A Belügyminisztérium hírlevele vállalkozásoknak II.

A Belügyminisztérium hírlevelek segítségével kívánja felhívni a vállalkozók figyelmét a korrupcióellenes viselkedésre.

4. Hírlevél

Megvesztegetés elleni szabályok az üzleti életben

Az üzleti élet szereplői körében is egyre inkább elterjedt, hogy a feddhetetlenség és az etikus magatartás iránti elkötelezettségüket belső szabályzóban (pl. Korrupció elleni szabályzat; Visszaélés elleni szabályzat stb.) rögzítik, amelynek hatálya kiterjed, mind a munkatársakra, mind a céggel/vállalattal kapcsolatban álló partnerekre.

Ezek a belső szabályzók elsősorban a Btk. 209-300.§-ai https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200100.TV rendelkezéseinek figyelembevételével kerülnek elkészítésre, illetve megfelelnek az Egyesült Királyság UK Bribery Act 2010 megvesztegetés elleni törvényének http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents és az ENSZ Globális Megállapodás 10. irányelvének https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.

Miért fontos, hogy a vállalatok rendelkezzenek ilyen jellegű szabályzóval?

A vállalat jó hírnevének megőrzése érdekében;

A gazdasági és társadalmi károk csökkentése, elkerülése végett;

A vállalati kockázatok minimalizálása miatt;

A tisztább üzleti környezet növelése eredményeképp;

A vállalati kultúra fejlődése végett;

A vállalat hitelességének növekedése szempontjából;

A piaci kapcsolatok és munkavállalói elkötelezettségek pozitív hatása miatt

és nem utolsó sorban azért, hogy segítsen a dolgozóknak követni a vállalat értékeit és a korrupcióellenességgel kapcsolatos hivatalos szabályait.

A témában érdekes cikkeket az alábbi linkre kattintva olvashat http://korrupciomegelozes.kormany.hu/kereso#category=all&search=megveszteget%C3%A9s

 

5. Hírlevél

 Környezettudatos vállalatirányítás (Környezetvédelem)

A környezettudatos vállalatirányítás egy olyan pozitív magatartásforma, egy etikus üzleti magatartás, amely során a vállalat vezetése odafigyel arra, hogy a vállalat produktumai (szolgáltatások, termékek, tevékenységek) ne legyenek sem az emberek egészségére káros hatással, sem a munkahelyi, települési és természeti környezetet ne veszélyeztessék. Annak érdekében, hogy a következő generációk számára is fenn tudjuk tartani a megfelelő életfeltételeket, a gazdasági és társadalmi élet minden egyes szereplőjének törekednie kell a környezettudatos szemlélet és elsajátítására és alkalmazására.

A gazdasági társaságok részére nagyon sok környezetvédelmi előírás vonatkozik, amely alól a kis cégek sem kivételek. A kisvállalkozásokra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a nagycégekre, csupán környezetvédelmi szakember hiányában nehezebb lehet megfelelniük ezeknek.

A környezet védelmének általános szabályairól itt olvashat https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.TV&goto=-1

A környezetvédelmével kapcsolatos további szabályozásokról, a teljesség igénye nélkül, az alábbi linkekre kattintva tájékozódhat

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200217.TV

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200410.KOR

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700078.KOR

http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/jogszabalyok/kv/0300100.htm

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500057.TV

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100021.KOR&txtreferer=99500053.TV

A vállalatok környezettudatos elkötelezettségét, működését tanúsítvány(ok) igazolják. Ilyen a világszerte alkalmazott ISO 14001, illetve az Európai Unió Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszere az EMAS.

Az Európai Uniós környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelésről bővebben itt olvashat https://europa.eu/european-union/business/environment-rules_hu

A szabványkövetelményeknek történő megfeleléssel

a szervezet hatékonysága, eredményessége növekszik;

a szervezet működése átláthatóbb lesz, illetve

a felelősségi és hatásköri viszonyok egyértelműbbé válnak.

Korrupciómegelőzési témában az üzleti életet érintően további érdekességeket találhat az alábbi linkre kattintva

http://korrupciomegelozes.kormany.hu/kereso#category=all&search=%C3%BCzleti+%C3%A9let

 

6. Hírlevél

Közérdekű bejelentések anonim kezelése

A közérdekű bejelentések – alapvető jogok biztosa általi – intézését a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, valamint az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény szabályozza.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A bejelentés javaslatot is tartalmazhat. A közérdekű bejelentések tárgya rendkívül szerteágazó lehet, így például a környezetszennyezéstől kezdődően, az adózás területen át a korrupcióig, szinte minden területet magában foglalhat.

A közérdekű bejelentések anonim jellegének biztosítása érdekében jött létre a közérdekű bejelentések megtételére szolgáló elektronikus rendszer.

