Az ingyenes termékátadások, ingyenes szolgáltatásnyújtások adózási szempontú megítélése

A koronavírus-járvány miatt 2020. március 11-én a Kormány rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett az ország teljes területére. Erre tekintettel az ingyenes juttatások minősítésével összefüggően az adójogszabályokon túl alkalmazandóvá válnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.törvény (a továbbiakban: Stab. tv.) 28/A. §-ában foglalt rendelkezések is.

A termékátadás, szolgáltatás akkor tartozik a Stab. tv. 28/A. §-ának hatálya alá, ha arra:

 • a katasztrófahelyzet/veszélyhelyzet időtartama alatt,
 • a katasztrófahelyzet/veszélyhelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából,
 • a katasztrófahelyzetben/veszélyhelyzetben lévők számára, ingyenesen kerül sor. A termékátadásnak, szolgáltatásnak a veszélyhelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából kell megvalósulni,
 • vagyis a juttatásnak közvetlenül olyan hatást kell céloznia, ami a veszélyhelyzet következményeinek elhárítását, mérséklését eredményezi.

Személyi jövedelemadó tekintetében

 • Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány kapcsán az adózók számos módon nyújtanak segítséget magánszemélyeknek (például egészségügyi dolgozóknak ingyenes fertőtlenítő szerek, diákoknak eszközök).
 • Ha például egy kiskereskedelmi üzletet üzemeltető munkáltató kötelezővé teszi az alkalmazottaknak a maszk vagy egyéb védőfelszerelés viselését, hogy megelőzze a fertőzés terjedését, és ezt ingyen biztosítja részükre,akkor ezen juttatásra tekintettel a munkavállalóknak az Szja tv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja alapján az adott járványügyi helyzetben nem keletkezik adóköteles bevétele.

 

Társasági és kisvállalati adó tekintetében

 • A vállalkozások részéről rászoruló személyek, szervezetek részére pénzben és természetben adott ingyenes juttatások költségének társaságiadó-alapban vagy kisvállalati adó-alapban történő levonhatóságát a Stab. tv. 28/A. §-a és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:Tao. törvény) 3. számú melléklete alapján kell meghatározni: a juttatásra a veszélyhelyzet időtartama alatt, a veszélyhelyzet okozta károk elhárítása, mérséklése érdekében, veszélyhelyzetben lévőnek, ingyenesen kerül sor), akkor a Stab. tv. szerinti nyilatkozat benyújtása szükséges az illetékes adóhatósághoz a költség elismert költségként való kezeléséhez
 • Amennyiben az ingyenes termékátadás és szolgáltatásnyújtás a veszélyhelyzettel összefügg, de nem magánszemély, hanem szervezet (például gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, közintézmény) kapja, akkor szintén a Stab. tv. 28/A. §-ára lehet alapozni a levonhatóságot. Ha a feltételek fennállnak, akkor az adóalapot nem kell megnövelni. Adóhatósági bejelentés ez esetben is szükséges.

Általános forgalmi adó

 • ha az adományozó nem áfa alany, akkor az ingyenes termékátadás, ingyenes szolgáltatásnyújtás kapcsán nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség sem annál, aki adja a terméket, nyújtja a szolgáltatást, sem annál, aki kapja a terméket, szolgáltatást.
 • Ha például egy kiskereskedelmi üzlet a vevőknek belépéskor maszkot ad át, ennek kapcsán áfa fizetési kötelezettség nem merül fel, mivel az Áfa tv. 11. § (3) bekezdés b) pontja szerint nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek a vállalkozás céljára tekintettel átadott kis értékű ajándék – Áfa szempontból a Stab. tv. egyrészt azt eredményezi, hogy ha a Stab. tv. feltételeinek megfelelő ingyenes termékátadás, ingyenes szolgáltatásnyújtás tekintetében áfa fizetési kötelezettség keletkezne, az áfa fizetési kötelezettséget a Stab. tv. értelmében nem kell teljesíteni, feltéve, hogy az ügyletet teljesítő adóalany ezzel összefüggésben bejelentést tesz az adóhatóságnak.
 • Például ha egy varroda az alapanyagkészleteit felhasználva maszkokat készít, amelyeket ingyenesen ad át egy bentlakásos szociális intézmény részére akkor jelen esetben a Stab. tv-ben meghatározott feltételek teljesülnek: a termék jellegéből következően a juttatáscélja a katasztrófahelyzet következményeinek elhárítása, a bentlakásos szociális intézmény pedig veszélyhelyzetben lévő személy. Következésképpen – a veszélyhelyzetre tekintettel – a varrodának nem kell áfa fizetési kötelezettségét teljesítenie, ha a maszkok ingyenes átadásával összefüggésben bejelentést teljesít az adóhatóság felé.
 • z ingyenes termékátadás, ingyenes szolgáltatásnyújtás akkor sem keletkeztet áfa fizetési kötelezettséget, ha az közcélú adománynak minősül.

 

A Stab. tv. alapján megvalósuló közteher-kötelezettség alól való mentesülés  bejelentési kötelezettséghez kötött. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a juttatást nyújtó adózónak a tevékenységvégzés napjától számított 60 napon belül a juttatást, a nyújtott szolgáltatás vagy átadott termék megnevezését és mennyiségét feltüntetve be kell jelentenie az illetékes adóhatóságához. A bejelentésnek formanyomtatványa nincsen. Az kötetlen formában – postai úton vagy E-papír formájában – a Stab. tv-re való hivatkozással benyújtható.

https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/A_koronavirus_jarvany20200512.html

A tájékoztató hasznos információkkal szolgál a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő ingyenes termékátadások, ingyenes szolgáltatásnyújtások adózási  –  személyi jövedelemadó, társasági adó és kisvállalati adó, valamint ÁFA – vonatkozásairól, valamint arról, hogy a tájékoztatásban tárgyalt közteher-kötelezettség alól való mentesülésre vonatkozó bejelentési kötelezettségnek a vállalkozások milyen módon tudnak eleget tenni.