Foglalkozási napló vezetése a nyári gyakorlatok alatt is

2016. május 31.

Minden, akár tanulószerződéssel, akár együttműködési megállapodással gyakorlati képzést folytató szervezet köteles a tanulók gyakorlati képzéséről foglalkozási naplót vezetni.

Minden, akár tanulószerződéssel, akár együttműködési megállapodással gyakorlati képzést folytató szervezet köteles a tanulók gyakorlati képzéséről foglalkozási naplót vezetni.

Tanulószerződéssel tanulókat foglalkoztató gyakorlati képzők számára a vonatkozó cikkünkben pontos útmutatást adunk arra vonatkozóan, hogy mely képzéstípusok esetén, milyen foglalkozási naplót alkalmazhatnak a gyakorlatok dokumentálására, a tanulók értékelésére, munkájuk, mulasztásaik, pótlásaik követésére.

A szakképzési kerettantervek az utolsó fejezetükben szabályozzák az összefüggő nyári szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos tudnivalókat, az elvégzendő tantárgyakat és azokon belül a gyakorolandó témaköröket. A gyakorlati képzőknek ezeket az előírásokat kell figyelembe venniük az összefüggő nyári gyakorlatok tervezéséhez, lefolytatásához és dokumentálásához.

Összefüggő nyári szakmai gyakorlat tanulószerződéssel új szakiskolai tanulók esetén

Az első szakképzési évfolyamos, idén szintvizsgázott 9-es és a két évfolyamos képzésben résztvevő 11-es szakiskolai tanulók először kerülnek ki gazdálkodókhoz és az összefüggő nyári szakmai gyakorlattal kezdik meg gyakorlati képzésüket a képzőhelyeken. Ezen tanulók összefüggő nyári szakmai gyakorlatának dokumentálására javasoljuk a Foglalkozási napló minta szakképzési évfolyamos nyári gyakorlathoz elnevezésű dokumentumot képzőink számára.

 

Összefüggő nyári szakmai gyakorlat együttműködési megállapodással

 

a, ágazati szakközépiskolai képzés
Az ágazati szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulók a 9. évfolyamot követően 70 óra (2 hét), a 10. évfolyamot követően 105 óra (3 hét) és a 11. évfolyamot követően 140 óra (4 hét) összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell, hogy részt vegyenek. Ezen tanulók összefüggő nyári szakmai gyakorlatának dokumentálására javasoljuk a Foglalkozási napló minta ágazati szakközépiskolai nyári gyakorlathoz elnevezésű dokumentumot képzőink számára.

 

b, szakképzési évfolyamos szakközépiskolai képzés
A kifutó rendszerben, idén utoljára a 12-es, valamint a két éves, érettségire épülő szakközépiskolai szakképzésben részt vevő 13-os tanulók összefüggő nyári szakmai gyakorlatának dokumentálására javasoljuk a Foglalkozási napló minta szakképzési évfolyamos nyári gyakorlathoz elnevezésű dokumentumot képzőink számára.

A szakképzési törvény 41. §-ának szabályozásai szerint:

 

A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt, a tanuló értékelését és a tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzés során.

A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási naplót nem tudja bemutatni, a szakképző iskola értesíti a gazdasági kamarát, amely az értesítés alapján soron kívül ellenőrzi a gyakorlati képzést folytató szervezetnél a foglalkozási napló vezetésére vonatkozó előírások betartását.

Azzal a gyakorlati képzést folytató szervezettel szemben, aki a foglalkozási napló vezetését a területileg illetékes gazdasági kamara felszólítása ellenére ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara a szakképzési törvény a 61. §-ában foglaltak szerint bírságot szab ki.

Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási napló vezetését a bírság kiszabását követően ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést folytató szervezetet három évre eltiltja a gyakorlati képzés folytatásától.

Fontos! Ha a tanuló a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de

 

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy
b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta,

és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete dönt.

További kérdéseikkel kapcsolatban keressék szakképzési osztályunk munkatársait!

Segédletek a foglalkozási napló vezetéséhez

Tudnivalók az együttműködési megállapodásról