A rendszer az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának (AJBH) honlapján (https://www.ajbh.hu) érhető el. Lehetőséget biztosít az ügyfélkapu igénybevételével, illetve az e nélkül történő közérdekű bejelentés megtételére. A bejelentést és annak mellékleteit – kérelem esetén mindezek anonim kivonatát – az AJBH továbbítja az annak vizsgálatára hatáskörrel rendelkező szervhez (eljáró szerv), amelynek 30 napja van a bejelentés vizsgálatára.

A rendszer által automatikusan generált – betű és számkombináció alapú – ügyazonosító és a bejelentéskor – a bejelentő által – megadott jelszó használatával tudja a bejelentő ügye állását követni. A vizsgálat eredményéről szóló tájékoztatás a fent említett azonosítók használata mellett a honlapon ismerhető meg, illetve kérés esetén a biztos levélben is megküldi azt.

A bejelentőnek lehetősége van arra is, hogy az eljáró szerv által, a közérdekű bejelentés kivizsgálása érdekében lefolytatott eljárás felülvizsgálatát kérje, ha a vizsgálat eredményével nem ért egyet, álláspontja szerint az eljáró szerv a közérdekű bejelentést nem vizsgálta ki teljeskörűen, illetve az eljárásra jogosult szerv a bejelentést megalapozatlannak nyilvánítja. A felülvizsgálat során a biztos azt vizsgálhatja, hogy a bejelentés kapcsán a hatóság megtett-e mindent szükséges lépést, az előírt határidőket betartotta-e, továbbá, hogy eljárása során az alapvető jogokkal összefüggő visszásság megállapítható-e.

 

A témában további érdekességeket olvashat az alábbi linkre kattintva  http://korrupciomegelozes.kormany.hu/kereso#category=all&search=k%C3%B6z%C3%A9rdek%C5%B1+bejelent%C3%A9s

 

7. Hírlevél

GDPR az üzleti célcsoport szemszögéből

Kikre vonatkozik?

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet/General Data Protection Regulation) az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó rendelete, amely az EGT területén tartózkodó természetes személyek személyes adatait védi és rendelkezik a tagállamok közötti szabad információáramlásról.

Ha a kis- vagy középvállalkozás adatkezelési (adatfeldolgozói) tevékenysége a rendelet hatálya alá tartozik, akkor rá is alkalmazni kell a GDPR-t. Gyakorlatilag a pék, a kisbolt, az egyszemélyes gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó és a webáruházak adatkezelésének is meg kell felelnie a GDPR szabályainak.

Bővebben erről itt olvashat: https://www.naih.hu/files/NAIH-2018-2519-2-K.pdf

Természetes személy (nem cég vagy egyéni vállalkozó) szerződő partner, illetve a természetes személy kapcsolattartó adatai lehetnek elsősorban személyes adatok egy munkavállalót nem foglalkoztató vállalkozásnál.

Mi a teendő?

Az adatkezelőknek (adatfeldolgozónak) át kell tekinteniük a jelenlegi adatkezelésük GDPR-nak való megfelelését. Adatleltárt szükséges készíteniük: milyen jogalapja van az adatkezelésüknek, megfelelő-e az érintettek tájékoztatása, adatminimalizálás bekövetkezik-e, kezel-e olyan adatot, melyre nincs feltétlenül szüksége, illetve az IT biztonságtechnikai oldalt is ellenőrizniük szükséges.

Erről bővebben: https://www.naih.hu/files/NAIH-2018-2068-2-K.pdf

Adatkezelésükről pontos, számonkérhető nyilvántartást szükséges vezetniük.

Erről bővebben: https://www.naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html

https://www.naih.hu/files/WP29-nyilvantartasi_kot_elteres-2018-05-31.pdf

Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat elkészítéséről itt olvashat:

Erről bővebben: https://www.naih.hu/files/NAIH-2018-2162-2-K.pdf

Adatvédelmi tisztviselő szükségessége:

Erről bővebben: https://www.naih.hu/files/Iranymutatas-az-adatvedelmi-tisztvisel-kkel-kapcsolatban.pdf                https://www.naih.hu/files/NAIH-2018-0731-2-V.pdf

Az adatkezelés vonatkozásában adatvédelmi hatásvizsgálat végezhető

Erről bővebben: https://www.naih.hu/adatvedelmi-hatasvizsgalati-szoftver.html

Adatvédelmi incidens bejelentése:

Erről bővebben: https://www.naih.hu/files/wp250rev01_hu.pdf

További kérdéseire választ találhat az alábbi linkeken:

Erről bővebben: https://www.naih.hu/az-adatvedelmi-reformmal-kapcsolatos-allasfoglalasok.html

További információért látogasson el a www.korrupciomegelozes.kormany.hu oldalra.