EEN Privacy Policy

Enterprise Europe Network

 

Data controller organization                    Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya

Representative of the data controller:     Szabolcs Rabb

Position:                                                  secretary general

E-mail:                                                    

Phone:                                                     +3672507148

Website:                                                  www.pbkik.hu

Location:                                                 Hungary -7625 Pécs, Majorossy Imre Str. 36.

Tax number:                                          18304433-2-02

 

Data protection officers

Name                                                       Krisztina Pohli

E-mail                                                     

Phone                                                      +3672507187

Name                                                       Ildikó Laczkóné Dr. Csécsi

E-mail                                                     

Phone                                                      +3672507165

 

Project                                                    Enterprise Europe Network 101075084 — HCE

Responsible for the project                 Gergely Császár

E-mail                                                     

Phone                                                      +3672507186

 

Legal background

The data processing of the Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya in connection with the above-mentioned project is governed by the following legislation:

 • Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and Freedom of Information
 • REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

 

Scope of personal data processing

Client name, contact details (phone number, email address, etc.), signature on attendance sheets, photos, video and audio recordings at events.

Purpose of data processing

Supporting the use of the service, confirming attendance at events, maintaining contact.

 

Legal basis

Public task

„Processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the data controller”. (NAIH)

 

Period

Personal data will be stored for 5 years after the closure of the project, after which they will be deleted from the system.

 

Access to data:

Only the persons responsible for the project are entitled to access your personal data, with the exception of requests from public authorities.

 

Data security measures

The data provided to the Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya is partly stored on servers managed and owned by the Chamber, and partly we use cloud services from the following providers:

 • Zetron Kft. (7754 Bóly, Rózsa utca 30.)

The Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya takes appropriate measures to ensure that your personal data is protected against, among other things, unauthorised access or unauthorised alteration.

 

Your rights regarding data processing
 • right of access
 • right to rectification
 • right to erasure
 • right to restriction of processing
 • obligation to notify the rectification or erasure of personal data or the restriction of processing
 • right to data portability
 • right to object

 

Remedies for data processing

 You can lodge a complaint with the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (hereinafter: the Authority) to initiate an investigation on the grounds that you have suffered, or are at imminent risk of suffering, a breach of rights in relation to the exercise of your rights concerning the processing of personal data. The Authority will only investigate complaints if you have already contacted Chamber of Commerce and Industry the Pécs-Baranya before submitting your complaint to the Authority in relation to the exercise of your rights as set out in this notice.

 

Contact of the Authority: https://www.naih.hu/


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő megnevezése              Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Adatkezelő képviselője:                Rabb Szabolcs

Pozíció:                                          Főtitkár

E-mail címe:                                 

Telefonszáma:                               +36 72/ 507-148

Honlapja:                                       www.pbkik.hu

Székhelye:                                     7625 Pécs Majorossy Imre utca 36.

Adószáma:                                   18304433-2-02

 

Adatvédelmi tisztviselők

Adatvédelmi tisztviselő neve        Pohli Krisztina

E-mail címe:                                

Telefonszáma:                               +36 72/ 507-149

Adatvédelmi tisztviselő neve        Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó

E-mail címe:                                 

Telefonszáma:                               +36 72/ 507-165

 

Projekt megnevezése                   Enterprise Europe Network 101075084 — HCE

Projekt felelőse                              Császár Gergely

Telefonszáma:                               +36 72/507-186

E-mail címe:                                 

 

Jogszabályi háttér

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara fent megnevezett projekttel kapcsolatos adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CXII. törvény.
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A kezelt személyes adatok köre

Ügyfél neve, kapcsolattartási adatai (telefonszám, email cím stb.), jelenléti íveken aláírás, rendezvényeken fotó, videó és hangfelvétel.

 

Az adatkezelés célja

A szolgáltatás igénybevételének támogatása, a rendezvényeken a részvétel igazolása, kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Közérdekű adatkezelés / közhatalom gyakorlása

„Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges”.  (NAIH)

 

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat a projekt zárását követő 5 évig tároljuk, azután törlése kerülnek a rendszerből.

 

Az adatokhoz való hozzáférés:

A személyes adatait csak a projektért felelős személyek jogosultak megismerni, kivétel ez alól a hatósági megkeresés.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara számára megadott adatait részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja, részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:

 • Zetron Kft. (7754 Bóly, Rózsa utca 30.)

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 • hozzáférés joga
 • a helyesbítés joga
 • a törléshez való joga
 • az adat kezelésének korlátozásához való joga
 • a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • az adathordozhatósághoz való joga
 • tiltakozáshoz való joga.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 

A Hatóság elérhetősége: https://www.naih.hu/