint megvizsgáljuk és szakmailag irányítjuk egy, az egyetem képzési portfóliója alapján releváns piaci szereplők igényeire alapuló és piaci szereplők által biztosított egyetemi hallgatói ösztöndíjrendszer kialakításának és működtetésének lehetőségét.

– A folyamatos szakmai továbbképzés ma már fontos elvárás a munkaerőt érintően. Sokszor elég egy rövid ciklusú képzés az ismeretek felfrissítésére, fejlesztésére. Az egyetem indít-e ilyen képzéseket? Ha nem, mi a feltétele az oktatási portfólió bővítésének?

– Rövid ciklusú képzéseinkben egyetemünk szinte minden kara érintett. Ezek jellemzően 2–4 féléves szakirányú továbbképzéseket jelentenek. A vállalatok számára is releváns példaként említhető a Közgazdaságtudományi Karon elérhető business coach és fintech szakközgazdász szakirányú továbbképzés, amely mellett elindult a management tréner szakirányú továbbképzésünk is. Új elemként jelent meg a vállalatértékelés és az üzleti szolgáltatások (SSC) témakörét érintő továbbképzésünk. A kar a szakirányú képzések mellett tréningeket, workshopokat is hirdet. De ide sorolhatók a Műszaki és Informatikai Kar alkalmazott mechatronikai szakember- és szakmérnökképzései, ahogyan az újkeletű atomerőművi üzemeltetési szakember- és szakmérnökképzésünk is. Az érdeklődők egyetemünk honlapján részletesen tájékozódhatnak a lehetőségekről.

– A megállapodás egyik fontos eleme az innovációs tevékenységben való kapcsolódás erősítése a gazdasági szereplők és az egyetem között. Már eddig is számos kiváló példa támasztja alá a K+F+I területen a helyi gazdasági szereplők és az egyetem együttműködését. A megállapodás milyen új lehetőségeket hoz ebbe a kapcsolatba?

– A PTE vállalta, hogy kialakít és a PBKIK tagjainak rendelkezésére bocsájt egy nyilvántartást, amely tartalmazza a PTE kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitásait, a kapcsolódó kompetenciákat, valamint a kialakítás alatt álló core facility (nagy értékű műszerpark és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások kiajánlása) nyújtotta lehetőségeket. Bízunk abban, hogy a vállalatok ezen keresztül is megismerhetik a PTE által kínált lehetőségeket és mindez olyan kollaborációknak adhat teret, mely tovább erősíti a már működő egyetemközpontú innovációs ökoszisztémánkat. Célunk, hogy a baranyai vállalkozásokkal szoros együttműködésben tegyünk a régió fejlesztéséért közös K+F+I projektek generálásával, az egyetemi tudásbázis és kutatási kapacitások elérhetővé tételével – emelte ki válaszában Miseta Attila.