K+F minősítési eljárások – 2023. szeptember 1-től az NKFIH-nál

A kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokat 2023. szeptember 1-től a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI törvény) rendelkezései alapján a Kormány által kijelölt szerv látja el. A feladat ezen időponttól a Nemzeti Kutatási, Fejlesztés és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) hatáskörébe tartozik.

A K+F minősítési rendszer alapvető célja a kutatás-fejlesztési tevékenységgel összefüggő támogatások és adóösztönzők igénybevétele területén a jogbiztonság erősítése. Az NKFI Hivatal által kiállított szakértői vélemény megalapozhatja a K+F adóösztönzők kihasználását és a külföldi vállalatok magyarországi K+F beruházásainak támogatását, illetve szakmai garanciát jelenthet a hazai vagy az EU-s források kihelyezése és az állami támogatások K+F célú felhasználása során.

A KFI törvény definíciója szerint a kutatás-fejlesztés fogalma felöleli az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést. A K+F minősítési eljárásokkal kapcsolatos törvényi szintű rendelkezéseket a KFI törvény VI. fejezete tartalmazza.

Az NKFI Hivatal kérelemre megvizsgálja, hogy a kérelmező által körülírt egyedi projekt vagy a kérelmező által egy projektcsoportba sorolt projektek a KFI törvény 3. §-a szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e.

A K+F minősítési eljárások iránti kérelmeket elektronikus úton, az NKFI Hivatal weboldalára (https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu) regisztrálva lehet benyújtani.

A fentiek szerint az NKFIH Hivatalnál kezdeményezhető K+F minősítési eljárások:

I. Projektminősítés

A projektminősítési eljárás keretében az NKFI Hivatal a megjelölt projektet abból a szempontból minősíti, hogy a tartalmát képező tevékenységek kutatás-fejlesztésnek tekinthetők-e.

Továbbá a Hivatal a kérelmező kérelmére meghatározza

  • a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát; valamint
  • hogy az adott tevékenységet a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben végzi-e.

Az aránymeghatározás bizonyos esetekben szükséges a K+F támogatások igénybevételéhez, mivel az egyes K+F tevékenységekhez különböző támogatási intenzitás kapcsolódhat, a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység után pedig adókedvezmények igénybevételére van lehetőség.

Az eljárás – melynek keretében bárki (pl. adóhatóság adóellenőrzés során, illetve más hatóságok vagy bíróságok, de piaci szereplők is) megkeresheti az NKFI Hivatalt szakértőként a megjelölt tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése, valamint egyéb szakkérdések megválaszolása érdekében – egy adott projektre irányul. A szakértői vélemény nem bír kötelező erővel.

Az eljárás a NKFI Hivatal weboldalán való regisztráció után kezdeményezhető. A szakértői vélemény elkészítésének határideje 30 nap, amely egyszer 15 nappal meghosszabbítható. A határidőbe nem számít bele a hiánypótlási felhívás teljesítésének ideje.

A szakértői eljárás díjköteles:

A projektminősítési eljárás díja bruttó 83 000 Ft.
Az aránymeghatározás iránti kérelem díja bruttó 20 000 Ft.
A saját tevékenységi kör megállapítása iránti kérelem díja bruttó 30 000 Ft.

A projektminősítési eljárásért, az aránymeghatározás iránti kérelemért és a saját tevékenységi kör megállapítása iránti kérelemért fizetendő díjakat a Hivatal által kiállított számla ellenében, átutalással kell befizetni az NKFI Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, HU59-10032000-00334820-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára az azonosítási adatok és a jogcím (K+F projektminősítés) feltüntetésével.

II. Projektcsoport-minősítés

Az NKFI Hivatal kérelemre projektcsoportokat minősít abból a szempontból, hogy a kérelmező által a projektcsoportokba sorolt projektek kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységnek tekinthetők-e. A projektcsoport-minősítés hatálya – pozitív döntés esetén – a projektcsoportba tartozó valamennyi projektre kiterjed.

A projektcsoport-minősítési eljárás az alábbi két szakaszból áll:

a. projektcsoportok jóváhagyása és projektkiválasztás;

b. projektcsoport-minősítés.

Mindkét eljárási szakasz a kérelmező kérelmére indul. A kérelem elektronikus úton nyújtható be az erre rendszeresített űrlapon az NKFI Hivatal weboldalán való regisztráció után (https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu). A szakértői vélemény nem bír kötelező erővel.

a. Projektcsoportok jóváhagyása és projektkiválasztás

A kérelmező az űrlapon az általa megjelölt projektcsoportokat és a bennük található projektek rövid leírását nyújthatja be. Az NKFI Hivatal dönt a projektcsoportok elfogadásáról, és kiválasztja a projektcsoportokba sorolt projektek közül azokat, amelyek részletes bemutatását kéri további vizsgálat céljából, és amelyek pozitív minősítése a projektcsoportba sorolt összes projektre felállítja a K+F tevékenység vélelmét.

b. Projektcsoport-minősítés

A kérelmező a kiválasztott projektekre vonatkozó projektcsoport-minősítési kérelmet nyújthat be az NKFI Hivatalhoz, melyben rendelkezésre bocsátja a kiválasztott projektek részletes leírását. A projektcsoport-minősítési kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek be kell fizetnie az eljárás díját. A Hivatal a projektcsoport-minősítésről 30 napon belül döntést hoz, mely határidő szükség esetén 15 nappal meghosszabbítható.
A szakértői eljárás díjköteles:

A projektcsoport-minősítési kérelem szakértői díja bruttó 678 000 Ft.

A projektcsoport-minősítési kérelemért fizetendő díjakat a Hivatal által kiállított számla ellenében, átutalással kell befizetni az NKFI Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, HU59-10032000-00334820-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára az azonosítási adatok és a jogcím (K+F projektcsoport-minősítés) feltüntetésével.

További információ:

NKFI Hivatal Ügyfélszolgálat:

Telefon: 06 1 795 9500
E-mail:  vagy 

Forrás: nkfih.gov.hu