Javaslat számlakiállítási határidő módosításának elhalasztására

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2020.I.1. – 2020.VI.30. között hatályos szövege szerint

163. § (1) Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb
a) a teljesítésig,
b) előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig,
de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdésben említett ésszerű idő
a) a 89. § szerinti termékértékesítés vagy olyan szolgáltatásnyújtás esetén, amely után az adót a Héa-irányelv 196. cikkének tartalmában megfelelő tagállami szabályozás alapján a szolgáltatást igénybevevő fizeti, a teljesítés hónapját követő hónap 15. napján belüli,
b) az a) pont alá nem tartozó, valamint a kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesített termékértékesítéstől, szolgáltatásnyújtástól eltérő olyan esetekben, ahol az ellenértéket – ideértve az előleget is – készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel térítik meg, haladéktalan,
c) egyéb, a b) pont alá nem tartozó olyan esetben, amelyben a számla áthárított adót tartalmaz, vagy annak áthárított adót kellene tartalmaznia, 15 napon belüli
számlakibocsátási kötelezettséget jelent.

A sárgával jelölt időtartam 2020. július 1-től a a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C törvény 20. § 1) pontja alapján 8 napra rövidül. Előreláthatóan a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet 2020. július 1. után is fennmarad. Ilyen helyzetben a csökkentett számlakiállítás határidőt rajta kívülálló okok miatt a vállalkozások többsége nem tudja majd betartani.

Javasoljuk a fenti számlakiállítási határidő rövidítésnek elhalasztását a veszélyhelyzet megszüntetését követő időszakra, az akkori helyzet ismeretében megfelelőnek ítélt időpontra.